Search result for

*primal*

(61 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: primal, -primal-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
primal[ADJ] ที่มีมาดั้งเดิม, Syn. primeval
primal[ADJ] ที่เป็นพื้นฐาน, Syn. fundamental

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
primal(ไพร'เมิล) adj. ครั้งแรก,ดั้งเดิม,สำคัญที่สุด,เป็นรากฐาน, Syn. first,original

English-Thai: Nontri Dictionary
primal(adj) ครั้งแรก,แต่ต้น,ปฐม,แต่แรก,ดั้งเดิม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And connect to... the primal inside of ourselves.แล้วก็เชื่อมต่อไปที่ ส่วนลึก ของตัวเราเอง Made of Honor (2008)
Primal.พื้นฐาน Home Is the Place (2009)
The night when a primal, sacred need calls to me.คืนที่ ความต้องการ อันศักดิ์สิทธิ์ ที่สำคัญที่สุด ร้องเรียกหาผม Living the Dream (2009)
Which has been verry difficult. But, apparently you're body does a nesting, very maturnal primal thing, were it retaines nutrisians.ซึ่งยากมาก แต่ ร่างกายคุณจะรู้สึกได้ว่ามีที่อยู่... Pilot (2009)
It's... primal.เป็นครั้งแรก Scary Monsters and Super Creeps (2009)
Or have passionate primal sex with you.หรือจะให้มีเซ็กส์กับคุณก่อน Beautifully Broken (2010)
There's something primal about it.มีบางอย่างที่เป็นรากฐาน ของมันอยู่ I Got a Right to Sing the Blues (2010)
That that primal part of the brainนั่นเป็นหัวใจสำคัญ Over There: Part 1 (2010)
We are born primal.เราทุกคนล้วนเกิดมา Take It! (2010)
It's time to tap into your primal selves and seize the power of instinct.ถึงเวลาแล้วที่เรา ต้องดึงตัวตนที่แท้จริงของเรา ปลดปล่อยพังแห่งสัญชาติญาณ Take It! (2010)
It's time to tap into my primal self.ถึงเวลาแล้วที่เรา ต้องดึงตัวตนที่แท้จริงของเรา Take It! (2010)
And if you're not in touch with your primal self, you're already dead.และถ้าคุณไม่เข้าใจตัวตนของคุณ คุณก็ตายไปแล้ว Take It! (2010)
I've developed a theory on how the primal self deals with tragedy.ผมกำลังพัฒนาทฤษฎี วิธีที่ตัวตนของเรา จะรับมือกับโศกนาฏกรรม Take It! (2010)
The Primal Self?ตัวตนของคุณ? Take It! (2010)
For the last two days, you've heard me talking about getting in touch with your primal self.2 วันสุดท้ายนี้ คุณได้ยินผมพูดเรื่องความเข้าใจ ในตัวตนของคุณ Take It! (2010)
But how does the primal self deal with loss?แต่ตัวตนของคุณจัดการอย่างไรกับความสูญเสีย Take It! (2010)
When the primal self is shattered, it reaches out in search of what will make it whole again.เมื่อตัวตนของคุณแตกสลาย มันไขวค้าหาทางที่จะกลับคืนมาอีกครั้ง Take It! (2010)
That hunger is your primal self.ความโหยหานั้นคือตัวตนของคุณ Take It! (2010)
Your primal self is crying out to be whole.ตัวตนของคุณร่ำร้องที่จะกลับมา Take It! (2010)
Your primal self will tell you, but you have to be open to hearing the message.ตัวตนของคุณจะบอกคุณเอง แต่คุณต้องเปิดรับและฟังขอความ Take It! (2010)
Dexter: My primal instincts were right.สัญชาตญาณของผมถูกต้อง Take It! (2010)
- Hey, big time primal stuff we're dealing here with.- เดียวๆ ฉันไม่ได้อิจฉา - มันเป็นเรื่องเดิมๆน่าที่เราเจออยู่เนีย เรื่องวุ่น The Switch (2010)
It's primal, Sam.มันก็ดั้งเดิมน่ะ แซม She's Not There (2011)
Primal.อย่างแรก Can't See the Fae-Rest (2011)
What about primal instincts to survive?แล้วสัญชาตญาณเพื่ออยู่รอดล่ะ Original Skin (2011)
If associated with a primal drive.มันจะเชื่อมโยงกับ สัญชาตญาณขั้นพื้นฐาน Pack Mentality (2011)
You want to learn how to control this, how to shift, you do it through anger, by tapping into a primal animal rage, and you can't do that with her around.นายต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมมัน วิธีเปลี่ยนร่าง นายทำมันผ่านความโกรธ โดยการปลดปล่อยสันดานดิบออกมา Heart Monitor (2011)
I was immediately taken with the idea of an evening inspired by primal bookends... fire and ice...ฉันก็คิดขึ้นมาได้ถึง ค่ำคืนที่มีแรงบันดาลใจมาจากบทกลอน ความปรารถนาและความชิงชัง... Pilot (2011)
So, you fixing her or primal screaming'?นายกำลังซ่อมเธอหรือกำลังร้องครวญคราง Meet the New Boss (2011)
Well, how do you expect to convey the human perience to an audience when you haven't even opened yourself up to one of humanity's most basic and primal ones?คือ เธอจะสามารถสื่ออารมณ์ ประสบการณ์ของมนุษย์ ไปสู่คนดูได้ยังไง ในเมื่อเธอยังไม่ได้เปิดรับ ตัวเองให้กับสัญชาตญาณ The First Time (2011)
The primal rage could be about the blood itself.ความรุนแรงเริ่มแรก อาจจะมาจากเลือดก็ได้ The Bittersweet Science (2011)
Look, I get that you have to play boy scout until your commutation hearing, but you are seriously hindering my primal instinct.ฟังนะ, ฉันรู้ว่านายต้องเล่นบทลูกเสือ จนกว่านายจะได้รับการพิจารณาลดโทษ แต่ด้วยสัญชาติญาณของฉัน นายจะเป็นตัวปัญหาอย่างมาก Pulling Strings (2012)
Matters like this are primal with her!เรื่องแบบนี้คือสิ่งดั้งเดิมสำหรับท่าน It's My Party and I'll Die If I Want to (2012)
Yeah, like love is primal?ใช่สิ ความรักคือสิ่งดั้งเดิมไหม It's My Party and I'll Die If I Want to (2012)
Like survival is primal.การอยู่รอดคือสิ่งดั้งเดิม It's My Party and I'll Die If I Want to (2012)
Only the primal remains. To me, you are simply a physical necessity. - Mmm.สำหรับฉัน คุณคือสิ่งกายภาพที่ขาดไม่ได้ Subway ไม่ๆ Digital Exploration of Interior Design (2012)
His path revealed by that most primal stain.เป็นทางมาจากตรงโน่น Pandora (2012)
I was immediately taken by the idea of an evening inspired by primal bookends..."""" """"""' Chaos (2012)
Which is why they tap into our primal fears.ถูกต้องซึ่งเป็นเหตุผลว่า ทำไมเราต้องการ ทำให้พวกเขาต่อสู้กับสิ่งที่ไม่รู้ Once Upon a Crime (2012)
So then by that line of thinking, his motive is a primal urge to kill?งั้น ถ้าคิดแบบนั้น แรงจูงใจคือแรงกระตุ้นดิบให้ฆ่าคน Undead Again (2012)
It's an outdated primal instinct born of our need to quickly assess our surroundings.มันเป็นสัญชาตญาณที่มีตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ เพื่อจะได้ประเมินสภาพแวดล้อมได้โดยเร็ว The Apprenticeship (2012)
Fear is the most primal of emotions.ความหวาดกลัวคือปฐมบทของความรู้สึก Fear (2013)
Self-preservation, it's the most primal instinct of the human psyche.สัญชาตญาณการเอาตัวรอด เป็นสิ่งพื้นฐาน ในสัญชาติญาณของมนุษย์ The Replacements (2013)
The primal questions of any marriage.คำถามง่ายๆเกี่ยวกับชีวิตคู่ Gone Girl (2014)
He had opened a door for Einstein and all the physicists who came after him to glimpse the interplay of hidden, primal forces in the universe.เขาได้เปิดประตูสำหรับ ไอนสไทน และนักฟิสิกส์ทุกคน ที่มาหลังจากที่เขา ที่จะเหลือบอิทธิพลซึ่งกันและกัน The Electric Boy (2014)
For you and Thea and even myself to have any hope of surviving the next encounter, you need to regain that killer instinct born of a primal need to survive.เพื่อตัวนายเอง เธียแล้วก็ฉัน เพื่อที่จะชนะในการดวลครั้งต่อไป นายจะต้องทำให้สัญชาตญาณนักฆ่ากลับมา The Return (2015)
Oh, then we confront Gothamites with their most primal fears.เราจะเผชิญหน้ากับพลเมืองชาวก็อตแธม พร้อมกับความกลัวของพวกมัน Rise of the Villains: Knock, Knock (2015)
"All our methods built inside house primal tomb, his secrets lie.""เราเก็บขั้นตอนไว้อย่างดี สุสานเก่าของฮาวนี้รักษาไว้ซึ่งความลับ" Dead Men Tell No Tales (2015)
But this riddle mentions a primal tomb, meaning Howe was interred somewhere else first.แต่ในปริศนาบอกว่า"สุสานเก่า" แปลว่าก่อนหน้าเคยฝังฮาวไว้ที่อื่น Dead Men Tell No Tales (2015)
The lab here cannot trace the location of Howe's "primal tomb." We don't have the equipment.แล็บที่นี่หาพิกัด สุสานของฮาวไม่ได้ เราไม่มีอุปกรณ์เพียงพอ Dead Men Tell No Tales (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
PRIMAL    P R AY1 M AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
primal    (j) (p r ai1 m l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Urschrei {f}primal scream [Add to Longdo]
hauptsächlichprimal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プライマル[, puraimaru] (adj-f) primal [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
混沌[hùn dùn, ㄏㄨㄣˋ ㄉㄨㄣˋ, ] primal chaos; formless mass before creation in Chinese mythology; muddled; innocent as a baby [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Primal \Pri"mal\, a. [LL. primalis, fr. L. primus the first. See
   {Prime}, a.]
   First; primary; original; chief.
   [1913 Webster]
 
      It hath the primal eldest curse upon it. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The primal duties shine aloft like stars. --Wordsworth.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top