ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coarsen

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coarsen-, *coarsen*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coarsen[VT] ทำให้แห้งหยาบ
coarsen[VI] แห้งหยาบ
coarseness[N] การขาดรสนิยม, See also: ความธรรมดา, Syn. commonness, grossness, vulgarity
coarseness[N] ความหยาบ (วัสดุ), See also: ความไม่ประณีต, Syn. stiffness, harshness, roughness, crudeness
coarseness[N] ความหยาบช้า, See also: ความหยาบโลน, ความหยาบคาย, ความเลว, Syn. rudeness, crudeness, vulgarity, unrefinement, churlishness, indecency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coarsen(คอร์'เซิน) vt.,vi. ทำให้หยาบ,กลายเป็นหยาบ, See also: coarsenness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
coarseness(n) ความเลว,ความหยาบ,คุณภาพเลว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Perhaps it was her coarseness that he was attracted to.บางที ความกระด้างของเธอ อาจจะดึงดูดเขา Smoldering Children (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
COARSENING    K AO1 R S AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coarsen    (v) kˈɔːsn (k oo1 s n)
coarsens    (v) kˈɔːsnz (k oo1 s n z)
coarsened    (v) kˈɔːsnd (k oo1 s n d)
coarseness    (n) kˈɔːsnəs (k oo1 s n @ s)
coarsening    (v) kˈɔːsnɪŋ (k oo1 s n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
下卑る[げびる, gebiru] (v1) to become vulgar; to coarsen [Add to Longdo]
下品[げひん, gehin] (adj-na,n) vulgarity; meanness; indecency; coarseness; (P) [Add to Longdo]
精粗[せいそ, seiso] (n) fineness or coarseness; minuteness or roughness [Add to Longdo]
粗密;疎密[そみつ, somitsu] (n) coarseness and fineness; sparse or dense (growth) [Add to Longdo]
俗悪[ぞくあく, zokuaku] (adj-na,n) worldliness; vulgarity; coarseness [Add to Longdo]
低劣[ていれつ, teiretsu] (adj-na,n) low grade; inferiority; coarseness; vulgarity [Add to Longdo]
野暮天[やぼてん, yaboten] (n) boorishness; coarseness; stupidity [Add to Longdo]
劣悪[れつあく, retsuaku] (adj-na,n) inferiority; coarseness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coarsen \Coars"en\ (k[=o]rs"'n), v. t.
   To make coarse or vulgar; as, to coarsen one's character.
   [R.] --Graham.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coarsen
   v 1: make or become coarse or coarser; "coarsen the surface";
      "Their minds coarsened"
   2: make less subtle or refined; "coarsen one's ideals"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top