ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ritzy

R IH1 T S IY0   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ritzy-, *ritzy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ritzy[ADJ] หรูหรา (คำไม่เป็นทางการ), See also: โอ่อ่า, ฟู่ฟ่า, Syn. luxurious, sumptuous

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And set up a ritzy office in Seoul.เปิดออฟฟิศใหม่อย่างหรูในโซล The King (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
RITZY    R IH1 T S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ritzy    (j) rˈɪtsiː (r i1 t s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(sehr) elegant {adj} | eleganter | am elegantestenritzy | ritzier | ritziest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ritzy
      adj 1: luxuriously elegant

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top