ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sedge

S EH1 JH   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sedge-, *sedge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sedge[N] พืชหญ้าตระกูล Carex พบตามบริเวณชื้นแฉะ, See also: หญ้าแห้วหมู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sedge(เซดจฺ) n. พืชจำพวก Carex ที่ชอบขึ้นในที่เปียกชื้น,หญ้าแห้วหมู, See also: sedged adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
sedge(n) หญ้าแห้วหมู,หญ้าพง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กก[N] sedge, See also: reed, rush, Syn. ต้นกก, หญ้ากก, Example: เสื่อจันทบูรณ์ทำจากกกที่ตากแห้งนำไปย้อมสีและสานเป็นเสื่อ, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกในวงศ์ Cyperaceae เกิดในที่ชุ่มแฉะ ใช้ทอหรือสานเสื่อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แห้วหมู[n. exp.] (haēomū) EN: Nut grass ; Yellow nutsedge   
กก[n.] (kok) EN: reed ; rush ; sedge   FR: roseau [m] ; jonc [m]
กกอียิปต์แคระ[n. exp.] (kok Īyip khrae) EN: dwarf papyrus sedge   
กกลังกา [n. exp.] (kok langkā) EN: Umbella plant, Flatsedge   
ต้นกก[n.] (ton kok) EN: reed ; sedge   
ว่าน[n.] (wān) EN: general name for sedges, flags, orchids, hemp, and herbs   FR: amome [m]
ว่านมหาเมฆ[n.] (wānmahāmēk) EN: species of sedge   
หญ้าแห้วหมู[n. exp.] (yā haēomū) EN: Nut grass ; Yellow nutsedge   

CMU English Pronouncing Dictionary
SEDGE S EH1 JH
SEDGEWICK S EH1 JH W IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sedge (n) sˈɛʤ (s e1 jh)
sedges (n) sˈɛʤɪz (s e1 jh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Riedgras {n} | Riedgräser {pl}; Seggen {pl}sedge | sedges [Add to Longdo]
Schilfrohrsänger {m} [ornith.]Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) [Add to Longdo]
Seggenzaunkönig {m} [ornith.]Sedge Wren [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンペラ[, anpera] (n) (1) (See アンペラ藺) Machaerina rubiginosa (species of tropical sedge) (may [Add to Longdo]
アンペラ藺[アンペラい;アンペライ, anpera i ; anperai] (n) (uk) (See アンペラ) Machaerina rubiginosa (species of tropical sedge) [Add to Longdo]
塩莎草[しおくぐ;シオクグ, shiokugu ; shiokugu] (n) (uk) Carex scabrifolia (species of sedge) [Add to Longdo]
虚無僧[こむそう, komusou] (n) begging Zen priest of the Fuke sect (wearing a sedge hood and playing a shakuhachi flute) [Add to Longdo]
[すげ;すが(ok);スゲ, suge ; suga (ok); suge] (n) (uk) sedge (Cyperaceae spp., esp. members of genus Carex) [Add to Longdo]
菅笠[すげがさ, sugegasa] (n) sedge-woven (bamboo) hat [Add to Longdo]
苫;篷[とま, toma] (n) woven mat (of sedge, hay, etc.) [Add to Longdo]
白菅[しらすげ;シラスゲ, shirasuge ; shirasuge] (n) (uk) Carex alopecuroides var. chlorostachya (species of sedge) [Add to Longdo]
磚子苗;莎草[くぐ;いぬくぐ(磚子苗);イヌクグ;クグ, kugu ; inukugu ( sen ko nae ); inukugu ; kugu] (n) (uk) Pacific island flatsedge (Cyperus cyperoides) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sedge \Sedge\, n. [OE. segge, AS. secg; akin to LG. segge; --
   probably named from its bladelike appearance, and akin to L.
   secare to cut, E. saw a cutting instrument; cf. Ir. seisg, W.
   hesg. Cf. {Hassock}, {Saw} the instrument.]
   1. (Bot.) Any plant of the genus {Carex}, perennial,
    endogenous, innutritious herbs, often growing in dense
    tufts in marshy places. They have triangular jointless
    stems, a spiked inflorescence, and long grasslike leaves
    which are usually rough on the margins and midrib. There
    are several hundred species.
    [1913 Webster]
 
   Note: The name is sometimes given to any other plant of the
      order {Cyperaceae}, which includes {Carex}, {Cyperus},
      {Scirpus}, and many other genera of rushlike plants.
      [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A flock of herons.
    [1913 Webster]
 
   {Sedge hen} (Zool.), the clapper rail. See under 5th {Rail}.
    
 
   {Sedge warbler} (Zool.), a small European singing bird
    ({Acrocephalus phragmitis}). It often builds its nest
    among reeds; -- called also {sedge bird}, {sedge wren},
    {night warbler}, and {Scotch nightingale}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sedge
   n 1: grasslike or rushlike plant growing in wet places having
      solid stems, narrow grasslike leaves and spikelets of
      inconspicuous flowers

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top