ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scourings

S K AW1 ER0   
373 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scourings-, *scourings*, scouring
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา scourings มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *scourings*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scour[VT] ขัดให้สะอาด, See also: ขัดเงา, ขัดอย่างแรง, ถูอย่างแรง, ถูให้สะอาด, ล้างออก, ชะออก, ขจัด, กำจัด, Syn. scrub, cleanse, rub
scour[VI] ขัด, See also: ขัดให้สะอาด
scour[N] การขัดให้สะอาด, See also: การขัดเงา, การถูให้สะอาด, การล้างออก
scour[VI] เที่ยวค้นคว้า, See also: เสาะหา, Syn. search, seek
scour[VT] วิ่งไปอย่างรวดเร็ว, See also: ผ่านไปอย่างรวดเร็ว
scour[VI] วิ่งไปอย่างรวดเร็ว, See also: ผ่านไปอย่างฉับพลัน
scourge[N] ผู้ทำให้เกิดหายนะ, See also: ผู้ทรมานผู้อื่น, ผู้ทำให้เกิดความทุกข์ทรมาน, สิ่งหายนะ, Syn. tormentor
scourge[N] แส้, See also: หวาย, Syn. cord, stick, strap, whip
scourge[N] หายนะ, Syn. curse, harass, plague
scourge[VT] หวด, See also: เฆี่ยน, โบย, Syn. whip, hit
scouring[N] การขัดให้สะอาด, See also: การชะล้าง, Syn. cleaning, excavation, rub
discourse[N] การบรรยายที่เคร่งเครียด, See also: การสนทนา, การปาฐกถา, การกล่าวสุนทรพจน์, Syn. speech, verbalization, address, monoloque
scour for[PHRV] ค้นหา, See also: เฝ้าค้นหา, เที่ยวค้นหาจนที่สุด
scour out[PHRV] ขัดถูจนหมด, See also: ขัดจนสะอาด, Syn. scrub out
scourings[N] สิ่งสกปรกที่ได้มาจากการขัดถู, See also: กากเดนชั้นเลวของสังคมขยะ
discourage[VT] ทำให้หมดกำลังใจ, See also: ทำให้ท้อแท้, ทำให้เสียกำลังใจ, Syn. dissuade, advise, Ant. encourage, support, urge
discourtesy[N] ความไม่สุภาพ, See also: ความหยาบคาย, Syn. insult, affront, disgrace, shame
discourse on[PHRV] กล่าวสุนทรพจน์เรื่อง, See also: อภิปรายเรื่อง, ปราศรัยเรื่อง
discourteous[ADJ] ไม่สุภาพ, See also: หยาบคาย, Syn. rude, impolite, desrespectful, Ant. polite, well-mannered
discouragement[N] การทำให้หมดกำลังใจ, See also: การทำให้ท้อใจ, Syn. despair, disappointment
discourse upon[PHRV] กล่าวสุนทรพจน์เรื่อง, See also: อภิปรายเรื่อง, ปราศรัยเรื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discourage(ดิสเคอ'ริจฺ) vt. ทำให้ท้อใจ,ขัดขวาง,ไม่เห็นด้วย.
discouragementn. การทำให้หมดกำลังใจ,สิ่งที่ทำให้หมดกำลังใจ,ภาวะที่น่าท้อใจ, Syn. dejection,
discourse(ดิส'คอร์ส) v.,n. (การ) สนทนา,บรรยาย อภิปราย., See also: discourser n. ดูdiscourse, Syn. confer
discourteous(ดิสเคอร์'เทียส) adj. ไม่สุภาพ,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย., See also: discourteously adv. discourteousness n., Syn. impolite ###A. polite,civil
discourtesy(ดิสเคอร์'ทิซี) n. ความไม่สุภาพ,การไร้มารยาท,ความหยาบคาย, Syn. incivility
scour(สเคาร์'เออะ) vt.,vi.,n. (การ) ขัดให้สะอาด,ขัดเงา,ขัดอย่างแรง,ถูอย่างแรง,ถูให้สะอาด,ลอกท้องร่อง,กรอกลำไส้,ถ่ายท้อง,ล้างท่อ,กลั้วท่อ,ล้างออก,ชะออก,ขจัด,กำจัด vi.,vt. ไปอย่างรวดเร็ว,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,ผ่านไปอย่างฉับพลัน,เที่ยวค้นคว้า
scourge(สเคิร์จฺ) n. แส้,หวาย,เครื่องมือลงโทษผู้ทำลาย,สิ่งทำลาย,สิ่งที่นำมาซึ่งความหายนะ vt. เฆี่ยน,ลงแส้,โบย,หวด,ทำโทษ,วิจารณ์อย่างรุนแรง,ประณาม,ทำลาย,ขยี้,ระบาด, See also: scourger n. scourgingly adv.
scouring(สเคา'ริง) n. การขัดให้สะอาด,การชะล้าง,การขัดถู., See also: scourings สิ่งสกปรกที่หลุดออกมาจากการขัดถู,กากเดนชนชั้นเลวของสังคมขยะ, Syn. cleansing

English-Thai: Nontri Dictionary
discourage(vt) กีดกัน,ทำให้ท้อ,ทำให้หมดกำลังใจ
discouragement(n) ความท้อใจ,การหมดกำลังใจ
discourse(n) การสนทนา,การบรรยาย,การอภิปราย,การพูด,ปาฐกถา
discourse(vi) สนทนา,บรรยาย,อภิปราย,พูด,ปาฐกถา
discourteous(adj) ไม่สุภาพ,ไม่เรียบร้อย,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย
discourtesy(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่มีมารยาท
scour(vt) กวาดล้าง,ชำระล้าง,ลอกท้องร่อง,กำจัด,ล้างท้อง
scourge(vt) ทำลาย,ลงโทษ,เฆี่ยน,โบย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
discourseวจนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
universe of discourseเอกภพของสรรพสาระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Critical discourse analysisการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ [TU Subject Heading]
Discourse analysisการวิเคราะห์ภาษาระดับข้อความ [TU Subject Heading]
Discourse analysisการวิเคราะห์ความเกี่ยวพันทางวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Indirect discourseวัจนกรรมอ้อม [TU Subject Heading]
Scour การพัดฟุ้ง
การที่สารตกตะกอนในท่อหรือก้นถัง ถูกกระแสน้ำพัดฟุ้งขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
scourscour, การกัดเซาะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
discourse (n) วาทกรรม - ชุดความคิดที่มีลักษณะเป็นระบบและสืบทอดต่อเนื่อง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We pretend to take up hope again as the image recedes into the past, as if we were cured once and for all of the scourge of the camps.เราตั้งความหวังใหม่ขึ้นมา ให้ความทรงจำได้กลายเป็นอดีต เหมือนว่ามนุษยชาติ ได้ชดเชยชะตาชีวิตจากในแคมป์แล้ว Night and Fog (1956)
The word is considered disrespectful and citizens should be actively discouraged from its use.เป็นคำที่ถือว่าไม่สุภาพ และประชาชนควรจะแข็งขัน ท้อแท้จากการใช้งาน Mad Max (1979)
If you don't give way, don't blame me for being discourteous.ถ้าไม่หลีกทางให้ข้า, อย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจล่ะ. Return of the Condor Heroes (1983)
Says "Positively kills lice, roaches and other scourges".เขียนว่ามีฤทธิ์ฆ่าหมัด... แมลงสาบและแมลงต่าง ๆ Of Mice and Men (1992)
# To cast me off so discourteously,To cast me off so discourteously, The Cement Garden (1993)
I'm prepared to scour the Earth for that motherfucker.ฉันพร้อมที่จะกัดเซาะโลกสำหรับเวรตะไลที่ Pulp Fiction (1994)
I don't get discouraged.ผมยังไม่หมดหวัง Wild Reeds (1994)
We do pat-downs of the crowd to discourage people from carrying.ถ้าเราค้นตัว คนก็จะไม่กล้าพกอาวุธ Unbreakable (2000)
No, he'd want the Death Dealers out there, scouring every inch of the city.ไม่,ฉันต้องการให้ส่งกองกำลังไป สำรวจให้ทั่วเมือง Underworld (2003)
Scour the pots and pans.หม้อและกระทะ ต้องขัดให้สะอาด Girl with a Pearl Earring (2003)
But I would never say such things. For gossip is the lowest form of discourse.บางทีเราอาจจะเข้าใจผิด แต่แหมอาการหล่อนออกซะขนาดนั้น Latter Days (2003)
The Latest Space Technology Discourse It's coming into view: the practical use of super light speed communicationsการบรรยายเทคโนโยยีอวกาศล่าสุด\ การติดต่อสื่อสารด้วยความเร็วแสง Hoshi no koe (2002)
Harry, some within the Ministry would strongly discourage me... ... fromdivulgingwhatI'm about to reveal to you.แฮรี่, มีบางอย่างที่ท่านรัฐมนตรีสั่งชั้น ไม่ให้พูดกับเธอ จนกว่าเธอจะกลับไปโรงเรียน Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
The last thing a captain should do is discourage the team.สิ่งสุดท้ายที่กัปตันจะทำ คือ Spin Kick (2004)
So don't be so discouraged.ดังนั้นอย่าท้อแท้นะค่ะ Mr. Monk Gets Fired (2004)
Eh? It may be discourteous, but it seems that your family is financially in trouble.จนกว่าเธอจะรู้คำตอบของตัวเอง A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
You know, even though you had a discouraging day, remember there's another one coming tomorrow.นี่ ร็อดนี่ย์ ถึงแม้ว่าวันนี้มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่อย่าืลืมว่า เรายังมีพรุ่งนี้เสมอนะ Robots (2005)
I scoured the newspaper for the Chairman's photograph.ฉันฉีกหนังสือพิมพ์หน้าที่มีรูปท่านประธานคนนั้น Memoirs of a Geisha (2005)
What you can't do is rush in, be discouraged. OK.แต่คุณต้องไม่หักโหม ขอห้ามไว้เลย Match Point (2005)
And I'm sorry, Papa, but she's always on Nola's case, continually discouraging her via innuendos.ผมไม่ตั้งใจจะเถียงแม่นะครับ ผมขอโทษครับคุณพ่อ แต่คุณแม่พยายามหาเรื่องโนล่าอยู่เรื่อย มันจะทำให้เธอท้อ เพราะคำพูด... ...เสียดสีแบบนั้น Match Point (2005)
Please forgive my discourtesy, Your Highness.ข้าชื่อ ยวน โซฮา องครักษ์แห่ง บิเซนวอน Shadowless Sword (2005)
The scourge of sickness afflicts us at whim.The scourge of sickness afflicts us at whim. Apocalypto (2006)
" Known as the 'Scourge of God' Attila and his Huns would often tear off the limbs of their helpless victims."Known as the 'Scourge of God'... ...Attila and his Huns would often tear off the limbs of their helpless victims. Night at the Museum (2006)
Just because you're disabled, that's no reason to get discouraged.ถ้าแค่เพราะคุณพิการ มันไม่มีเหตุผลที่ต้องท้อใจ Almost Love (2006)
Hazmat teams scoured the scene but didn't find any incendiaries.ทีมฮาสแมทค้นคว้าอย่างหนักแต่ก็ไม่เจอสาเหตุของเพลิง Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
Yes. I was discouraged by it, I mean...ใช่ ฉันรู้สึกท้อแท้ ฉันหมายถึง... Heavenly Forest (2006)
THE SCOURGE OF MANY A CELEBRITY ASSISTANT.หายนะของผู้ช่วยดาราคนดังมากมาย Family/Affair (2007)
Oh, that's discouraging...นั่นบั่นทอนกำลังใจจังแฮะ It's Alive! (2007)
It's a good way to discourage others, don't you think?มันก็เป็นการข่มขวัญคนอื่น ว่างั้นมั้ย Dex, Lies, and Videotape (2007)
I was very discourteous to Mrs. Shim.I was very discourteous to Mrs. Shim. Unstoppable Marriage (2007)
He apologizes for being discourteous.เขาขอโทษที่ทำกริยาไม่สุภาพกับคุณ Unstoppable Marriage (2007)
I'm scouring the globe for the next big thing but that's another story.ฉันค้นหาทั้งโลกเพื่อนสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แต่เรื่องมันอีกเรื่องหนึ่ง Surf's Up (2007)
Mr. Crawford... with or without your help I'm gonna get in that piece-of-shit vehicle... and I'm gonna scour every goddamned inch of this continent... until I find my family.คุณครอฟอร์ด... จะมี หรือไม่มีความช่วยเหลือของคุณ ผมจะ ไปขึ้นรถห่วยแตกนั่น และผมก็จะขับไปค้นหาพวกเขา ทุกตารางนิ้วบนแผ่นดินนี้... Prey (2007)
They're dead! They're all dead! ...expiation, because we have seen the earth scourged with whips and scorpions.พวกเขาตายแล้ว พวกเขาตายแล้ว ฟังฉันให้ดีนะ เราได้เห็นแล้ว The Mist (2007)
Should anything happen to sara to lj, you will scour the earth and hunt me down and rip my heart from my chest and bup,bup,bup.อะไรก็ตามที่จะเกิดกับซาร่า หรือ แอลเจ คุณจะพลิกโลกตามล่าฉัน/แล้วควักหัวใจฉันออกมาหรืออะไรก็ตาม Fire/Water (2007)
Scouring the bathroom floorทำความสะอาดพื้นห้องน้ำ Hello, Little Girl (2008)
It's okay, Chuck. Don't get discouraged.ไม่เป็นไร ชัค หย่าไปเชื่อเธอ Chuck Versus the Seduction (2008)
Which would discourage him from joining us?ซึ่งทำให้เขาลังเลที่จะร่วมมือกับพวกเรา? Chapter Seven 'Eris Quod Sum' (2008)
Dan Humphrey, the scourge of high society, is going to the ball?เราก็ออกงานด้วยกันได้ แดน ฮัมป์ฟรี หายนะของสังคมไฮโซ It's a Wonderful Lie (2008)
You weren't up there scouring the Arctic for Lex.พวกคุณไม่ได้ไปที่อาร์คติกเพื่อตามหาเล็กซ์ Odyssey (2008)
Harvey Dent, scourge of the underworld scared stiff by the trust-fund brigade.ฮาวี่ เดนท์ ผู้ทำโลกใต้ดินเป็นหายนะ แต่ตัวแข็งลนลาน กลัวงานสังคมเหรอ The Dark Knight (2008)
Your father is an unblinking murderer, the scourge of this world!พ่อของแกเป็นฆาตกรที่ฆ่าได้โดยไม่กระพริบตา, คนที่ทำให้เกิดหายนะบนโลกนี้ Episode #1.7 (2008)
We scoured frobisher's financial records, and ran a background check.เราค้นคว้าประวัติการเงินของโฟรบิเช่อร์ เช็คเบื้องหลัง New York Sucks (2009)
A 30-minute discourse about how the sugar packets are suddenly disappearing.ทุกๆ 30 นาทีพูดแต่เรื่อง ก้อนน้ำตาลหายไปไหน 4 Days Out (2009)
ONE SIDE OF THE DISCOURSE MADE A REFERENCE TO THE DEVIL'S STRIP.) นั่นมันอะไรละนั่น? อืม เป็นหญ้าที่แยกระหว่างทางเดินกับถนนหนะ Soul Mates (2009)
MAKES SENSE. THEY HAVE A SIMILAR DISCOURSE.- น้อยมากที่คู่หูฆาตกรจะมีลักษณะแบบนี้. Soul Mates (2009)
But you didn't discourage them?แต่คุณก็ไม่ได้ห้ามปรามพวกเขา? Under the Mountain (2009)
I know you're discouraged,ฉันรู้ว่าคุณรู้สึกหมดกำลังใจ Everybody Says Don't (2009)
10 scourges created by god. Plague 6 was unhealable boils10 สิ่งหายนะสร้างขึ้นโดยพระเจ้า Amplification (2009)
Locke grew discouraged, But his situation Soon became dangerous.ล็อคเริ่มหมดกำลังใจ แต่สถานการณ์ของเขาอันตรายมากขึ้น Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scourA miserable sequence of defeats discouraged us.
scourAnd at times when I became discouraged with trying to reconcile working and bringing up children, it was my husband who helped to maintain my determination.
scourBad weather discouraged them from going on a picnic.
scourDon't be discouraged because you are not very talented.
scourDon't get discouraged if you should fail.
scourDon't let this discourage you from trying it again.
scourEven then he did not allow himself to be discouraged.
scourFear of pollution discouraged people from building homes near power plants.
scourHe exhaled a deep breath in discouragement.
scourHe is discouraged by his failure in the examination.
scourHe is discouraged over his wife's death.
scourHe is never discouraged, no matter what difficult he may face.
scourHe is never discouraged, no matter what difficulties he may face.
scourHe was discouraged to hear that.
scourHe won't be discouraged easily, as he's tough guy.
scourHis rival was discouraged by his triumph.
scourI discouraged him from going swimming as it was likely to rain.
scourI discouraged him from marrying me.
scourI discouraged my sister from going out with the leader of the pack.
scourI have tried to discourage him going abroad.
scourIn their discourse after dinner, they talked about politics.
scourI was deeply discouraged.
scourI was discouraged to hear of his death.
scourMy parents discouraged me from traveling.
scourPolitical activity tends to be discouraged in most work places.
scourShe did not let failure discourage her.
scourShe was discouraged from publishing her first novel.
scourThe chill of coming winter discouraged our a picnic.
scourThe partner was discouraged to his large victory.
scourThe rain discouraged us from going out.
scourUrgent business discourage him from going on a picnic.
scourYou don't have to be discouraged because you are not a genius.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงแส้[V] whip, See also: beat, flog, scourge, lash, thrash, Syn. โบยแส้, Example: ม้าตัวนั้นถูกลงแส้เพื่อให้วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นที่ 1
โอวาท[N] homily, See also: lecture, address, preaching, sermon, discourse, Example: ผู้บังคับกองพันกล่าวคำต้อนรับทหารใหม่ พร้อมกับให้โอวาท และอวยพรขอให้ทุกคนจงมีแต่ความเจริญ, Thai definition: คำแนะนำ, Notes: (บาลี)
ถอดใจ[V] be discouraged, See also: dishearten, Syn. ยอมแพ้, Example: นักมวยถอดใจตั้งแต่เห็นคู่ต่อสู้, Thai definition: เลิกสู้กลางคัน
ไม่ย่อท้อ[ADV] undiscouragedly, See also: resistibly, Syn. ไม่ท้อ, ไม่ยี่หระ, ไม่ยอมแพ้, Example: ผู้ป่วยต่อสู้กับโรคร้ายที่รุมเร้าอย่างไม่ย่อท้อ, Thai definition: ูอย่างมุมานะด้วยกำลังใจที่ดีอย่างไม่สะทกสะท้าน
เปลืองใจ[V] discourage, See also: kill one's enthusiasm, Example: อย่าคิดถึงเขาให้เปลืองใจเลย, Thai definition: เสียกำลังใจ
ทดท้อ[V] be discouraged, See also: be disheartened, be despondent, Syn. ท้อ, ท้อถอย, Example: ถึงจะมีอุปสรรคแต่เขามิได้ทดท้อแม้แต่นิดเดียว
ย่นย่อ[V] be discouraged, See also: be daunted, quail, Syn. ท้อถอย, ย่อย่น, ย่อท้อ, Example: งานตั้งภูเขาเลากานี้มิได้ทำให้เขาย่นย่อเลย
หมดกะจิตกะใจ[V] lose all enthusiasm, See also: be totally discouraged or in despair, lose all hope, be utterly despondent, lose heart, Syn. หมดอาลัยตายอยาก, Example: ตั้งแต่สามีตายจากไป เธอก็หมดกะจิตกะใจที่จะทำงาน
หมดกำลังใจ[V] dispirit, See also: discourage, dampen, dishearten, Syn. ท้อแท้, หดหู่ใจ, หมดหวัง, สิ้นหวัง, Example: คนเราถ้าหมดกำลังใจ ตรอมใจ ก็ตายได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีเชื้อโรครบกวน, Thai definition: ไม่มีแรง หรือความกระตือรือร้นที่จะทำการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป
ห้ามปราม[V] dissuade, See also: warn, discourage, deter, Syn. ห้าม, Example: ลูกชายกับลูกสะใภ้ทะเลาะตบตีแล้วร้องไห้เสียงลั่นจนผู้เป็นแม่ต้องออกมาห้ามปราม, Thai definition: สั่งไม่ให้ทำ
เหนื่อยใจ[V] be downhearted, See also: be depressed, be disheartened, be despondent, be downcast, be discouraged, be dispirited, Syn. อ่อนใจ, ท้อแท้, Example: ผมเหนื่อยใจจนไม่อยากที่จะพยายามอีกครั้งหนึ่ง
ขัดสี[V] scrub, See also: rub, scour, Syn. ถูกัน, เสียดสี, Example: ส่วนหนึ่งของเครื่องขัดสีกันจนหลวม
ไม่ย่อท้อ[V] be not discouraged, See also: be not disheartened, be not despondent, be dejected, Syn. ไม่ท้อ, ไม่ยี่หระ, ไม่ยอมแพ้, Example: วงการแพทย์ไม่ย่อท้อต่อการคิดทดลองหายารักษาโรคเอดส์, Thai definition: ู้คิดสู้หรือมุมานะด้วยกำลังใจที่ดีอย่างไม่สะทกสะท้าน
คำพูด[N] speech, See also: words, discourse, remark, vocable, utterance, Syn. ถ้อยคำ, วลี, คำกล่าว, วาจา, Example: คำพูดของครูทำให้เขามีกำลังใจที่จะเรียนต่อในระดับสูงขึ้นไป, Count unit: คำ
คอตก[ADV] crestfallenly, See also: downcastly, dejectedly, dispiritedly, discouragingly, Example: บรรณาธิการบริหารนั่งคอตกเหมือนคนหมดอาลัยตายอยาก, Thai definition: อาการที่หัวงุบลงมาแสดงอาการผิดหวัง
วาจา[N] speech, See also: words, discourse, remark, vocable, utterance, Syn. ถ้อยคำ, คำกล่าว, คำพูด, คำ, วจี, Example: เขาสำรวมกายวาจาใจของเขาได้เป็นอย่างดี
คู่สนทนา[N] interlocutor, See also: conversationalist, talker, speaker, discourser, colloquist, Syn. คู่คุย, เพื่อนคุย, Example: หลังจากที่ได้ไปร่วมงานโรงเรียนด้วยกัน อาจารย์สุวนิจและอาจารย์สมชายก็กลายเป็นคู่สนทนากัน, Count unit: คู่
เฆี่ยน[V] flog, See also: whip, beat, scourge, thrash, lash, Syn. ตี, เฆี่ยนตี, Example: แม้จะถูกฝ่ายตรงข้ามจับไปอดอาหารและเฆี่ยนตีเขาก็จะไม่บอกความลับของชาติ, Thai definition: ตีด้วยหวายหรือไม้เรียวเป็นต้นเป็นการลงโทษ
เฆี่ยนตี[V] flog, See also: whip, beat, scourge, thrash, lash, Syn. เฆี่ยน, ตี, Example: เขาเฆี่ยนตีคนใช้ราวกับเป็นทาสในเรือนเบี้ย
เพลียใจ[V] weary, See also: be discouraged, be dejected, Syn. อ่อนใจ, ละเหี่ยใจ, เหนื่อยใจ, Example: ฉันรู้สึกเพลียใจกับเหตุการณ์เลวร้ายที่กำลังรุมเร้าอยู่, Thai definition: รู้สึกท้อแท้, หมดกำลังใจ
มืดมน[V] become gloomy, See also: be depressed, look black, be discouraged, Syn. หมดหวัง, หดหู่, เศร้าโศก, ท้อแท้, สิ้นหวัง, เศร้าใจ, Example: หลายคนยังสับสนคิดจะหาทางออกให้ชีวิตแต่ก็ยังมืดมนไม่รู้จะไปทางไหน
มิทธะ[N] discouragement, See also: sleepiness, lethargy, loss of confidence, slowness, Syn. ความท้อแท้, ความเชื่องซึม, ความสิ้นหวัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มิทธะ[N] discouragement, See also: sleepiness, lethargy, loss of confidence, slowness, Syn. ความท้อแท้, ความเชื่องซึม, ความสิ้นหวัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ละเหี่ยใจ[V] feel disheartened, See also: feel discouraged, feel weary/tired, Syn. อ่อนใจ, ละเหี่ย, Example: ฉันละเหี่ยใจเป็นอันมากที่จะต้องตั้งต้นทุกสิ่งทุกอย่างใหม่อีกครั้งหนึ่ง, Thai definition: รู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้ใจ
วินิต[V] scourge, See also: chastise, Thai definition: ทรมานให้เรียบร้อย, Notes: (บาลี)
อัชฌาจาร[N] impoliteness, See also: misbehavior, discourtesy, transgression (of custom), Syn. ความประพฤติชั่ว, การล่วงมารยาท, การละเมิดประเพณี, Notes: (บาลี)
อ่อนจิตอ่อนใจ[V] be discouraged, See also: be disheartened, be jaded, Syn. อ่อนใจ, ท้อใจ, เหนื่อยใจ, ระอาใจ, ท้อใจ
เสียน้ำใจ[V] be disheartened, See also: be discouraged, Syn. เสียความตั้งใจ, หมดกำลังใจ, Example: ผมพยายามพูดแบ่งรับแบ่งสู้ไม่กล้าปฏิเสธข้อเสนอให้พี่กิจเสียน้ำใจ, Thai definition: ผิดความตั้งใจดี
หมดอาลัย[V] be despondent, See also: be disheartened, be discouraged, Syn. ทอดอาลัย, หมดอาลัยตายอยาก, สิ้นหวัง, หมดหวัง, Example: เราจะยังไม่แก่จริงๆ จนกว่าเราจะหมดอาลัยในชีวิต
ตระเวน[V] patrol, See also: scour, go round, Syn. ท่องเที่ยว, สัญจร, เดินทาง, ทัศนาจร, Example: เขาพาตระเวนไปวัดดังๆ ทั้งวัน, Thai definition: ไปทั่วๆ รอบบริเวณ
ถดถอย[V] be discouraged, See also: be disheartened, be depressed, be dispirited, Syn. ย่อท้อ, Example: ยังไม่ทันเริ่มต้นทำงาน เขาก็ถดถอยเสียแล้ว
ถู[V] scrub, See also: wipe, scour, polish, rub, graze, Syn. สี, เช็ด, Example: คำว่ากรางหมายถึงถูหรือขัดแต่งไม้ด้วยบุ้งหรือตะไบ, Thai definition: เช็ดโดยใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งไถไปไถมาให้สะอาด
ใจฝ่อ[V] be disheartened, See also: be dismayed, be discouraged, be dejected, be dispirited, lose heart, Syn. กลัว, ตกใจ, ใจเสาะ, ใจแป้ว, Ant. ใจกล้า, ใจสู้, Example: แค่ได้เห็นเห็นคู่ต่อสู้เขารู้สึกใจฝ่อหมด
ใจเสีย[V] be frightened, See also: be dejected, be disheartened, be discouraged, be dispirited, lose heart, Syn. หวาดหวั่น, ใจไม่ดี, Example: หมอไม่กล้าบอกว่าเขาป่วยหนักด้วยเกรงว่าคนไข้จะใจเสีย, Thai definition: มีใจไม่ดีเพราะกลัวหรือวิตกกังวล, หมดกำลังใจ
ใจเหี่ยวแห้ง[V] be dismayed, See also: be disheartened, be dejected, be dispirited, feel discouraged, Syn. หมดหวัง, ท้อแท้, ท้อใจ, Example: แม่รู้สึกใจเหี่ยวแห้งเมื่อได้ทราบข่าวการลาออกของเจ้านาย, Thai definition: มีใจไม่สดชื่น
ท้อถอย[V] discourage, See also: feel giving up, lose courage, be disheartened, Syn. หมดกำลังใจ, ท้อใจ, ท้อแท้, หมดหวัง, Ant. ทรหด, มานะ, มุมานะ, อดทน, พยายาม, Example: ทุกครั้งที่คุณรู้สึกท้อถอยและสิ้นหวัง จงนึกถึงคุณค่าของตนเอง, Thai definition: มีความพยายามลดน้อยถอยลง
ท้อใจ[V] be discouraged, See also: be dispirited, Syn. ท้อถอย, หมดกำลังใจ, หดหู่, ท้อแท้, หมดหวัง, Ant. มีกำลังใจ, Example: ถ้าเราทำกรรมดีก็ทำต่อไป อย่าไปท้อใจว่าทำดีเท่าไรก็ไม่เห็นได้อะไร
ท้อ[V] discourage, See also: be in low spirits, be downhearted, dishearten, Syn. ท้อถอย, ท้อแท้, หมดกำลังใจ, ระย่อ, ท้อใจ, Ant. สู้, อดทน, บากบั่น, Example: คนเราต้องไม่ท้อหากเราทำอะไรไม่สำเร็จ, Thai definition: ไม่มีกำลังใจจะสู้
ทำลายขวัญ[V] discourage, See also: demoralize, Ant. สร้างขวัญ, Example: สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ทำลายขวัญประชาชนไปเสียมาก, Thai definition: ทำให้เสียขวัญ
ระย่อ[V] fear, See also: be afraid of, lose heart, be disheartened, be discouraged, Syn. ท้อถอย, ท้อ, ทดท้อ, Thai definition: ไม่คิดสู้หรือขาดกำลังใจเพราะกลัว
ย่อท้อ[V] discourage, Syn. ท้อ, ท้อถอย, ไม่สู้, Ant. สู้, มานะพยายาม, Example: เขาไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรค์, Thai definition: ไม่คิดสู้เพราะขาดกำลังใจ
ย่อย่น[V] tired, See also: discourage, dispirit, deject, prostrate, Syn. ย่นย่อ, ท้อถอย, ท้อ, Ant. สู้
การฟังเทศน์[N] hearing a sermon, See also: listening to a discourse or preaching, Example: การฟังเทศน์ช่วยขับกล่อมจิตใจของคนเราให้ดีขึ้น
กัดเซาะ[V] scour, Syn. กัดกร่อน, Example: น้ำกัดเซาะตลิ่งจนพัง
ความท้อถอย[N] impatience, See also: depression, discouragement, disheartenment, Syn. ความท้อแท้, ความสิ้นหวัง, ความท้อใจ, Example: การเยาะเย้ยเด็กเกี่ยวกับความสามารถของเด็กจะทำให้เด็กเกิดความท้อถอยที่จะทำงานนั้นๆ ให้สำเร็จ
ความท้อแท้[N] disheartenment, See also: dejection, despondency, discourage, Syn. ความท้อถอย, ความสิ้นหวัง, ความท้อใจ, Example: ความท้อแท้ทำให้เขาหมดกำลังใจที่จะต่อสู้ต่อไป
ธรรมกถา[N] gospel, See also: sermon, homily, religious discourse, Count unit: บท, Thai definition: การกล่าวธรรม, ถ้อยคำที่เป็นธรรม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หมดจิตหมดใจ[V] be discouraged, See also: be depressed, Syn. หมดกำลังใจ, Example: เขาเก็บตะขอและสวิงใส่เรือ หมดจิตหมดใจที่จะหาปูปลาต่อ
ล้าง[V] wash clothes, See also: launder, clean, scrub, cleanse, scour, bathe, Syn. ชะล้าง, Thai definition: ทำให้หมดสิ้นไป โดยใช้สิ่งเช่นน้ำหรือไฟ เป็นต้น และมีกรรมวิธีต่างๆ
เหนี่ยวรั้ง[V] dissuade someone from doing something, See also: deter, discourage, advise someone not to do something, Syn. ชะลอ, ประวิง, Example: คำพูดของเขามีน้ำหนักเหนี่ยวรั้งการตัดสินใจของฉันไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัดคำปราศรัย[v. exp.] (at khamprāsai) EN: record a speech   FR: enregistrer un discours
บรรยาย[v. exp.] (banyāi) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk ; narrate ; recount ; give an account ; relate   FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien ; narrer ; raconter ; relater
ใจเสีย[adj.] (jaisīa) EN: discouraged   
การฟังเทศน์[n. exp.] (kān fang thēt) EN: hearing a sermon ; listening to a discourse or preaching   
การลงโทษ[n.] (kān longthōt) EN: sanction ; punishment ; scourge   FR: sanction [f]
การวิเคราะห์ระบบข้อความ[n. exp.] (kān wikhrǿ rabop khøkhwām) EN: discourse analysis   
การวิเคราะห์สัมพันธสาร[n. exp.] (kān wikhrǿ samphanthasān) EN: discourse analysis   
กถา[n.] (kathā) EN: speech ; lecture ; discourse ; talk ; words   FR: discours [m]
คำพูด[n.] (khamphūt) EN: speech ; words ; discourse ; remark ; vocable ; utterance   FR: parole [f] ; mot [m] ; propos [m]
คำปราศรัย[n.] (khamprāsai) EN: speech ; address ; harangue ; oration   FR: discours [m] ; harangue [f] ; speech (inf.) [m]
ขัดสี[v.] (khat sī) EN: scrub ; rub ; scour   
เฆี่ยน[v.] (khīen) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash   FR: flageller ; fouetter ; battre
เฆี่ยนตี[v.] (khīen tī) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash   FR: flageller ; fouetter ; battre
กล่าวคำปราศรัย[v. exp.] (klāo khamprāsai) EN: deliver a speech ; make a speech   FR: prononcer un discours ; faire une déclaration
กล่าวต้อนรับ[v. exp.] (klāo tønrap) EN: deliver a welcoming speech   FR: adresser un discours de bienvenue
ละเหี่ยใจ[v.] (lahīajai) EN: feel disheartened ; feel discouraged ; feel weary ; feel tired   
ลงแส้[v.] (long saē) EN: whip ; whip up ; beat ; flog ; scourge ; lash ; thrash ; goad   FR: fouetter ; flageller
ไม่สู้[v. exp.] (mai sū) EN: give up ; discourage   FR: abandonner
หมดกำลังใจ[v.] (mot kamlangjai) EN: dispirit ; discourage ; dampen ; dishearten   FR: être découragé ; être abattu ; se refroidir (fig.)
เหนื่อยใจ[v. exp.] (neūay-jai) EN: be downhearted ; be depressed ; be disheartened ; be despondent ; be downcast ; be discouraged ; be dispirited ; be mentally tired   FR: être déprimé ; être découragé ; souffrir de fatigue mentale
เหนี่ยวรั้ง[v.] (nīorang) EN: dissuade someone from doing something ; deter ; discourage ; advise someone not to do something   FR: retenir ; retarder ; dissuader
อ่อนจิตอ่อนใจ[v.] (ønjit-ønjai) EN: be discouraged ; be disheartened ; be jaded   
โอวาท[n.] (ōwāt) EN: homily ; lecture ; address ; preaching ; sermon ; discourse   FR: sermon [m] ; homélie [f] ; lecture [f] ; adresse [f] ; discours [m]
ปาฐกถา[n.] (pāthakathā) EN: speech ; sermon ; lecture ; talk ; address ; spar   FR: discours [m] ; adresse [f] ; conférence [f]
ไพร่[adj.] (phrai) EN: common   FR: discourtois ; mal élevé ; mal né
เปลืองใจ[v.] (pleūangjai) EN: discourage ; kill one's enthusiasm   
ปราศรัย[v.] (prāsai) EN: make a speech ; deliver a speech ; make an address ; speak ; be engaged in conversation   FR: faire un discours ; adresser un discours
โรคระบาด[n.] (rōk rabāt) EN: epidemic ; scourge   FR: épidémie [f] ; maladie épidémique [f] ; maladie contagieuse [f] ; fléau [m]
แสดงปาฐกถา[v. exp.] (sadaēng pāthakathā) EN: give a lecture ; deliver a speech ; make an address   FR: tenir une conférence ; prononcer un discours
แสดงสุนทรพจน์[v. exp.] (sadaēng suntharaphot) EN: make a speech   FR: faire un discours
สัมพันธสาร[n.] (samphanthasān) EN: discourse   
เสียกำลังใจ[v. exp.] (sīa kamlangjai) EN: despond ; droop ; be discouraged   FR: être découragé
เซาะ[v.] (sǿ) EN: erode ; undermine ; scour out ; wash out ; chisel ; gouge out   FR: ronger ; éroder
สุนทรพจน์[n.] (suntharaphot) EN: speech ; address ; harangue ; oration   FR: discours [m] ; allocution [f]
สุนทรพจน์อำลา[n. exp.] (suntharaphot amlā) EN: farewell speech   FR: discours d'adieu [m]
สุนทรพจน์ต้อนรับ[n. exp.] (suntharaphot tønrap) EN: welcome speech   FR: discours de bienvenue [m] ; allocution de bienvenue [f]
ทำลายขวัญ[v. exp.] (thamlāi khwan) EN: discourage ; demoralize   FR: saper le moral (fig.) ; décourager ; démoraliser
ท้อ[v.] (thø) EN: lose heart ; be discouraged ; be daunted ; be in low spirits ; be downhearted ; be dejected ; be despondent   FR: se décourager
ท้อใจ[v.] (thø jai) EN: discourage ; be discouraged   FR: décourager ; être découragé
ท้อถอย[adj.] (thøthøi) EN: discouraged ; dispirited   FR: découragé
ถดถอย[v.] (thotthøi) EN: be discouraged ; be disheartened ; be depressed ; be dispirited ; be depleted   
ตระเวน[v.] (trawēn) EN: scour ; go round ; go about ; make the round ; wander ; roam ; tour ; make a circuit ; go from place to place ; explore   FR: parcourir
วาจา[n.] (wājā) EN: speech ; words ; discourse ; remark ; vocable ; utterance ; statement ; comment   FR: mot [m] ; parole [f] ; discours [m]
วาทกรรม[n.] (wāthakam) EN: discourse   
วินิต[v.] (winit) EN: scourge ; chastise   
ยาขัด[n. exp.] (yā khat) EN: scouring powder   FR: poudre à récurer [f]
อย่าท้อ[v. exp.] (yā thø) EN: don't be discouraged ! ; don't lose heart !   
ย่นย่อ[v.] (yonyø) EN: be discouraged ; be daunted ; quail   
ย่อท้อ[v.] (yøthø) EN: quail ; discourage   

CMU English Pronouncing Dictionary
SCOUR    S K AW1 ER0
SCOUR    S K AW1 R
SCOURS    S K AW1 ER0 Z
SCOURGE    S K ER1 JH
SCOURED    S K AW1 ER0 D
SCOURING    S K AW1 ER0 IH0 NG
SCOURGES    S K ER1 JH AH0 Z
DISCOURSE    D IH1 S K AO0 R S
DISCOURAGE    D IH2 S K ER1 IH0 JH
DISCOURSES    D IH1 S K AO0 R S AH0 Z
DISCOURAGED    D IH2 S K ER1 AH0 JH D
DISCOURAGES    D IH2 S K ER1 IH0 JH AH0 Z
DISCOURAGING    D IH2 S K ER1 AH0 JH IH0 NG
DISCOURAGEMENT    D IH2 S K ER1 IH0 JH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scour    (v) skˈauər (s k au1 @ r)
scours    (v) skˈauəz (s k au1 @ z)
scoured    (v) skˈauəd (s k au1 @ d)
scourer    (n) skˈauərər (s k au1 @ r @ r)
scourge    (v) skˈɜːʴʤ (s k @@1 jh)
scourers    (n) skˈauərəz (s k au1 @ r @ z)
scourged    (v) skˈɜːʴʤd (s k @@1 jh d)
scourges    (v) skˈɜːʴʤɪz (s k @@1 jh i z)
scouring    (v) skˈauərɪŋ (s k au1 @ r i ng)
discourse    (n) dˈɪskɔːs (d i1 s k oo s)
discourse    (v) dˈɪskˈɔːs (d i1 s k oo1 s)
scourging    (v) skˈɜːʴʤɪŋ (s k @@1 jh i ng)
discourage    (v) dˈɪskˈʌrɪʤ (d i1 s k uh1 r i jh)
discoursed    (v) dˈɪskˈɔːst (d i1 s k oo1 s t)
discourses    (n) dˈɪskɔːsɪz (d i1 s k oo s i z)
discourses    (v) dˈɪskˈɔːsɪz (d i1 s k oo1 s i z)
discouraged    (v) dˈɪskˈʌrɪʤd (d i1 s k uh1 r i jh d)
discourages    (v) dˈɪskˈʌrɪʤɪz (d i1 s k uh1 r i jh i z)
discoursing    (v) dˈɪskˈɔːsɪŋ (d i1 s k oo1 s i ng)
discourtesy    (n) dˈɪskˈɜːʴtəsiː (d i1 s k @@1 t @ s ii)
discouraging    (v) dˈɪskˈʌrɪʤɪŋ (d i1 s k uh1 r i jh i ng)
discourteous    (j) dˈɪskˈɜːʴtɪəʴs (d i1 s k @@1 t i@ s)
discourtesies    (n) dˈɪskˈɜːʴtəsɪz (d i1 s k @@1 t @ s i z)
off-scourings    (n) ˈɒf-skauərɪŋz (o1 f - s k au @ r i ng z)
discouragement    (n) dˈɪskˈʌrɪʤmənt (d i1 s k uh1 r i jh m @ n t)
discourteously    (a) dˈɪskˈɜːʴtɪəʴsliː (d i1 s k @@1 t i@ s l ii)
discouragements    (n) dˈɪskˈʌrɪʤmənts (d i1 s k uh1 r i jh m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
搜索[sōu suǒ, ㄙㄡ ㄙㄨㄛˇ, ] to search; to look for sth; to scour (search meticulously); to look sth up; internet search; database search, #3,689 [Add to Longdo]
灾害[zāi hài, ㄗㄞ ㄏㄞˋ, / ] disastrous damage; scourge, #6,112 [Add to Longdo]
话语[huà yǔ, ㄏㄨㄚˋ ㄩˇ, / ] words; speech; utterance; discourse, #6,208 [Add to Longdo]
论述[lùn shù, ㄌㄨㄣˋ ㄕㄨˋ, / ] treatise; discourse; exposition, #8,117 [Add to Longdo]
祸害[huò hài, ㄏㄨㄛˋ ㄏㄞˋ, / ] disaster; harm; scourge; bad person; to damage; to harm; to wreck, #18,861 [Add to Longdo]
方法论[fāng fǎ lùn, ㄈㄤ ㄈㄚˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] methodology; Discours de la méthode by René Descartes 笛卡兒|笛卡儿, 1637, #19,416 [Add to Longdo]
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, / ] compose; compile; discourse in praise, #23,528 [Add to Longdo]
擦洗[cā xǐ, ㄘㄚ ㄒㄧˇ, ] scour; scrub, #23,830 [Add to Longdo]
气馁[qì něi, ㄑㄧˋ ㄋㄟˇ, / ] to be discouraged, #26,560 [Add to Longdo]
灰心[huī xīn, ㄏㄨㄟ ㄒㄧㄣ, ] lose heart; be discouraged, #26,695 [Add to Longdo]
言谈[yán tán, ㄧㄢˊ ㄊㄢˊ, / ] discourse; words; utterance; what one says; manner of speech, #29,133 [Add to Longdo]
心灰意冷[xīn huī yì lěng, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄟ ㄧˋ ㄌㄥˇ, ] discouraged; downhearted, #32,100 [Add to Longdo]
泄气[xiè qì, ㄒㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, / ] discouraged; dejected; demoralized; despairing; to want to give up; to deflate (air from a tyre), #32,387 [Add to Longdo]
跑遍[pǎo biàn, ㄆㄠˇ ㄅㄧㄢˋ, ] to go everywhere; to scour (the whole town), #32,718 [Add to Longdo]
吹冷风[chuī lěng fēng, ㄔㄨㄟ ㄌㄥˇ ㄈㄥ, / ] to blow cold; damping expectations by discouraging or realistic words, #65,667 [Add to Longdo]
心灰意懒[xīn huī yì lǎn, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄟ ㄧˋ ㄌㄢˇ, / ] discouraged; downhearted, #94,084 [Add to Longdo]
句群[jù qún, ㄐㄩˋ ㄑㄩㄣˊ, ] discourse; group of sentences with clear meaning; narrative, #95,048 [Add to Longdo]
失仪[shī yí, ㄕ ㄧˊ, / ] discourteous; failure of etiquette, #128,219 [Add to Longdo]
泄劲[xiè jìn, ㄒㄧㄝˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] to lose heart; to feel discouraged, #265,510 [Add to Longdo]
[shěng, ㄕㄥˇ, ] variant of 省; tight-lipped; to examine; to watch; to scour (esp. Cantonese) [Add to Longdo]
不令人鼓舞[bù lìng rén gǔ wǔ, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄍㄨˇ ˇ, ] discouraging; disheartening [Add to Longdo]
笛卡儿[Dí kǎ er, ㄉㄧˊ ㄎㄚˇ ㄦ˙, / ] René Descartes (1596-1650), French philosopher and author of Discours de la méthode 方法論|方法论 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diskurs {m} | einen Diskurs führendiscourse | to discourse [Add to Longdo]
Entmutigung {f}discouragement [Add to Longdo]
Geißel {f}whip; scourge [Add to Longdo]
Kolk {m}scour [Add to Longdo]
eine Rede halten | eine Rede haltend | hielt eine Redeto discourse | discoursing | discoursed [Add to Longdo]
Redner {m}discourser [Add to Longdo]
Scheuertuch {n}scouring cloth [Add to Longdo]
Topfkratzer {m}; Topfreiniger {m}scourer [Add to Longdo]
ein schlimmes Übela scourge [Add to Longdo]
Unhöflichkeit {f}discourtesy [Add to Longdo]
Unhöflichkeiten {pl}discourteousness [Add to Longdo]
jdn. von etw. abhalten; jdn. von etw. abbringento discourage sb. from doing sth. [Add to Longdo]
abschreckento discourage [Add to Longdo]
ausscheuernto scour out [Add to Longdo]
durchkämmen (nach)to scour (for) [Add to Longdo]
durchspülento scour out [Add to Longdo]
entmutigen; demotivierento discourage [Add to Longdo]
entmutigt werden (von); mutlos werden (durch)to become discouraged (by) [Add to Longdo]
entmutigend; demotivierend {adj}discouraging [Add to Longdo]
entmutigend {adv}discouragingly [Add to Longdo]
nicht entmutigtundiscouraged [Add to Longdo]
mutlos; entmutigt {adj} | mutloser | am mutlosestendiscouraged | more discouraged | most discouraged [Add to Longdo]
peitschen | peitschend | gepeitscht | peitscht | peitschteto scourge | scourging | scourged | scourges | scourged [Add to Longdo]
redento discourse [Add to Longdo]
redetdiscourses [Add to Longdo]
reinigen | reinigend | gereinigt | reinigt | reinigteto scour | scouring | scoured | scours | scoured [Add to Longdo]
scheuernto scour [Add to Longdo]
streift umherscours [Add to Longdo]
streifte umherscoured [Add to Longdo]
umherstreifen | umherstreifendto scour | scouring [Add to Longdo]
ungalant {adj}discourteous; ungentlemanly [Add to Longdo]
unhöflich {adj}discourteous [Add to Longdo]
unhöflich {adv}discourteously [Add to Longdo]
jdn. zu verhindern suchento discourage sb. from doing [Add to Longdo]
Lassen Sie sich nicht entmutigen.Don't get discouraged. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory [Add to Longdo]
めげる[, megeru] (v1,vi) to be discouraged; to shrink from [Add to Longdo]
やる気をそがれる;やる気を殺がれる;やる気を削がれる[やるきをそがれる, yarukiwosogareru] (exp,v1) to be discouraged [Add to Longdo]
ディスカレッジ[, deisukarejji] (n) (1) discouragement; (vs) (2) to discourage; to be discouraged [Add to Longdo]
ディスクール[, deisuku-ru] (n) discourse (fre [Add to Longdo]
暗然;黯然;闇然[あんぜん, anzen] (adj-t,adv-to) (1) dark; gloomy; black; unclear; (2) doleful; discouraged; disappointed; tearful; dispirited [Add to Longdo]
一くさり;一齣;一闋[ひとくさり, hitokusari] (n) passage in a discourse; one section; one scene [Add to Longdo]
灰汁洗い;あく洗い;灰洗い(iK)[あくあらい, akuarai] (n) scouring; washing vegetables in lye [Add to Longdo]
気が腐る[きがくさる, kigakusaru] (exp,v5r) to feel dispirited; to feel discouraged [Add to Longdo]
気を落とす[きをおとす, kiwootosu] (exp,v5s) to be discouraged; to be disheartened [Add to Longdo]
気落ち[きおち, kiochi] (n,vs) discouraged; dispirited; despondent [Add to Longdo]
研ぐ(P);磨ぐ;砥ぐ[とぐ, togu] (v5g,vt) (1) to sharpen; to hone; to whet; to grind; (2) (esp. 磨ぐ) to wash (rice); (3) to scour; to polish; to burnish; (P) [Add to Longdo]
言述[げんじゅつ, genjutsu] (n,vs) discourse; expression of thoughts, ideas, etc. [Add to Longdo]
言説[げんせつ, gensetsu] (n,vs) remark; statement; discourse [Add to Longdo]
講話[こうわ, kouwa] (n,vs) lecture; discourse [Add to Longdo]
高談[こうだん, koudan] (n,vs) your lofty discourse [Add to Longdo]
挫折[ざせつ, zasetsu] (n,vs) frustration; setback; discouragement; (P) [Add to Longdo]
失礼[しつれい, shitsurei] (n,vs,adj-na) (1) (See 無礼) discourtesy; impoliteness; (exp) (2) Excuse me; Goodbye; (vs) (3) to leave; (4) (See 無礼) to be rude; (P) [Add to Longdo]
消然;悄然[しょうぜん, shouzen] (adj-t,adv-to) dejected; dispirited; crestfallen; discouraged [Add to Longdo]
心細い[こころぼそい, kokorobosoi] (adj-i) helpless; forlorn; hopeless; unpromising; lonely; discouraging; disheartening; (P) [Add to Longdo]
精練[せいれん, seiren] (n,vs) (1) scouring; degumming; (2) training; (3) (incorrect kanji for 精錬, 製錬) (See 精錬・1,製錬) refining; smelting [Add to Longdo]
精錬[せいれん, seiren] (n,vs) (1) (See 製錬) refining; smelting; tempering; (2) (See 精練・1) scouring; degumming [Add to Longdo]
束子[たわし, tawashi] (n) scrubbing brush; scourer [Add to Longdo]
退勢挽回[たいせいばんかい, taiseibankai] (n) restoring the declining fortunes; recovering from the discouraging situation; reversing the downward trend [Add to Longdo]
談義[だんぎ, dangi] (n) (1) discussion; discourse; (2) lecture; sermon [Add to Longdo]
談話表示構造理論[だんわひょうじこうぞうりろん, danwahyoujikouzouriron] (n) {ling} discourse representation structure theory; DRS [Add to Longdo]
談話分析[だんわぶんせき, danwabunseki] (n) discourse analysis [Add to Longdo]
張り合いのない[はりあいのない, hariainonai] (exp,adj-i) discouraging; disappointing; lacking in thrill [Add to Longdo]
長講一席[ちょうこういっせき, choukouisseki] (n) (make) a long talk (discourse, lecture) [Add to Longdo]
屠所の羊[としょのひつじ, toshonohitsuji] (exp) discouraged person; (like a) sheep being led to a slaughterhouse [Add to Longdo]
土筆[つくし, tsukushi] (n) (1) horsetail; (2) scouring rush (plant) [Add to Longdo]
討議倫理学[とうぎりんりがく, tougirinrigaku] (n) discourse ethics [Add to Longdo]
氷食;氷蝕[ひょうしょく, hyoushoku] (n) glacial scouring; glacial erosion; glacial abrasion [Add to Longdo]
腐る[くさる, kusaru] (v5r,vi) (1) to rot; to go bad; to decay; to spoil; to fester; to decompose; to turn sour (e.g. milk); (2) to corrode; to weather; to crumble; (3) to become useless; to blunt; to weaken (from lack of practice); (4) to become depraved; to be degenerate; to be morally bankrupt; to be corrupt; (5) (See 気が腐る・きがくさる) to be depressed; to be dispirited; to feel discouraged; to feel down; (suf,v5r) (6) (uk) (ksb [Add to Longdo]
物色[ぶっしょく, busshoku] (n,vs) (1) looking for a particular person or thing; searching high and low; hunting for; rummaging; scouring (a place) looking for (something); (2) picking out; singling out [Add to Longdo]
鞭;笞;韃;策[むち;ぶち(鞭)(ok), muchi ; buchi ( muchi )(ok)] (n) (1) whip; lash; scourge; (2) stick; cane; rod; pointer [Add to Longdo]
亡状[ぼうじょう, boujou] (n) discourtesy; lawlessness [Add to Longdo]
本論[ほんろん, honron] (n) main discourse; this subject; body (of a speech) [Add to Longdo]
孟子[もうし, moushi] (n) (1) Mencius (Meng Zi) (371-289BCE); (2) (See 四書) the Discourses of Mencius - one of the Four Books [Add to Longdo]
木賊;砥草[とくさ, tokusa] (n) scouring rushes; Equisetum hyemale; common horsetail [Add to Longdo]
落胆[らくたん, rakutan] (n,vs) discouragement; despondency; dejection; disappointment; (P) [Add to Longdo]
力抜け[ちからぬけ, chikaranuke] (n,vs) discouragement; disappointment [Add to Longdo]
力落し;力落とし[ちからおとし, chikaraotoshi] (n) discouragement; disappointment; loss of energy; fatigue [Add to Longdo]
[ろん, ron] (n) (1) argument; discussion; dispute; controversy; discourse; debate; (2) theory; doctrine; (3) essay; treatise; comment [Add to Longdo]
論孟[ろんもう, ronmou] (n) The Confucian Analects and the Discourses of Mencius [Add to Longdo]
憮然[ぶぜん, buzen] (n,adj-t,adv-to) discouraged; disappointed; astonished [Add to Longdo]
拉げる[ひしげる;ひしゃげる;へしゃげる, hishigeru ; hishageru ; heshageru] (v1,vi) (1) to be crushed; to be squashed (flat); (2) to be discouraged [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top