ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

premolar

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -premolar-, *premolar*
English-Thai: Longdo Dictionary
premolar(n) ฟันกรามน้อย, ฟันซี่ที่อยู่ระหว่างฟันเขี้ยวกับฟันกราม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
premolar๑. ฟันกรามน้อย [มีความหมายเหมือนกับ bicuspid ๓ และ tooth, bicuspid; tooth, premolar]๒. -หน้าฟันกราม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
premolar tooth; bicuspid; bicuspid tooth; premolarฟันกรามน้อย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
premolar tooth; tooth, bicuspidฟันกรามน้อย [มีความหมายเหมือนกับ bicuspid ๓ และ premolar ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
premolar; bicuspid; bicuspid tooth; premolar toothฟันกรามน้อย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes. There's a fragment tied to the left second premolar.มี มีไหมขาดติดอยู่ที่ฟันหน้าซี่ที่ 2 The X in the File (2010)
Second left premolar is chipped.อาจมีเหลือร่องรอย อยู่ในฟันกรามน้อย The Boy with the Answer (2010)
Lower right crown over second premolar has been chipped.ที่ครอบฟันด้านล่างขวา ของฟันกรามซี่ที่สองบิ่น Sudden Death (2010)
No, I need a premolar.ฟันกรามซี่นอกครับ... Ernest & Celestine (2012)
A first rate premolar.ฟันกรามซี่นอกคุณภาพเยี่ยม Ernest & Celestine (2012)
You know, I could fix your first premolar for you.- ผมซ่อมฟันกรามน้อยคุณได้นะ All We Had (2016)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前臼齿[qián jiù chǐ, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄡˋ ㄔˇ, 齿 / ] premolar tooth (immediately behind canine teeth in some mammals), #330,857 [Add to Longdo]
前磨齿[qián mó chǐ, ㄑㄧㄢˊ ㄇㄛˊ ㄔˇ, 齿 / ] premolar tooth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
小臼歯[しょうきゅうし, shoukyuushi] (n) premolar (tooth) [Add to Longdo]
前臼歯[ぜんきゅうし, zenkyuushi] (n) (See 小臼歯) premolar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Premolar \Pre*mo"lar\, a. (Anat.)
   Situated in front of the molar teeth. --n. An anterior molar
   tooth which has replaced a deciduous molar. See {Tooth}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 premolar
   n 1: a tooth having two cusps or points; located between the
      incisors and the molars [syn: {premolar}, {bicuspid}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top