ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recurrent

R IH0 K ER1 AH0 N T   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recurrent-, *recurrent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recurrent[ADJ] ซึ่งกลับมาอีก, Syn. repeated, reocurring, repetitive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recurrent(รีเคอ'เรินทฺ) adj. เกิดขึ้นอีก,ปรากฎบ่อย ๆ ,หันกลับ,กำเริบ, Syn. recurring,repeated,repeating
recurrent decimaln. เศษทศนิยมไม่รู้จักจบ
recurrent fevern. =relapsing fever (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
recurrent(adj) กำเริบ,เกิดขึ้นอีก,เกิดซ้อนๆกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recurrent๑. -วกกลับ๒. -กลับเป็นซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recurrent feverไข้กลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recurrent vomiting; vomiting, cyclic; vomiting, periodicการอาเจียนเวียนซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Depersonalization disorder, in brief, involved the persistent or recurrent experience of feeling detached, as if one was an outside observer of one's mental processes or body.โรครู้สึกเหมือนไม่จริง อธิบายย่อๆก็คือ... การที่มีความรู้สึกเป็นประจำ หรือเป็นๆ หายๆ ว่าตัวเองได้แยกออกมา เป็นอีกคนนึงที่คอยเฝ้ามองกระบวนการทางความคิด หรือร่างกายของตัวเองจากภายนอก Numb (2007)
Recurrent physical abuse, Knowledge he shouldn't have. We've seen this before.เขาสงบลง แล้วภาษากายของเขาก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง Conflicted (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่รู้จบ[adj.] (mai rū jop) EN: endless ; neverending ; never-ending ; never ending ; recurrent   FR: sans fin ; récurrent ;
เรื้อรัง[adj.] (reūarang) EN: chronic ; persistent ; lingering ; prolonged ; recurrent   FR: chronique ; persistant
ซ้ำ[adj.] (sam) EN: repeated ; recurrent   FR: récurrent ; répétitif
ซ้ำรอย[adj.] (samrøi) EN: repeated ; recurrent   FR: récurrent ; répétitif

CMU English Pronouncing Dictionary
RECURRENT R IH0 K ER1 AH0 N T
RECURRENT R IY0 K ER1 AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recurrent (j) rˈɪkˈʌrənt (r i1 k uh1 r @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
循环性[xún huán xìng, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] recurrent, #131,790 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リカレント[, rikarento] (n) recurrent [Add to Longdo]
リカレントニューラルネットワーク[, rikarentonyu-rarunettowa-ku] (n) recurrent neural network [Add to Longdo]
回帰熱[かいきねつ, kaikinetsu] (n) recurrent fever [Add to Longdo]
再帰熱[さいきねつ, saikinetsu] (n) recurrent fever [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recurrent \Re*cur"rent\ (-rent), a. [L. recurrens, -entis, p.
   pr. of recurrere: cf.F. r['e]current. See {Recur}.]
   1. Returning from time to time; recurring; as, recurrent
    pains.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) Running back toward its origin; as, a recurrent
    nerve or artery.
    [1913 Webster]
 
   {Recurrent fever}. (Med.) See {Relapsing fever}, under
    {Relapsing}.
 
   {Recurrent pulse} (Physiol.), the pulse beat which appears
    (when the radial artery is compressed at the wrist) on the
    distal side of the point of pressure through the arteries
    of the palm of the hand.
 
   {Recurrent sensibility} (Physiol.), the sensibility
    manifested by the anterior, or motor, roots of the spinal
    cord (their stimulation causing pain) owing to the
    presence of sensory fibers from the corresponding sensory
    or posterior roots.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recurrent
   adj 1: recurring again and again; "perennial efforts to
       stipulate the requirements" [syn: {perennial},
       {recurrent}, {repeated}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top