ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

renne

R EH1 N   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -renne-, *renne*
Possible hiragana form: れんね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rennet[N] เยื่อบุกระเพาะอาหารของสัตว์เช่น ลูกวัว, Syn. junket

English-Thai: Nontri Dictionary
barrenness(n) ความแห้งแล้ง,ความขาดแคลน,ความเป็นหมัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กวางเรนเดียร์[n.] (kwāng rēndīa) EN: reindeer   FR: renne [m]
แรนส์[TM] (Raēn) EN: Rennes   FR: Rennes ; Stade Rennais [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RENNE    R EH1 N
RENNER    R EH1 N ER0
RENNET    R EH1 N AH0 T
RENNELS    R EH1 N AH0 L Z
RENNERT    R EH1 N ER0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Rennes    (n) rˈɛn (r e1 n)
rennet    (n) rˈɛnɪt (r e1 n i t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雷恩[Léi ēn, ㄌㄟˊ ㄣ, ] Rennes, #46,104 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
trennen(vt) |trennte, hat getrennt| แยก, ออกห่าง
brennen(vi) |brannte, hat gebrannt| ไฟไหม้ เช่น Das Gebäude brennt. ตึกกำลังไฟไหม้, See also: Related: verbrennen, anbrennen
brennen(vi) |brannte, hat gebrannt| ส่องแสง, ให้แสงไฟ เช่น Die Lampe brennt nicht mehr. โคมไฟนี่ไม่ทำงานแล้ว, See also: S. leuchten,
anbrennen(vi) |brannte an, ist angebrannt| เริ่มไหม้ เช่น Das Fleisch ist angebrannt. เนื้อเริ่มไหม้แล้ว, See also: Related: brennen, verbrennen
verbrennen(vi) |verbrannte, hat/ist verbrannt| ทำลายเผาไหม้ด้วยไฟ, เผา(คน, สัตว์, สิ่งของ) เช่น Er hat Bücher verbrannt., Viele Bücher sind in der Bibliothek verbrannt.
verbrennen(vi) |verbrannte, hat/ist verbrannt| ไหม้เกรียมดำจนใช้ไม่ได้ เช่น Der Braten ist verbrannt. เนื้อทอดไหม้เกรียมเชียว
sich verbrennen(vt) |verbrennt sich, verbrannte sich, hat sich verbrannt| บาดเจ็บด้วยความร้อนสูง เช่น Ich habe mich am Arm verbrannt. ผมมีแผลไหม้ที่แขน(ตำแหน่งเดียว), Ich habe mir den Arm verbrannt. ผมมีแผลไหม้ที่แขนทั้งแขน
abbrennen(vi) |brannte ab, hat/ist abgebrannt| ไหม้กลายเป็นเถ้าถ่านเหลือแต่ที่ดิน เช่น Das Haus ist abgebrannt. , See also: Related: brennen, verbrennen
abbrennen(vt) |brannte ab, hat abgebrannt| เผาทำลาย เช่น Der Bauer hat das Feld nach der Ernte abgebrannt. ชาวนาเผาที่นาหลังจากการเก็บเกี่ยว
sich trennen(vt) |trennte sich, hat sich getrennt| แยกทางกัน, เลิกคบกัน (คู่รักหรือสามีภรรยา) เช่น Das Paar hatte sich im Februar getrennt. Grund soll Grants Heirats-Panik gewesen sein.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rennen (vi) วิ่ง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rennen {n}; Wettrennen {n} (um) | ein Rennen veranstaltenrace (for) | to have a race [Add to Longdo]
Rennen {n}running; racing [Add to Longdo]
Renner {m}courser [Add to Longdo]
Renner {m}racer [Add to Longdo]
rennen; schnell laufen | rennend | gerannt | er/sie rennt | ich/er/sie rannte | wir rannten | er/sie ist/war geranntto run {ran; run} | running | run | runs | I/he/she ran | we ran | he/she has/had run [Add to Longdo]
rennen [sport] [auto]to race [Add to Longdo]
Rennellwürgermonarch {m} [ornith.]Rennell Shrikebill [Add to Longdo]
Rennellfächerschwanz {m} [ornith.]Rennell Fantail [Add to Longdo]
Rennellbrillenvogel {m} [ornith.]Rennell I White-eye [Add to Longdo]
Rennellstar {m} [ornith.]Rennell I Starling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギアラ[, giara] (n) abomasum (fourth compartment of the stomach of a ruminant); maw; rennet-bag [Add to Longdo]
レンネット[, rennetto] (n) rennet [Add to Longdo]
不妊(P);不姙(oK)[ふにん, funin] (n,adj-no) infertility; sterility; barrenness; (P) [Add to Longdo]
不妊症[ふにんしょう, funinshou] (n) infertility; sterility; barrenness [Add to Longdo]
連年[れんねん, rennen] (n-t) every year; year after year [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Renne \Ren"ne\ (r?n"ne), v. t.
   To plunder; -- only in the phrase "to rape and renne." See
   under {Rap}, v. t., to snatch. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Renne \Ren"ne\, v. i.
   To run. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top