ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sea level

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sea level-, *sea level*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sea level[N] ระดับน้ำทะเล, Syn. water level, horizontality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sea leveln. ระดับน้ำทะเล, Syn. sea level

English-Thai: Nontri Dictionary
SEA sea level(n) ระดับน้ำทะเล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If this were to go, sea level worldwide would go up 20 feet.ถ้ามันเกิดขึ้น ระดับน้ำทะเลทั่วโลกจะสูงขึ้น 20 ฟุต An Inconvenient Truth (2006)
GreenIand would also raise sea level almost 20 feet if it went.กรีนแลนด์จะเพิ่มระดับน้ำทะเลเกือบ 20 ฟุตเช่นกัน ถ้ามันละลายหมด An Inconvenient Truth (2006)
If GreenIand broke up and melted, or if half of greenland and half of West Antarctica broke up and melted, this is what would happen to the sea level in florida.ถ้ากรีนแลนด์แตกออกและละลาย หรือถ้าครึ่งหนึ่งของกรีนแลนด์ และครึ่งหนึ่งของแอนตาร์คติกตะวันตก แตกออกและละลาย An Inconvenient Truth (2006)
The Laurentian Abyss is seven miles below sea level, deepest place on our planet.ลอเรนเชี่ยน อะบีส 7 ไมลส์ ใต้ระดับน้ำทะเล จุดที่ลึกสุดของโลก Transformers (2007)
If it melts, sea levels will rise by nearly 7 meters.ถ้ามันละลาย, ระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นเกือบ 7 เมตร Home (2009)
Sea levels are rising.ระดับน้ำทะเลกำลังสูงขึ้น Home (2009)
If sea levels continue to rise faster and faster, what will major cities like Tokyo, the world's most populous city, do?ถ้าระดับน้ำทะเลยังคงสูงขึ้น เร็วขึ้น และเร็วขึ้น จะเกิดอะไรขึ้นกับโตเกียว เมืองที่มีประชากรสูงที่สุด Home (2009)
Bangladesh is directly affected by the phenomena occurring in the Himalayas and at sea level.บังคลาเทศได้รับผลกระทบโดยตรง จากปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นบนเทือกเขาหิมาลัย และระดับน้ำทะเล Home (2009)
25.7 metres above sea level, 29.32 north.25.7 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล, 29.32 เหนือ. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The estimated blast size from the Eighth Angel's impact is 420,000 meters wide, and 15,000 meters below sea level.คาดว่าการปะทะของเทวทูตตัวที่ 8 จะทำให้เกิดหลุมระเบิด กว้าง 420,000 เมตร ลึก 15,000 เมตรค่ะ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
I was able to determine the geographical coordinates of the spot where it was taken, approximately 50 feet above sea level.ผมสามารถบอกพิกัดภูมิศาสตร์ ของจุดที่ถ่ายรูปนี้ได้ ประมาณ 50 ฟุตจากระดับน้ำทะเล Triggerman (2012)
Thought it might do more use here than, say, 3 miles below sea level.น่าจะมีประโยชน์ที่นี่มากกว่า ใต้ก้นทะเล The Walking Dead (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sea levelCuzco lies about 3,500 meters above sea level, and you can still see many Incas there.
sea levelMt. Everest is 29,002 feet above sea level.
sea levelThe mountain is 2000 meters above sea level.
sea levelThe mountain is about 3000 meters above sea level.
sea levelThe mountain more than 3,000 meters above sea level.
sea levelThe town is situated 1 500 meters above sea level.
sea levelThis city is 1,600 meters above sea level.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระดับทะเล[N] sea level, Example: เจ้าหน้าที่วัดระดับทะเลที่เกาะสีชัง, Thai definition: ความสูงของพื้นน้ำทะเลในขณะใดขณะหนึ่ง, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระดับน้ำทะเล[n. exp.] (radap nām thalē) EN: sea level   FR: niveau de la mer [m]
ระดับน้ำทะเลปานกลาง[n. exp.] (radap nām thalē pānklāng) EN: mean sea level   
ระดับทะเล[n. exp.] (radap thalē) EN: sea level   FR: niveau de la mer [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海面[hǎi miàn, ㄏㄞˇ ㄇㄧㄢˋ, ] sea level, #11,896 [Add to Longdo]
海平面[hǎi píng miàn, ㄏㄞˇ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, ] sea level, #31,789 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Meereshöhe {f} | auf Meereshöhesea level | at sea level [Add to Longdo]
Meeresspiegeländerung {f}sea level change [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゼロメートル[, zerome-toru] (n) sea level (wasei [Add to Longdo]
海抜[かいばつ, kaibatsu] (n) height above sea level; (P) [Add to Longdo]
海面[かいめん, kaimen] (n) sea level; (surface of) sea; (P) [Add to Longdo]
海面更正[かいめんこうせい, kaimenkousei] (n) reduction of mean sea level [Add to Longdo]
海面上昇[かいめんじょうしょう, kaimenjoushou] (n) sea level rise; rise in sea level [Add to Longdo]
海面変動[かいめんへんどう, kaimenhendou] (n) sea level change [Add to Longdo]
高距[こうきょ, koukyo] (n) elevation (above sea level) [Add to Longdo]
標高[ひょうこう, hyoukou] (n) elevation; height above sea level; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sea level \Sea" lev"el\
   The level of the surface of the sea; any surface on the same
   level with the sea.
   [1913 Webster] Sealgh

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sea level
   n 1: level of the ocean's surface (especially that halfway
      between mean high and low tide); used as a standard in
      reckoning land elevation or sea depth

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top