ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

preordain

P R IY2 AO0 R D EY1 N   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -preordain-, *preordain*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
preordain[VT] บวชก่อน, Syn. foreordain, predetermine

English-Thai: Nontri Dictionary
preordain(vt) แต่งตั้งเสียก่อน

CMU English Pronouncing Dictionary
PREORDAIN P R IY2 AO0 R D EY1 N
PREORDAINED P R IY2 AO0 R D EY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
preordain (v) prˌiːɔːdˈɛɪn (p r ii2 oo d ei1 n)
preordains (v) prˌiːɔːdˈɛɪnz (p r ii2 oo d ei1 n z)
preordained (v) prˌiːɔːdˈɛɪnd (p r ii2 oo d ei1 n d)
preordaining (v) prˌiːɔːdˈɛɪnɪŋ (p r ii2 oo d ei1 n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
果报[guǒ bào, ㄍㄨㄛˇ ㄅㄠˋ, / ] preordained fate (in Buddh.); karma; reward or retribution for one's actions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
運命づける;運命付ける[うんめいづける, unmeidukeru] (v1) to preordain [Add to Longdo]
式年遷宮[しきねんせんぐう, shikinensenguu] (n) construction of a new shrine and transfer of the enshrined object from the old to the new, occurring at a regular, preordained time [Add to Longdo]
袖振り合うも他生の縁[そでふりあうもたしょうのえん, sodefuriaumotashounoen] (exp) (id) A meeting by chance is preordained [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Preordain \Pre`or*dain"\, v. t. [Pref. pre + ordain: cf. L.
   praeordinare.]
   To ordain or appoint beforehand: to predetermine: to
   foreordain. --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 preordain
   v 1: foreordain or determine beforehand [syn: {predestine},
      {foreordain}, {preordain}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top