ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

replenish

R IY0 P L EH1 N IH0 SH   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -replenish-, *replenish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
replenish[VT] เติม, See also: ทำให้เต็ม, Syn. refill, top up
replenishment[N] การเติมให้เต็ม, See also: การทำให้สมบูรณ์, การเติมเชื้อเพลิง, Syn. renewal
replenish with[PHRV] เติมด้วย, See also: เสริม, ทำให้เต็ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
replenish(รีเพลน'นิช) vt. เติมเต็มใหม่,ทำให้สมบูรณ์ใหม่,เสริมกำลัง,เติมเชื้อเพลิง,เติมอีก,เติมใหม่, See also: replenishher n. replenishment n., Syn. restore,refill,stock,store

English-Thai: Nontri Dictionary
replenish(vt) เสริมกำลัง,ทำให้เต็ม,เติมเชื้อเพลิง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now we must replenish the lands that were ravaged by the humans with new, improved feeding grounds.บัดนี้เราต้องกวาดล้างเเผ่นดิน ซึ่งมนุษย์เคยครอบครอง โดยมิให้มันใช้เป็นพื้นที่หากิน Beneath the Planet of the Apes (1970)
Let's go replenish the ranks.ได้ฤกษ์เกณฑ์พลมาเติมให้เต็ม The Chronicles of Riddick (2004)
Vast reservoirs will catch the monsoon rains to replenish the aquifers.อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จะกักเก็บน้ำฝน ในฤดูมรสุมไว้ ใช้เป็นแหล่งน้ำ Home (2009)
To replenish its reserves.เพื่อเติมเต็มสิ่งที่มันขาด Light (2009)
Which means it could take some time before we are able to make another gate connection to replenish our supplies.ซึ่งหมายความว่ามัน จะใช้เวลาสักพักนึง ก่อนที่เราจะสามารถ เชื่อมต่อเกทได้อีก เพื่อเติมเสบียงของพวกเรา Sabotage (2010)
You're dehydrated. You should replenish your electrolytes.คุณสูญเสียเหงื่้อไปมาก ควรดื่มน้ำเกลือแร่ให้สดชื่นเสียน่ะ Revelation Zero: Part 1 (2010)
Then we replenish our supplies.แล้วเราก็เติมกองกำลังสรรพาวุธ Melbourne (2010)
We haven't been able to replenish our suppliesพวกเราก็ไม่ได้เติมเสบียงของพวกเรา Aftermath (2010)
Replenish his ranks.เพื่อเพิ่มตำแหน่งให้ตัวเอง Fright Night (2011)
Blackroot, to replenish the body.รากสีดำนี่ช่วยเติมพลังกายให้ท่าน Monster (2011)
Helping them replenish their packs, letting them regroup.ช่วยให้พวกเขาเติมเต็มแพ็คของ พวกเขาปล่อยให้พวกเขาจัดกลุ่มใหม่ Underworld Awakening (2012)
The Amazon population was decimated, so they made a bargain with Harmonia to replenish their ranks and make them stronger.ชาวเผ่าอเมซอนถูกทำลายล้าง พวกเขาจึงเจรจากับฮาร์โมเนีย ขอให้พวกเขาได้เพิ่มจำนวน และมีพลังแข็งแกร่ง The Slice Girls (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเพิ่มเติม[n.] (kān phoēmtoēm) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing   FR: addition [f] ; ajout [m]
เพิ่มสินค้า[v. exp.] (phoēm sinkhā) EN: replenish the stocks of goods ; replenish supplies   FR: réapprovisionner
เพิ่มเติมให้เต็มเหมือนเดิม[v. exp.] (phoēmtoēm hai tem meūoen doēm) EN: replenish ; make it complete again   

CMU English Pronouncing Dictionary
REPLENISH R IY0 P L EH1 N IH0 SH
REPLENISHED R IY0 P L EH1 N IH0 SH T
REPLENISHING R IY0 P L EH1 N IH0 SH IH0 NG
REPLENISHMENT R IH0 P L EH1 N IH0 SH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
replenish (v) rˈɪplˈɛnɪʃ (r i1 p l e1 n i sh)
replenished (v) rˈɪplˈɛnɪʃt (r i1 p l e1 n i sh t)
replenishes (v) rˈɪplˈɛnɪʃɪz (r i1 p l e1 n i sh i z)
replenishing (v) rˈɪplˈɛnɪʃɪŋ (r i1 p l e1 n i sh i ng)
replenishment (n) rˈɪplˈɛnɪʃmənt (r i1 p l e1 n i sh m @ n t)
replenishments (n) rˈɪplˈɛnɪʃmənts (r i1 p l e1 n i sh m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕入れる[しいれる, shiireru] (v1,vt) to lay in stock; to replenish stock; to procure; to learn something that might be useful later; (P) [Add to Longdo]
充実[じゅうじつ, juujitsu] (n,vs) (1) fullness; completion; perfection; substantiality; enrichment; (2) replenishment; repletion; (P) [Add to Longdo]
充填[じゅうてん, juuten] (n,vs) fill (up); plug; replenish; filling (in tooth); loading (gun with ammunition, camera with film) [Add to Longdo]
水差し;水差;水指;水指し[みずさし, mizusashi] (n) (1) pitcher; water jug; watering can; (2) (usu. not 水差し) container of fresh water for replenishing the kettle and rinsing bowls (tea ceremony) [Add to Longdo]
生めよ殖えよ地に満てよ[うめよふえよちにみてよ, umeyofueyochinimiteyo] (exp) (id) Be fruitful, and multiply, and replenish the earth [Add to Longdo]
注ぎ足す[つぎたす, tsugitasu] (v5s) to top up (drinks, water, rice, etc.); to replenish [Add to Longdo]
填補;てん補[てんぽ, tenpo] (n,vs) (1) supplementation; replenishment; (2) compensation; indemnification [Add to Longdo]
補い[おぎない, oginai] (n) replenishment; supplement; reparation [Add to Longdo]
補給[ほきゅう, hokyuu] (n,vs) supply; supplying; replenishment; (P) [Add to Longdo]
補血[ほけつ, hoketsu] (n) blood replenishment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Replenish \Re*plen"ish\ (r?-pl?n"?sh), v. t. [imp. & p. p.
   {Replenished} (-?sht); p. pr. & vb. n. {Replenishing}.] [OE.
   replenissen, OF. replenir; L. pref. re- re- + plenus full.
   See {Full}, {-ish}, and cf. {Replete}.]
   1. To fill again after having been diminished or emptied; to
    stock anew; hence, to fill completely; to cause to abound.
    [1913 Webster]
 
       Multiply and replenish the earth.   --Gen. i. 28.
    [1913 Webster]
 
       The waters thus
       With fish replenished, and the air with fowl.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To finish; to complete; to perfect. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       We smothered
       The most replenished sweet work of nature. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Replenish \Re*plen"ish\, v. i.
   To recover former fullness. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      The humors will not replenish so soon.  --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 replenish
   v 1: fill something that had previously been emptied; "refill my
      glass, please" [syn: {replenish}, {refill}, {fill again}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top