Search result for

rolled

(61 entries)
(0.0239 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rolled-, *rolled*, roll, rolle
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rolled-earthfill damRolled-earthfill dam, เขื่อนดินถมบดอัด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Rolled-fill damRolled-fill dam, เขื่อนดินถมบดอัด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah well, you got me rolled. I'm very intimidated.ได้ ๆ แกทำฉันวุ่น ฉันเหมือนโดนขู่อยู่นะ The Bank Job (2008)
Clouds rolled in.กลุ่มเมฆม้วนตัวเข้ามาหนาทึบ. Doubt (2008)
And as the days rolled on, and the sailor wasted away, he began to have doubts.หลายวันผ่านไป ลูกเรือคนนั้นเริ่มท้อแท้ เขาเริ่มไม่แน่ใจ Doubt (2008)
This is like the 4th of July and Christmas day rolled into one.มันเหมือนรวมวันชาติและวันหยุดคริสมาสต์เข้าด้วยกัน Prison Break: The Final Break (2009)
Sports right. I recently rolled up my welcome mat. Peace.เอาล่ะ อาจจะใช่ เข้ามาสิ Prison Break: The Final Break (2009)
Trouble is, he hasn't rolled it out yet.ปัญหาดันมีอยู่ว่า เขายังไม่ทันได้ขายมัน Duplicity (2009)
- Yeah. I always rolled up from bottom to top.- ใช่ แต่ผมแปรงจากบนลงล่างตลอดนะ Zombieland (2009)
No, they rolled out to 773 Marina Court.ไม่ใช่ พวกเขาไปที่ 773 มารีน่าคอร์ท Double Blind (2009)
That rolled off your tongue real smooth.ตอนนี้น้ำเสียงของนายเริ่มจะลึกลับ Saw VI (2009)
She killed him in his office and then rolled him out here to be found.เธอฆ่าเขาในห้องนี้ แล้วกลิ้งเขามานี้เพื่อให้ถูกพบ Pleasure Is My Business (2009)
he just came out of nowhere. he rolled up on us.เขามาจากไหนไม่รู้ จู่ๆเดินมาหาเรา The Big Wheel (2009)
what was he doing when you rolled up on him?เขาทำยังไงตอนเดินเข้ามาหานาย? The Big Wheel (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rolledA big tear rolled down my cheek.
rolledA coin rolled under the desk.
rolledA tear rolled down her cheek.
rolledHer eyes are rolled back.
rolledHe rolled off the bed.
rolledTears rolled down her cheeks.
rolledTears rolled down his cheeks.
rolledTears rolled down my cheeks.
rolledThe ball rolled across the lawn.
rolledThe ball rolled across the road.
rolledThe ball rolled into the stream.
rolledThe ball rolled on the ground towards me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทองม้วน[N] a kind of sweetmeats, See also: rolled wafer, Syn. ขนมทองม้วน, Example: เด็กๆ เคี้ยวข้าวเกรียบและทองม้วน ดังกรอบแกรบ, Count unit: อัน, ม้วน, แผ่น, Thai definition: ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งประสมกับกะทิและไข่ ม้วนเป็นหลอด
หางกระเบน[N] tail of a panung, See also: rolled portion of the loincloth, Example: คุณนุ่งผ้าอย่างไรกันหางกระเบนจะหลุดแล้ว, Count unit: หาง, Thai definition: ชายผ้านุ่งที่ม้วนแล้วดึงไปเก็บไว้ข้างหลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชนะใจตัวเอง[v. exp.] (chana jai tūa-ēng) EN: be self-controlled ; exercise self-restraint   FR: se contrôler soi-même
ขึ้นระวาง[n. exp.] (kheun rawāng) EN: register ; be registered ; be enrolled   
ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์[adj.] (khūapkhum dūay khømphiutoē) EN: computer-controlled   FR: contrôlé par ordinateur
เหล็กกล้ารีดเย็น[n. exp.] (lekklā rīt yen) EN: cold-rolled steel   
เหล็กแผ่นรีดร้อน[n. exp.] (lekphaen rīt røn) EN: hot rolled steel   
เหล็กแผ่นรีดเย็น[n. exp.] (lekphaen rīt yen) EN: cold rolled steel   
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา[n. exp.] (phū yū tāi bangkhapbanchā) EN: controlee ; one who is controlled/supervised ; subordinate   
สมัคร[v.] (samak) EN: volunteer ; enlist ; apply (for) ; enroll ; be a candidate ; apply ; make application ; offer one's services ; be enrolled ; join willingly ; be willing   FR: offrir ses services ; se proposer ; s'engager ; postuler ; poser sa candidature ; être candidat ; être volontaire
สำรวม[adj.] (samrūam) EN: calm ; cool ; composed ; self-controlled ; restrained   FR: serein ; cool (fam.) ; maître de soi ; sobre ; discret
ตะกรุด[n.] (takrut) EN: tiny rolled metal amulet inscribed with sacred words ; magic gold or silver cylinder worn around the waist or the neck   FR: amulette [f] ; talisman [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROLLED    R OW1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rolled    (v) (r ou1 l d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rollschinken {m} [cook.]rolled smoked ham [Add to Longdo]
Silberblech {n}rolled silver [Add to Longdo]
Walzblech {n}rolled plate [Add to Longdo]
Walzgold {n}rolled gold [Add to Longdo]
Walzstahl {m}rolled steel [Add to Longdo]
ausgerolltrolled out [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFIT[シーフィット, shi-fitto] (n) Controlled Flight Into Terrain; CFIT [Add to Longdo]
ねじれ国会;捩れ国会[ねじれこっかい, nejirekokkai] (n) the two houses of the Diet being controlled by different parties (lit [Add to Longdo]
めそめそ[, mesomeso] (adv,n,vs) (on-mim) uncontrolled weeping; sobbing [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] (exp) {comp} calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
プルレス[, pururesu] (n) remote-controlled lighting equipment (wasei [Add to Longdo]
プログラム制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] (exp) {comp} calculator with program-controlled addressable storage [Add to Longdo]
プログラム制御式及びキーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきおよびキーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikioyobi ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwom] (n) {comp} calculator with program-controlled and keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
プロポ[, puropo] (n) (abbr) (See プロポーショナルコントロールシステム) transmitter for radio-controlled toys, etc. [Add to Longdo]
ラジコン[, rajikon] (n) (abbr) radio controlled models (car, plane, etc.) [Add to Longdo]
ラジコンカー[, rajikonka-] (n) radio-controlled car [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
プログラム制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with program-controlled addressable storage [Add to Longdo]
プログラム制御式及びキーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきおよびキーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikioyobi ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwom] calculator with program-controlled and keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Roll \Roll\, v. t. [imp. & p. p. {Rolled}; p. pr. & vb. n.
   {Rolling}.] [OF. roeler, roler, F. rouler, LL. rotulare, fr.
   L. royulus, rotula, a little wheel, dim. of rota wheel; akin
   to G. rad, and to Skr. ratha car, chariot. Cf. {Control},
   {Roll}, n., {Rotary}.]
   1. To cause to revolve by turning over and over; to move by
    turning on an axis; to impel forward by causing to turn
    over and over on a supporting surface; as, to roll a
    wheel, a ball, or a barrel.
    [1913 Webster]
 
   2. To wrap round on itself; to form into a spherical or
    cylindrical body by causing to turn over and over; as, to
    roll a sheet of paper; to roll parchment; to roll clay or
    putty into a ball.
    [1913 Webster]
 
   3. To bind or involve by winding, as in a bandage; to inwrap;
    -- often with up; as, to roll up a parcel.
    [1913 Webster]
 
   4. To drive or impel forward with an easy motion, as of
    rolling; as, a river rolls its waters to the ocean.
    [1913 Webster]
 
       The flood of Catholic reaction was rolled over
       Europe.                --J. A.
                          Symonds.
    [1913 Webster]
 
   5. To utter copiously, esp. with sounding words; to utter
    with a deep sound; -- often with forth, or out; as, to
    roll forth some one's praises; to roll out sentences.
    [1913 Webster]
 
       Who roll'd the psalm to wintry skies. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   6. To press or level with a roller; to spread or form with a
    roll, roller, or rollers; as, to roll a field; to roll
    paste; to roll steel rails, etc.
    [1913 Webster]
 
   7. To move, or cause to be moved, upon, or by means of,
    rollers or small wheels.
    [1913 Webster]
 
   8. To beat with rapid, continuous strokes, as a drum; to
    sound a roll upon.
    [1913 Webster]
 
   9. (Geom.) To apply (one line or surface) to another without
    slipping; to bring all the parts of (one line or surface)
    into successive contact with another, in suck manner that
    at every instant the parts that have been in contact are
    equal.
    [1913 Webster]
 
   10. To turn over in one's mind; to revolve.
     [1913 Webster]
 
        Full oft in heart he rolleth up and down
        The beauty of these florins new and bright.
                          --Chaucer.
     [1913 Webster]
     [1913 Webster]
 
   {To roll one's self}, to wallow.
 
   {To roll the eye}, to direct its axis hither and thither in
    quick succession.
 
   {To roll one's r's}, to utter the letter r with a trill.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rolled
   adj 1: especially of petals or leaves in bud; having margins
       rolled inward [syn: {involute}, {rolled}]
   2: uttered with a trill; "she used rolling r's as in Spanish"
     [syn: {rolled}, {rolling}, {trilled}]
   3: rolled up and secured; "furled sails bound securely to the
     spar"; "a furled flag"; "his rolled umbrella hanging on his
     arm" [syn: {furled}, {rolled}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top