ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rumpus

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rumpus-, *rumpus*, rumpu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rumpus[N] เสียงเอะอะอึกทึก, See also: ความชุลมุนวุ่นวาย, Syn. commotion, disturbance, uproar
rumpus[SL] การเอะอะโวยวาย, See also: ความอึกทึกครึกโครม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rumpus(รัม'พัส) n. ความวุ่นวายที่อึกทึกครึกโครม,ความอลหม่าน,การส่งเสียงเอะอะโวยวาย pl. rumpuses, Syn. commotion,uproar

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rumpus    (n) rˈʌmpəs (r uh1 m p @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rumpus \Rum"pus\ (r[u^]m"p[u^]s), n.
   A disturbance; noise and confusion; a quarrel. [Colloq.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rumpus
   n 1: the act of making a noisy disturbance [syn: {commotion},
      {din}, {ruction}, {ruckus}, {rumpus}, {tumult}]
   v 1: cause a disturbance

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top