ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rattlebrained

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rattlebrained-, *rattlebrained*, rattlebrain, rattlebraine
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rattlebrained มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rattlebrained*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rattlebrain[N] คนขี้โม้โอ้อวด, Syn. rattlepate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rattlebrainn. คนขี้คุยที่โง, Syn. rattlehead,rattlepate

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rattlebrained    (j) rˈætlbrɛɪnd (r a1 t l b r ei n d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rattle-brained \Rat"tle-brained`\ (r[a^]t"t'l*br[=a]nd`), a.
   Giddy; rattle-headed.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rattlebrained
   adj 1: lacking sense or discretion; "his rattlebrained crackpot
       ideas"; "how rattlepated I am! I've forgotten what I came
       for"- Glenway Westcott [syn: {rattlebrained},
       {rattlepated}, {scatterbrained}, {scatty}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top