Search result for

quitt

(72 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quitt-, *quitt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quitter[N] คนขี้แพ้, See also: คนไม่เอาจริง
quittance[N] การยกเลิกหนี้สินหรือภาระหน้าที่, See also: เอกสารยกเลิกหนี้สินหรือภาระหน้าที่, การชดเชย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quittance(ควิท'เทินซฺ) n. การยกเลิกหนี้สินหรือภาระหน้าที่,เอกสารยกเลิกดังกล่าว,การตอบแทน,การแก้แค้น,การชดเชย
acquittal(อะควิท' เทิล) n. การตัดสินให้พ้นโทษ, การปฏิบัติ, การชำระหนี้, Syn. discharge
acquittance(อะควิท' เทินซฺ) n. การชำระหนี้

English-Thai: Nontri Dictionary
quittance(n) การปลดเปลื้อง,การจากไป,การปล่อย,การทิ้ง
acquittal(n) การปล่อยเป็นอิสระ,การพ้นผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quittalการยกฟ้องโจทก์ปล่อยจำเลยไป (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quittance๑. การปลดหนี้๒. ใบเสร็จรับเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're quitting.คุณกำลังเลิก แค่เหมือนคุณเลิก IVF Joy (2008)
- You think that's facing up to things? - I'm not the one who's quitting.นี่เหรอการเผชิญหน้ากับปัญหา ฉันไม่ใช่คนที่จะออกสักหน่อย Dying Changes Everything (2008)
So you're quitting?ดังนั้นคุณจะออก? Beethoven Virus (2008)
You quitter! Watch this!คนขี้แพ้ ดูนี่ซะ Bolt (2008)
Technically, best driver in here but a mean son of a bitch quitter.เอากันจริงๆ พวกนักขับที่นี่แม่งก็เลวบัติซบกันทั้งนั้น Death Race (2008)
If I thought you all were quitting...แม้ว่ามันจะดูสิ้นหวัง.. The House Bunny (2008)
Also quitting under fire is John Ehrlichman.และอีกคนที่โดนเผือกร้อนคือ\ จอห์น เอนริชแมน Frost/Nixon (2008)
I have never been a quitter.ผมไม่เคยเลย ที่จะเป็นฝ่ายล่าถอย Frost/Nixon (2008)
Do you think of quitting, too?อยากจะวางมือเหมือนกันใช่ไหม Death Note: L Change the World (2008)
We both do. That's why I'm quitting the job in the fall. We're taking off.เราทั้งสองทำ นั่นเป็นเหตุผลที่ผมลาออกจากงานในฤดูใบไม้ร่วง เรากำลังจะออก Revolutionary Road (2008)
There is no quitting. It's in the contract.ไม่มีคำว่าเลิกย่ะ ในสัญญาระบุไว้ Mama Spent Money When She Had None (2009)
Fall in! - Do it, Gaby. There is no quitting.เร็วเข้าแก็บบี้ ไม่มีการล้มเลิก Mama Spent Money When She Had None (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quittAt times I feel like quitting my job.
quitt"Er, Karin ..., shouldn't we call it a night soon?" "No! No quitting while ahead! Next time I'll win for sure!"
quittHe was hounded into quitting.
quittI'm no quitter.
quittI'm quitting my current job as of the end of the month.
quittIt will be quitting time before you get that done.
quittQuitting my office job was a leap in the dark.
quittShe was set on quitting.
quittThree quitters of them agreed.
quittTom got time and a half when he worked beyond his usual quitting time.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบรับเงิน[n. prop.] (bairap ngoen) EN: receipt   FR: reçu [m] ; quittance [f] ; acquit [m]
ใบเสร็จรับเงิน[n.] (baiset rap ngoen) EN: receipt ; bill ; sales check   FR: quittance [f] ; acquit [m] ; reçu [m]
ชำระ[v.] (chamra) EN: pay ; disburse ; defray ; pay up ; repay ; settle   FR: payer ; débourser ; liquider ; acquitter
ชำระหนี้[v. exp.] (chamra nī) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay   FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette
ชดใช้[v.] (chotchai) EN: compensate (for) ; pay ; reimburse ; repay ; refund ; disburse   FR: s'acquitter ; rembourser
หายกัน[v.] (hāikan) EN: be quits with someone ; be even ; have no further obligations   FR: être quitte
จาก[v.] (jāk) EN: depart ; leave ; go away from   FR: quitter ; se séparer de
จากกัน[v. exp.] (jāk kan) EN: be separated ; part from ; break up with ; diverge from ; be estranged with ; divide from   FR: se quitter ; se séparer ; se diviser
จากไป[v.] (jāk pai) EN: depart ; leave ; go away from ; abandon   FR: partir ; quitter
การตัดสินปล่อยตัวจำเลย[n. exp.] (kān tatsin plǿi tūa jamloēi) EN: acquittal   

CMU English Pronouncing Dictionary
QUITTER    K W IH1 T ER0
QUITTERS    K W IH1 T ER0 Z
QUITTING    K W IH1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quitted    (v) (k w i1 t i d)
quitter    (n) (k w i1 t @ r)
quitters    (n) (k w i1 t @ z)
quitting    (v) (k w i1 t i ng)
quittance    (n) (k w i1 t n s)
quittances    (n) (k w i1 t n s i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Quittung(n) |die, pl. Quittungen| ใบเสร็จรับเงิน, See also: S. Kassenbon,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quitte {f} | Quitten {pl}quince | quinces [Add to Longdo]
Quittierungsbetrieb {m}hand-shaking [Add to Longdo]
Quittung {f}; Empfangsschein {m}; Aufgabeschein {m} | Quittungen {pl} | gegen Quittungreceipt | receipts | on receipt [Add to Longdo]
Quittung {f} | Quittungen {pl}quittance | quittances [Add to Longdo]
Quittungsanforderung {f}acknowledgement request [Br.]; acknowledgment request [Am.] [Add to Longdo]
quitteven with [Add to Longdo]
quittsquared [Add to Longdo]
quittieren | quittierend | quittiertto receipt | receipting | receipted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting [Add to Longdo]
お暇;御暇[おいとま, oitoma] (n,vs) (1) (uk) (See 暇・いとま・5) leaving; going home; (2) quitting one's job; (3) free time; leisure; spare time [Add to Longdo]
暇(P);閑;遑[ひま(暇;閑)(P);いとま(暇;遑);ヒマ, hima ( hima ; hima )(P); itoma ( hima ; kou ); hima] (adj-na,n) (1) spare time; free time; leisure; (2) time off; day off; vacation; holiday; leave; (3) quitting (one's job); firing someone; divorcing (one's spouse); (adj-na) (4) (ひま only) (of one's time) free; (of one's business) slow; (n) (5) (いとま only) (See 御暇・1) leaving; departing; (P) [Add to Longdo]
帰りなんいざ[かえりなんいざ, kaerinan'iza] (exp) (arch) (See 帰去来) Come away home! (expression suggesting quitting one's job and moving back to one's hometown) [Add to Longdo]
帰臥[きが, kiga] (n,vs) quitting one's job as a government official to return to live quietly in one's own native region [Add to Longdo]
帰去来[ききょらい, kikyorai] (n) (arch) (See 帰りなんいざ) quitting one's job and moving back to one's hometown [Add to Longdo]
禁煙(P);禁烟[きんえん, kin'en] (n,vs,adj-no) (1) (See 喫煙) abstaining from smoking; quitting smoking; (exp) (2) (on a sign) No Smoking!; Smoking Prohibited!; (P) [Add to Longdo]
仕舞い;仕舞;終い;了い[じまい, jimai] (suf) (1) (uk) (after a noun) (See 店じまい) ending; quitting; closing; (2) (uk) (after the 〜ず negative form of a verb) indicates disappointment for not having done what one wanted or intended to do [Add to Longdo]
止し[よし, yoshi] (n) quitting; ceasing; giving up [Add to Longdo]
辞去[じきょ, jikyo] (n,vs) leaving; quitting; retiring [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
領収書[りょうしゅうしょ, ryoushuusho] Quittung [Add to Longdo]
領収証[りょうしゅうしょう, ryoushuushou] Quittung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  quitt [kvit]
     even with; squared
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top