ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pungency

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pungency-, *pungency*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pungency[N] ความฉุน, See also: ความรุนแรง bitterness; seasoning

English-Thai: Nontri Dictionary
pungency(n) ความแหลมคม,ความเผ็ดร้อน,ความแสบ,ความฉุน,ความรุนแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความฉุน[n.] (khwām chun) EN: pungency   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pungency (n) pˈʌnʤənsiː (p uh1 n jh @ n s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schärfe {f} | Schärfen {pl}pungency | pungencies [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pungency \Pun"gen*cy\, n.
   The quality or state of being pungent or piercing; keenness;
   sharpness; piquancy; as, the pungency of ammonia. "The
   pungency of menaces." --Hammond.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pungency
   n 1: wit having a sharp and caustic quality; "he commented with
      typical pungency"; "the bite of satire" [syn: {pungency},
      {bite}]
   2: a strong odor or taste property; "the pungency of mustard";
     "the sulfurous bite of garlic"; "the sharpness of strange
     spices"; "the raciness of the wine" [syn: {pungency}, {bite},
     {sharpness}, {raciness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top