ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

primogenitor

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -primogenitor-, *primogenitor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
primogenitor[N] บรรพบุรุษแรกเริ่ม, See also: บรรพบุรุษ, Syn. ancestor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
primogenitor(ไพรมะเจน'นิเทอะ) n. บรรพบุรุษแรกเริ่ม,บรรพบุรุษ, Syn. forefather

English-Thai: Nontri Dictionary
primogenitor(n) ต้นตระกูล,บรรพบุรุษ,บรรพชน,โคตรเหง้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรพบุรุษ[n.] (banphaburut) EN: ancestor ; primogenitor ; forefather   FR: ancêtre [m, f] ; ancêtres [mpl]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
始祖[shǐ zǔ, ㄕˇ ㄗㄨˇ, ] primogenitor; founder of a school or trade, #30,154 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Primogenitor \Pri`mo*gen"i*tor\, n. [LL., fr. L. primus first +
   genitor a begetter.]
   The first ancestor; a forefather.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 primogenitor
   n 1: an ancestor in the direct line [syn: {progenitor},
      {primogenitor}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top