ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recognized

R EH1 K AH0 G N AY2 Z D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recognized-, *recognized*, recogniz, recognize
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, I recognized you as soon as you came in, though I haven't seen you since that night at the casino at Palm Beach.รู้มั้ย พอคุณเดินเข้ามา ฉันก็จําคุณได้ทันทีเลย ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นคุณตั้งแต่คืนนั้น ที่คาสิโนในปาล์ม บีช Rebecca (1940)
We think it is time you recognized that you are masters in someone else's home.ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องรู้ว่า คุณเป็นนายในบ้านของคนอื่น Gandhi (1982)
I asked you for your coat, and I recognized you as Colonel Mustard.ผมขอเสื้อโค้ทของคุณและ ผมก็แนะนำคุณว่าเป็นผู้พันมัสตาร์ด Clue (1985)
You recognized Yvette, didn't you?คุณจำอีเว็ตต์ได้ใช่ไหม? Clue (1985)
recognized the singing telegram from her photograph, and shot her.จำคนร้องเพลงโทรเลข จากรูปถ่ายได้ และยิงเธอ Clue (1985)
The murderer picked up the gun where Yvette dropped it, ran to the door, opened it, recognized the girl from her photograph, shot her, and then ran back to the cellar.ฆาตกรหยิบปืนที่อีเว็ตต์ทิ้งไว้ วิ่งไปที่ประตู เปิดประตูออก จำเธอได้จากรูปถ่ายของเธอ แล้วก็ยิงเธอ Clue (1985)
He recognized it in you the minute he saw you, Gareth.เขาได้รับการยอมรับในคุณ นาทีที่เขาเห็นคุณ, Gareth In the Name of the Father (1993)
- They recognized him.- พวกเขาจำเขาได้ The Education of Little Tree (1997)
- Yeah, Cambridge. Yeah. And Hardy immediately recognized the brilliance of his work...ใช่ พอฮาร์ดี้รู้ในความฉลาดของ นายคนนั้นเท่านั้นแหละ Good Will Hunting (1997)
Do you think he recognized me?เขาจะจำผมได้มั้ยฮะ Rushmore (1998)
Wherever I went someone always recognized me.(โล)ไม่ว่าจะไปที่ไหน ต้องมีคนรู้จักฉัน Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
I knew I recognized them.บอกแล้วไง กรูจำได้ The Girl Next Door (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recognizedAll at once I saw a human form in the distance, and, to my surprise, soon recognized that the traveler was a woman.
recognizedAll the students recognized her is their representative.
recognizedAlthough Bob was in disguise, I recognized him at a glance.
recognizedAmong our employees he's recognized as a towering figure.
recognizedAs I had met him before, I recognized him at once.
recognizedChris recognized the boy from his math class and became very jealous.
recognizedEveryone recognized him to be a brilliant pianist.
recognizedEveryone recognized his skill.
recognizedFor some reason I don't cope well with those recognized as hardliners.
recognizedFurthermore, experiments were never carried out against the rules but were performed always well within them - otherwise they would not be recognized as experiments at all.
recognizedHaving met him before, I recognized him at once.
recognizedHaving met the girl before, I recognized her at once.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RECOGNIZED R EH1 K AH0 G N AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recognized (v) rˈɛkəgnaɪzd (r e1 k @ g n ai z d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受知[shòu zhi, ㄕㄡˋ ㄓ˙, ] recognized (for one's talents) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お目にかかる;お目に掛かる;御目にかかる;御目に掛かる[おめにかかる, omenikakaru] (exp, v5r) (1) (hum) (See 会う, 目にかかる) to meet (someone of higher status); (2) (arch) to be recognized (esp. by someone of higher status); to be visible; to be seen; to be noticed [Add to Longdo]
お目に留まる;お目にとまる;御目に留まる[おめにとまる, omenitomaru] (exp, v5r) to be recognized (by someone of higher status); to be noticed; to get attention [Add to Longdo]
エコファーマー[ekofa-ma-] (n) environmentally friendly farmer (as recognized by law) (wasei [Add to Longdo]
ク活用[クかつよう, ku katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection (easily recognized by its attributive form ending in "ki" and predicative form ending in "shi") [Add to Longdo]
グラスリスト[gurasurisuto] (n) Generally Recognized as Safe list (Recognised); GRAS list [Add to Longdo]
シク活用[シクかつよう, shiku katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection (easily recognized by its attributive form ending in "shiki" and predicative form ending in "shi") [Add to Longdo]
臥竜鳳雛[がりょうほうすう, garyouhousuu] (n) gifted young person who shows much promise; unrecognized genius; great person whose talent is hidden under a bushel [Add to Longdo]
漢字制限[かんじせいげん, kanjiseigen] (n) restrictions on the number of kanji recognized for usage (recognised) [Add to Longdo]
定評[ていひょう, teihyou] (n) established opinion; established reputation; acknowledged authority; recognized scholar; (P) [Add to Longdo]
日の目を見る[ひのめをみる, hinomewomiru] (exp, v1, vi) to come into the light of day; to come to light; to become recognized; to surface [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recognize \Rec"og*nize\ (r[e^]k"[o^]g*n[imac]z), v. t. [imp. &
   p. p. {Recognized} (r[e^]k"[o^]g*n[imac]zd); p. pr. & vb. n.
   {Recognizing} (r[e^]k"[o^]g*n[imac]`z[i^]ng).] [From
   {Recognizance}; see {Cognition}, and cf. {Reconnoiter}.]
   [Written also {recognise}.]
   1. To know again; to perceive the identity of, with a person
    or thing previously known; to recover or recall knowledge
    of.
    [1913 Webster]
 
       Speak, vassal; recognize thy sovereign queen.
                          --Harte.
    [1913 Webster]
 
   2. To avow knowledge of; to allow that one knows; to consent
    to admit, hold, or the like; to admit with a formal
    acknowledgment; as, to recognize an obligation; to
    recognize a consul.
    [1913 Webster]
 
   3. To acknowledge acquaintance with, as by salutation,
    bowing, or the like.
    [1913 Webster]
 
   4. To show appreciation of; as, to recognize services by a
    testimonial.
    [1913 Webster]
 
   5. To review; to reexamine. [Obs.] --South.
    [1913 Webster]
 
   6. To reconnoiter. [Obs.] --R. Monro.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To acknowledge; avow; confess; own; allow; concede. See
     {Acknowledge}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 established \established\ adj.
   1. brought about or set up or accepted; especially long and
    widely accepted; as, distrust of established authority; a
    team established as a member of a major league; enjoyed
    his prestige as an established writer; an established
    precedent; the established Church. Contrasted with
    {unestablished}. [Narrower terms: {entrenched};
    {implanted, planted, rooted}; {official}; {recognized}]
    [WordNet 1.5]
 
   2. securely established; as, an established reputation.
 
   Syn: firm.
     [WordNet 1.5]
 
   3. settled securely and unconditionally.
 
   Syn: accomplished, effected.
     [WordNet 1.5]
 
   4. conforming with accepted standards.
    [WordNet 1.5]
 
   5. shown to be valid beyond a reasonable doubt; as, the
    established facts in the case.
 
   Syn: proved.
     [WordNet 1.5 +PJC]
 
   6. (Bot.) introduced from another region and persisting
    without cultivation; -- of plants.
 
   Syn: naturalized.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recognized
   adj 1: generally approved or compelling recognition; "several
       accepted techniques for treating the condition"; "his
       recognized superiority in this kind of work" [syn:
       {accepted}, {recognized}, {recognised}]
   2: provided with a secure reputation; "a recognized authority"
     [syn: {recognized}, {recognised}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top