ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scouring

S K AW1 ER0 IH0 NG   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scouring-, *scouring*, scour
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scouring[N] การขัดให้สะอาด, See also: การชะล้าง, Syn. cleaning, excavation, rub
scourings[N] สิ่งสกปรกที่ได้มาจากการขัดถู, See also: กากเดนชั้นเลวของสังคมขยะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scouring(สเคา'ริง) n. การขัดให้สะอาด,การชะล้าง,การขัดถู., See also: scourings สิ่งสกปรกที่หลุดออกมาจากการขัดถู,กากเดนชนชั้นเลวของสังคมขยะ, Syn. cleansing

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, he'd want the Death Dealers out there, scouring every inch of the city.ไม่,ฉันต้องการให้ส่งกองกำลังไป สำรวจให้ทั่วเมือง Underworld (2003)
I'm scouring the globe for the next big thing but that's another story.ฉันค้นหาทั้งโลกเพื่อนสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แต่เรื่องมันอีกเรื่องหนึ่ง Surf's Up (2007)
Scouring the bathroom floorทำความสะอาดพื้นห้องน้ำ Hello, Little Girl (2008)
You weren't up there scouring the Arctic for Lex.พวกคุณไม่ได้ไปที่อาร์คติกเพื่อตามหาเล็กซ์ Odyssey (2008)
At a time when he is scouring this place for people to fire.ใน้วลาที่เค้าให้คะแนนว่าจะไล่ใครออกไปดี Invest in Love (2009)
Scouring the place for survivors.ตรวจค้นที่นี่ เพื่อหาผู้รอดชีวิต Jacksonville (2010)
He intimated that they were scouring Charlestown... ,..but they were wearing masks, so....Now, we are a long way away from a grand jury here. We'll never get 24-hour surveillance... The Town (2010)
As long as I have the woman and the boy, your fop-coiffed little heroes will be scouring the Earth for them -- therefore, not you and not me.ตราบใดที่ฉันยังมี ผู้หญิงและเด็กนั่น พวกวีรบุรุษ ขี้โอ่ตัวน้อยๆของนาย ก็จะพลิกแผ่นดิน ตามหาพวกเขา Let It Bleed (2011)
Out right now scouring pounds for the perfect pomeranian.กำลังวิ่งออกไปหา น้องหมาพันธุ์ปอมอยู่ A Night of Neglect (2011)
Scouring the cinets with vinegar, Mrs. Harmon.ทำความสะอาดตู้ ด้วยน้ำส้มสายชู ,คุณนายฮามอน Afterbirth (2011)
I spent the majority of last night going over your records with Mr. Winger, scouring them for the slightest mistake, the tiniest slip up.เมื่อวานฉันกับคุณวิงเกอร์ ใช้เวลาแทบทั้งคืนตรวจสอบประวัติคุณ พยายามล้วงลึกหาความผิดต่างๆที่คุณเคยทำ Basic Lupine Urology (2012)
She's been scouring through police records, talking to witnesses, hunting for a man in a suit... meaning you.เธอค้นบันทึกของตำรวจ คุยกับพยานที่เห็นเหตุการณ์ ตามล่าผู้ชายในชุดสูท Bury the Lede (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยาขัด[n. exp.] (yā khat) EN: scouring powder   FR: poudre à récurer [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SCOURING    S K AW1 ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scouring    (v) skˈauərɪŋ (s k au1 @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scheuertuch {n}scouring cloth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
灰汁洗い;あく洗い;灰洗い(iK)[あくあらい, akuarai] (n) scouring; washing vegetables in lye [Add to Longdo]
精練[せいれん, seiren] (n,vs) (1) scouring; degumming; (2) training; (3) (incorrect kanji for 精錬, 製錬) (See 精錬・1,製錬) refining; smelting [Add to Longdo]
精錬[せいれん, seiren] (n,vs) (1) (See 製錬) refining; smelting; tempering; (2) (See 精練・1) scouring; degumming [Add to Longdo]
土筆[つくし, tsukushi] (n) (1) horsetail; (2) scouring rush (plant) [Add to Longdo]
氷食;氷蝕[ひょうしょく, hyoushoku] (n) glacial scouring; glacial erosion; glacial abrasion [Add to Longdo]
物色[ぶっしょく, busshoku] (n,vs) (1) looking for a particular person or thing; searching high and low; hunting for; rummaging; scouring (a place) looking for (something); (2) picking out; singling out [Add to Longdo]
木賊;砥草[とくさ, tokusa] (n) scouring rushes; Equisetum hyemale; common horsetail [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scour \Scour\ (skour), v. t. [imp. & p. p. {Scoured}; p. pr. &
   vb. n. {Scouring}.] [Akin to LG. sch["u]ren, D. schuren,
   schueren, G. scheuern, Dan. skure; Sw. skura; all possibly
   fr. LL. escurare, fr. L. ex + curare to take care. Cf.
   {Cure}.]
   1. To rub hard with something rough, as sand or Bristol
    brick, especially for the purpose of cleaning; to clean by
    friction; to make clean or bright; to cleanse from grease,
    dirt, etc., as articles of dress.
    [1913 Webster]
 
   2. To purge; as, to scour a horse.
    [1913 Webster]
 
   3. To remove by rubbing or cleansing; to sweep along or off;
    to carry away or remove, as by a current of water; --
    often with off or away.
    [1913 Webster]
 
       [I will] stain my favors in a bloody mask,
       Which, washed away, shall scour my shame with it.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. [Perhaps a different word; cf. OF. escorre, escourre, It.
    scorrere, both fr. L. excurrere to run forth. Cf.
    {Excursion}.] To pass swiftly over; to brush along; to
    traverse or search thoroughly; as, to scour the coast.
    [1913 Webster]
 
       Not so when swift Camilla scours the plain. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. To cleanse or clear, as by a current of water; to flush.
 
       If my neighbor ought to scour a ditch. --Blackstone.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Scouring barrel}, a tumbling barrel. See under {Tumbling}.
    
 
   {Scouring cinder} (Metal.), a basic slag, which attacks the
    lining of a shaft furnace. --Raymond.
 
   {Scouring rush}. (Bot.) See {Dutch rush}, under {Dutch}.
 
   {Scouring stock} (Woolen Manuf.), a kind of fulling mill.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scouring
   n 1: moving over territory to search for something; "scouring
      the entire area revealed nothing"
   2: the act of cleaning a surface by rubbing it with a brush and
     soap and water [syn: {scrub}, {scrubbing}, {scouring}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top