ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

postage

P OW1 S T AH0 JH   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -postage-, *postage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
postage[N] ค่าส่งของทางไปรษณีย์
postage[N] ดวงตราไปรษณียากร, See also: แสตมป์, Syn. stamp
postage stamp[N] แสตมป์, Syn. stamp

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
postage(โพส'ทิจฺ) n. ค่าไปรษณีย์
postage stampn. ดวงตราไปรษณีย์

English-Thai: Nontri Dictionary
postage(n) ค่าไปรษณีย์
POSTAGE postage stamp(n) ดวงตราไปรษณีย์,แสตมป์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
postageไปรษณียากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Postage stamp designการออกแบบไปรษณียากร [TU Subject Heading]
Postage stampsไปรษณียากร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe it was because we wanted to receive the images first... when they were still new, still fresh... before they cleared the hurdles of the rows behind us... before they'd been relayed back from row to row, spectator to spectator... until worn-out, secondhand, the size of a postage stamp... it returned to the projectionist's cabin.อาจเป็นเพราะ เราต้องการที่จะได้ซึมซับ ภาพเหล่านั้นเป็นคนแรกก็ได้ ในตอนที่มันยังใหม่ ยังสด ก่อนที่พวกเขา จะเก็บรั้วกั้นข้างหลังเรา The Dreamers (2003)
And you got Reed, world's dumbest smart guy, worth less than a postage stamp.นายมีรีด, คนฉลาดที่โง่ที่สุดในโลก ไร้ค่ากว่าแสตมป์. Fantastic Four (2005)
Could've saved on the postage and just shot him when they had the chance.น่าจะประหยัดค่าส่งไปรษณีย์ ก็แค่ยิงหมอนี่ในตอนที่พวกเขามีโอกาส Nothing to Hide (2013)
Though you'll probably want to save postage on one.เธอคงอยากจะประหยัดแสตมป์ไปสักอันนึง Mercy (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
postageHow did you obtain these old postage stamps?
postageIf it is not free, please let me know how much the catalogue and the postage to Japan are.
postageThe price includes postage charges.
postageThe price includes the postage charge.
postageWhat will the postage be?
postageYou have bought more postage stamps than are necessary.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไปรษณียากร[N] postage stamp, See also: stamp, Syn. แสตมป์, ตราไปรษณียากร, Example: การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) กำลังมีโครงการจัดสร้างไปรษณียากรที่ระลึกวันสื่อสารแห่งชาติ, Count unit: ดวง, แผ่น, ชุด, Thai definition: ดวงตราค่าธรรมเนียมสำหรับส่งจดหมายหรือไปรษณียภัณฑ์ทางไปรษณีย์, Notes: (กฎหมาย)
แสตมป์[N] postage stamp, See also: stamp, Syn. ไปรษณียากร, ตราไปรษณียากร, Example: ผู้ใหญ่มักสนับสนุนให้เด็กๆ สะสมแสตมป์ เพราะจะช่วยให้เด็กมีความปราณีต เป็นระเบียบเรียบร้อย, Count unit: ดวง, Thai definition: ดวงตราที่ปิดเป็นค่าส่งทางไปรษณีย์, Notes: (อังกฤษ)
ตราไปรษณียากร[N] postage stamp, See also: revenue stamp, Syn. แสตมป์, Example: การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) สร้างตราไปรษณียากรเป็นที่ระลึกในวันสื่อสารแห่งชาติ, Count unit: ดวง, Thai definition: บัตรตราใดๆ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้เป็นค่าไปรษณียากรหรือค่าธรรมเนียมอื่น หรือจำนวนเงินที่จะต้องเสียในการส่งไปรษณียภัณฑ์
ดวงตราไปรษณียากร[N] postage stamp, See also: stamp, Syn. แสตมป์, Example: นอกจากเราจะนิยมสะสมดวงตราไปรษณียากรหรือแสตมป์แล้วยังมีผู้นิยมสะสมรอยประทับบนแสตมป์, Count unit: ดวง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดวง[n.] (dūang = duang) EN: [classifier : stars, moons, suns; individual lights; postage stamps; seals; medals]   FR: [classificateur : astres (étoile, lune, soleil, planète) ; lampes ; cachets, sceaux ; médailles]
ดวงตราไปรษณียากร[n.] (dūang trāpraisanīyākøn) EN: postage stamp ; stamp   FR: timbre-poste [m] ; timbre postal [m]
ไปรษณียากร[n. exp.] (praisanīyākøn) EN: postage stamp   FR: timbre postal [m]
รวมค่าส่ง[n. exp.] (rūam khā song) EN: including postage ; including shipping   FR: frais de port inclus ; frais de port compris
แสตมป์ = สแตมป์[n.] (sataem) EN: stamp ; postage stamp   FR: timbre [m] ; timbre-poste [m]
ตราไปรษณียากร[n.] (trāpraisanīyākøn) EN: postage stamp ; stamp ; revenue stamp   FR: timbre postal [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
POSTAGE P OW1 S T AH0 JH
POSTAGE P OW1 S T IH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
postage (n) pˈoustɪʤ (p ou1 s t i jh)
postage-stamp (n) pˈoustɪʤ-stæmp (p ou1 s t i jh - s t a m p)
postage-stamps (n) pˈoustɪʤ-stæmps (p ou1 s t i jh - s t a m p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
邮费[yóu fèi, ㄧㄡˊ ㄈㄟˋ, / ] postage, #28,757 [Add to Longdo]
配送费[pèi sòng fèi, ㄆㄟˋ ㄙㄨㄥˋ ㄈㄟˋ, / ] postage and packing fee, #201,583 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Briefmarkenpapier {n}postage stamp paper [Add to Longdo]
Briefporto {n}postage for letters [Add to Longdo]
Porto {n}; Zustellgebühr {f} | das genaue Portopostage | the exact postage [Add to Longdo]
Strafporto {n}postage due [Add to Longdo]
portofrei {adj}postage free [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
切手[きって, kitte] (n) stamp (postage); merchandise certificate; (P) [Add to Longdo]
送料[そうりょう, souryou] (n) postage; carriage; (P) [Add to Longdo]
送料共[そうりょうとも, souryoutomo] (n) including postage [Add to Longdo]
通信費[つうしんひ, tsuushinhi] (n) postage; communications expenses [Add to Longdo]
返信料[へんしんりょう, henshinryou] (n) return postage [Add to Longdo]
返信料封筒[へんしんりょうふうとう, henshinryoufuutou] (n) return, postage-paid envelope [Add to Longdo]
返信料葉書[へんしんりょうはがき, henshinryouhagaki] (n) return, postage-paid postcard [Add to Longdo]
郵券[ゆうけん, yuuken] (n) postage stamp [Add to Longdo]
郵税[ゆうぜい, yuuzei] (n) postage [Add to Longdo]
郵便切手[ゆうびんきって, yuubinkitte] (n) postage stamp [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Postage \Post"age\, n.
   The price established by law to be paid for the conveyance of
   a letter or other mailable matter by a public post.
   [1913 Webster]
 
   {Postage stamp}, a government stamp required to be put upon
    articles sent by mail in payment of the postage, esp. an
    adhesive stamp issued and sold for that purpose.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 postage
   n 1: the charge for mailing something
   2: a small adhesive token stuck on a letter or package to
     indicate that that postal fees have been paid [syn:
     {postage}, {postage stamp}, {stamp}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top