หรือคุณหมายถึง revü?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

revue

R IH0 V Y UW1   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -revue-, *revue*
Possible hiragana form: れう゛え
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
revue[N] ละครที่มีการร้องเพลงและเล่นตลกล้อเลียน, Syn. review, variety show

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revue(รีวิว') n. ละครชุดประเภทเสียดสีทางการเมือง,บทประพันธ์เสียดสี,บทเพลงเสียดสี, Syn. review, See also: revuist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
revue(n) ละครเสียดสี,การแสดงเบ็ดเตล็ด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
revueวิวิธทัศนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Revuesวิวิธทัศนา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rhythm and Blues Revue... at the Palace Hotel ballroom, Route 16...รีดึม และ บลูส เรเฟิว ที่ เตอะแพแลยส โฮเทล โบลรูม ถนน 16 The Blues Brothers (1980)
Show Band and Revue.วงโชวและเรเฟิว The Blues Brothers (1980)
- The Blues Brothers. - Rhythm and Blues Revue.บลูส บรัเดอส วงโชวและเรเฟิว The Blues Brothers (1980)
Blues Brothers Show Band and Revue.บลูส บรัเดอส วงโชวและเรเฟิว The Blues Brothers (1980)
Rhythm and Blues Revue... for your dancing pleasure.รีดึม และ บลูส เรเฟิว เพื่อการเต้นรำตามใจของคุณ The Blues Brothers (1980)
"Tonight only, the Blues Brothers... genuine Rhythm and Blues Show and Revue.คืนนี้เท่านั้น บลูส บรัเดอส แท้จริง รีดึม และ บลูส โชว และ เรเฟิว The Blues Brothers (1980)
The all-male "holigay" revue at Camera Obscura.์เกย์เที่ยงคืนชุด"ฮอลิเกย์" ที่คาเมร่า ออบคูร่าไง Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
When my salary revue comes up.เรื่องจะได้ขึ้นเงินเดือน Road Kill (2009)
The Stardust Revue.ที่ The Stardust Revue ค่ะ Neighborhood Watch (2012)
The Stardust Revue is giving away seven free sexy, sexy dances right through that door in the champagne room.The Stardust Revue กำลังจะมอบของกำนัลให้ท่าน การเต้นรำที่แสนยั่วยวนของเจ็ดนักเต้นสาว ผ่านประตูนั่นไปเลย ในห้องแชมเปญ Neighborhood Watch (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทวิเคราะห์[n.] (botwikhrǿ) EN: review ; analysis   FR: revue [f]
การพบเห็น[n. exp.] (kān phop hen) EN: seeing ; experience ; encounter ; meeting   FR: rencontre [f] ; entrevue [f]
นิตยสาร[n.] (nittayasān) EN: magazine ; journal ; periodical   FR: magazine [m] ; revue [f] ; périodique [m] ; publication [f]
นิตยสารฉบับที่ ...[n. exp.] (nittayasān chabap thī ...) FR: magazine numéro ... [m] ; revue numéro ... [f] ; périodique numéro ... [m]
รีวิว[n.] (rīwiū) EN: review   FR: revue [f]
สัมภาษณ์[n.] (samphāt) EN: interview   FR: entretien [m] ; interview [ f, m] ; entrevue [f]
สำรวจ[v. exp.] (samrūat) EN: survey ; explore ; inspect ; observe ; examine ; investigate ; probe into ; ascertain ; check ; scrutinize ; look at   FR: examiner ; explorer ; observer ; inspecter ; étudier ; scruter ; investiguer ; sonder ; mettre à l'étude ; passer en revue
ตรวจตรา[v.] (trūattrā) EN: examine ; inspect ; check ; patrol ; look around ; monitor   FR: inspecter ; passer en revue ; examiner ; surveiller
วิจารณ์[n.] (wijān) EN: comment on ; review ; criticize ; blame ; pick on   FR: commenter ; critiquer ; analyser ; passer en revue

CMU English Pronouncing Dictionary
REVUE    R IH0 V Y UW1
REVUES    R IH0 V Y UW1 Z
REVUELTA    R AH0 V W EH1 L T AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
revue    (n) rˈɪvjˈuː (r i1 v y uu1)
revues    (n) rˈɪvjˈuːz (r i1 v y uu1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Revue {f}revue; chorus line [Add to Longdo]
Revuegirl {n}showgirl [Add to Longdo]
Revuetänzerin {f}chorus girl [Add to Longdo]
Revuetheater {n}revue theatre [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラインダンス[, raindansu] (n) revue dance performed in a line; line dance [Add to Longdo]
レビュー(P);レヴュー[, rebyu-(P); revuyu-] (n,vs) (1) review; (2) revue; (P) [Add to Longdo]
レビューガール[, rebyu-ga-ru] (n) revue girl [Add to Longdo]
歌劇団[かげきだん, kagekidan] (n) opera company; opera troupe; musical revue; operetta company; operetta troupe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 revue
   n 1: a variety show with topical sketches and songs and dancing
      and comedians [syn: {revue}, {review}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 revue /ʀəvy/ 
  magazine; periodical; revue

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Revue /rəvyː/ 
  revue

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 revue /rəvy/
  magazine; periodical; revue

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top