Search result for

psychoanalysis

(26 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -psychoanalysis-, *psychoanalysis*, psychoanalysi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
psychoanalysis[N] วิชาจิตวิเคราะห์, Syn. psychoanalytic therapy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
psychoanalysis(ไซโคอะแนล'ลิซิส) n. จิตวิเคราะห์,การใช้จิตวิเคราะห์รักษา., See also: psychoanalytical adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
psychoanalysisจิตวิเคราะห์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Psychoanalysisจิตวิเคราะห์ [TU Subject Heading]
Psychoanalysis and motion picturesจิตวิเคราะห์กับภาพยนตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
However according to the medical evaluation and the psychoanalysis report the defendant is confirmed to be mentally unstable.แต่อย่างไรก็ตาม... ...ตามผลการตรวจของแพทย์ และรายงานทางประสาท Uninvited (2003)
Well, that spares me decades of psychoanalysis.เอ่อ นั่นทำให้ฉันประหยัดการวิเคราะห์ทางจิตไปได้โข Dying Changes Everything (2008)
I like a bit of psychoanalysis.ผมชอบแนวประสาทวิทยานะ Episode #18.4 (2012)
Britta, while I applaud your gentle approach to psychoanalysis,บริตต้า ขอบอกนะว่าแม้เธอจะมาไม้อ่อน กับวิชาจิตวิเคราะห์ของเธอ Paranormal Parentage (2013)
Your psychoanalysis would probably have a bit more credibility if it wasn't being offered under police custody.การคาดเดาของพ่อ น่าจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่านี้ ถ้ามันไม่ได้ออกจากปากของคนที่ถูกตั้งข้อหาอยู่น่ะนะ Broken Dolls (2013)
I think you're right. It is like therapy or psychoanalysis.(ฉันว่าคุณพูดถูก มันเหมือนการบำบัดไม่ก็จิตวิเคราะห์)  ()

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
psychoanalysisFreud originated psychoanalysis.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักจิตวิเคราะห์[N] psychoanalysis, Example: นักจิตวิเคราะห์ถือว่าความฝันเป็นสิ่งสะท้อนถึงจิตในส่วนลึกทั้งความสุขและความทุกข์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญการในด้านวิเคราะห์จิตใจตามหลักจิตวิทยา
จิตวิเคราะห์[N] psychoanalysis, Example: ฟรอยด์ใช้หลักจิตวิเคราะห์อธิบายพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นตอนต้น, Thai definition: ทฤษฎีที่อธิบายพัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่วัยทารกจนถึงวัยผู้ใหญ่ ในด้านลักษณะความขัดแย้งของแรงจูงใจ และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาของชีวิต

CMU English Pronouncing Dictionary
PSYCHOANALYSIS    S AY2 K OW0 AH0 N AE1 L AH0 S AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
psychoanalysis    (n) (s ai2 k ou @ n a1 l @ s i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Psychoanalyse {f} | Psychoanalysen {pl}psychoanalysis | psychoanalyses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイコアナリシス[, saikoanarishisu] (n) psychoanalysis [Add to Longdo]
口唇性格[こうしんせいかく, koushinseikaku] (n) oral character (in psychoanalysis) [Add to Longdo]
性器的性格[せいきてきせいかく, seikitekiseikaku] (n) genital character (in psychoanalysis) [Add to Longdo]
精神分析[せいしんぶんせき, seishinbunseki] (n,adj-no) psychoanalysis [Add to Longdo]
転移[てんい, ten'i] (n,vs,adj-no) (1) moving (with the times); changing (with the times); (2) metastasis; (3) (See 相転移) transition (i.e. phase transition); (4) transfer (of learning); (5) transference (in psychoanalysis); (P) [Add to Longdo]
肛門性格[こうもんせいかく, koumonseikaku] (n) anal character (in psychoanalysis) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精神分析[jīng shén fēn xī, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄈㄣ ㄒㄧ, ] psychoanalysis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Psychoanalysis \Psy`cho*a*nal"y*sis\, n.
   1. A method or process of psychotherapeutic analysis and
    treatment pf psychoneuroses, based on the work of Dr.
    Sigmund Freud (1856- 1939) of Vienna. The method rests
    upon the theory that neurosis is characteristically due to
    repression of desires consciously rejected but
    subconsciously persistent; it consists in a close analysis
    of the patient's mental history, effort being made to
    bring unconsciuos and preconscious material to
    consciousness; the methods include analysis of
    transferance and resistance. In some variants, stress is
    laid upon the dream life, and of treatment by means of
    suggestion.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   2. The theory of human psychology which is the foundation for
    the psychoanalytic therapy, which explores the relation
    between conscious and unconscious mental processes in
    motivating human behavior and causing neuroses.
    [PJC]
 
   3. An integrated set of theories of human personality
    development, motivation, and behavior based on a body of
    observations. --[Stedman]
    [PJC]
 
   4. One of several schools of psychotherapy, such as {jungian
    psychoanalysis} or {freudian psychoanalysis}. --[Stedman]
    [PJC] -- {Psy`cho*an`a*lyt"ic}, a.; {Psych`o*an"al*ist},
    n., etc.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 psychoanalysis
   n 1: a set of techniques for exploring underlying motives and a
      method of treating various mental disorders; based on the
      theories of Sigmund Freud; "his physician recommended
      psychoanalysis" [syn: {psychoanalysis}, {analysis}, {depth
      psychology}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top