Search result for

relatively

(42 entries)
(0.0057 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -relatively-, *relatively*, relative
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
relatively[ADV] โดยเปรียบเทียบกับสิ่งอื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
relatively(เรล'ละทิฟวลี) adv. ค่อนข้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
relatively prime numbersจำนวนเฉพาะสัมพัทธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A relatively small amount, 68 million.หายไปประมาณ 68 ล้าน The Dark Knight (2008)
But for the most part, he seems to have been in relatively good health for a man of his age.ในที่สุดแล้ว เขามีสุขภาพค่อนข้างดีสำหรับผู้ชายในวัยเดียวกัน Pathology (2008)
You know, this whole teenager coming-of-age thing, I mean... it's a relatively new construct.รู้อะไรมั้ย ไอ้พวกวิธีที่ เปลี่ยนจากวัยรุ่นไปเป็นผู้ใหญ่ ผมหมายถึง มันเป็นสิ่งที่พึ่งคิดค้นมา I Love You, Beth Cooper (2009)
Arthur, you're not going toind another firm that's done more high-level consulting work for a relatively small pharmaceutical company like yours.อาเธอร์, คุณไม่ได้ตามหาบริษัท ที่ให้คำปรึกษาในระดับสูง สำหรับบริษัทด้านเภสัชกรรม Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
It's a relatively small group of people who are doing this.ทันทีที่เราไปถึง The Cove (2009)
If we took the Resolute and angled her hull against the incoming frigates the bridge and hangar deck would be relatively safe from their attack.ถ้าเราทำมุมยานเรสโซลูต ให้หันลำตัวยานเข้าหากองยาน สะพานเดินเรือกับโรงเก็บยาน จะปลอดภัยจากการโจมตี Storm Over Ryloth (2009)
A relatively short orbital radiusความสัมพันธ์ของระยะการโคจรที่สั้น Darkness (2009)
52 relatively light in color.52 ชิ้น สัมพันธ์กับสีอ่อน The Plain in the Prodigy (2009)
Now the risk of complications at that dose is relatively minimal.ความเสี่ยงของอาการ ในปริมาณยาขนาดนั้น สัมพัทธ์อยู่น้อยมากๆ ผมพูดถูกมั้ย? Playing Cards with Coyote (2009)
Okay, Bane, the next part is relatively simple.โอเค เบน ส่วนต่อไปนั้นค่อนข้างง่าย Holocron Heist (2009)
My guess is unless you come up with some compelling evidence relatively soon, you'll never find out what or who caused the greatest global catastrophe in human history or if we can prevent it from happening again.ผมเดาว่าจนกว่าคุณ จะมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ ซึ่งในไม่ช้าคุณก็จะัเจอมัน อะไรหรือใครที่ทำให้เกิด หายนภัยครั้งยิ่งใหญ่ ของประวัติมนุษยชาติ หรือว่าเราอาจป้องกัน ไม่ให้มันอุบัติขึ้นอีกครั้ง A561984 (2009)
The mechanics of it are relatively simple.เครื่องจักรของยานดูเีีรียบง่าย Incursion: Part 2 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
relativelyA seller's market is a market in which goods are relatively scarce, buyers have a limited range of choice, and prices are high.
relativelyAs long as a bear is relatively inactive, and is not exposed to wind, it does not burn excessive energy in cold weather.
relativelyBuildings of national importance are relatively safe.
relativelyCurrency and bond markets are relatively calm.
relativelyI felt it was a relatively difficult jigsaw puzzle.
relativelyShe speaks relatively fast.
relativelySolar energy seems to offer more hope than any other source of energy, particularly because those areas most in need of water lie rather close to the equator and have a relatively clear atmosphere.
relativelyThe computer is a relatively recent invention.
relativelyThe province is relatively rich in mineral resources.
relativelyThe region is relatively rich in mineral resources.
relativelyThis hotel is relatively expensive for this town.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัมพัทธ์[ADV] relatively, Example: เคอร์เซอร์จะเคลื่อนที่แบบสัมพัทธ์เช่นเดียวกับการเลื่อนเคอร์เซอร์ด้วยเมาส์, Thai definition: อย่างติดเนื่องกัน, อย่างต่อเนื่องเกี่ยวข้องกัน

CMU English Pronouncing Dictionary
RELATIVELY    R EH1 L AH0 T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
relatively    (a) (r e1 l @ t i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相对[xiāng duì, ㄒㄧㄤ ㄉㄨㄟˋ, / ] relatively; opposite; to resist; to oppose; relative; vis-a-vis, #1,142 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
割合[わりあい, wariai] Thai: ค่อนข้าง English: relatively

Japanese-English: EDICT Dictionary
さあっと[, saatto] (n) (1) (See さっと) relatively quickly (esp. actions); (2) quite suddenly (esp. wind, rain, etc.) [Add to Longdo]
違警罪[いけいざい, ikeizai] (n) (relatively minor) offense against police regulations (offence) [Add to Longdo]
雨台風[あめたいふう, ametaifuu] (n) (See 風台風) rain-laden typhoon (with relatively weak wind) [Add to Longdo]
割りと;割と[わりと, warito] (adv) relatively; comparatively [Add to Longdo]
割安感[わりやすかん, wariyasukan] (n) sense that something is relatively inexpensive or undervalued [Add to Longdo]
互いに素[たがいにそ, tagainiso] (adj-na,adj-no) (1) {math} coprime; relatively prime; (2) disjoint [Add to Longdo]
相異なる[あいことなる, aikotonaru] (v5r,vi) {math} (See 異なる) to be different and distinct; to be (relatively) distinct (when referring to items in a set) [Add to Longdo]
其処[そこ, soko] (n) (1) (uk) (See 何処,此処,彼処) there (place relatively near listener); (2) there (place just mentioned); that place; (3) then (of some incident just spoken of); that (of point just raised); (4) (arch) you; (P) [Add to Longdo]
築浅[ちくあさ, chikuasa] (adj-no) relatively new (esp. a building) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relatively \Rel"a*tive*ly\, adv.
   In a relative manner; in relation or respect to something
   else; not absolutely.
   [1913 Webster]
 
      Consider the absolute affections of any being as it is
      in itself, before you consider it relatively. --I.
                          Watts.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 relatively
   adv 1: in a relative manner; by comparison to something else;
       "the situation is relatively calm now" [syn:
       {relatively}, {comparatively}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top