Search result for

politics

(71 entries)
(0.0327 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -politics-, *politics*, politic
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
politics[N] วิชาการเมือง, See also: รัฐศาสตร์, ศิลปะการปกครองโดยรัฐ, Syn. foreign affairs, diplomacy
politics[N] การเมือง, See also: กิจกรรมทางการเมือง, หลักการทางการเมือง, ข้อคิดเห็นทางการเมือง, Syn. campaigning, seeking nomination, electioneering
politics[N] เล่ห์เหลี่ยมทางการเมือง, See also: ้อุบายทางการเมือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
politics(พอล'ลิทิคซฺ) n. การเมือง,รัฐศาสตร์,การใช้เล่ห์กระเทห์ในการแสวงหาตำแหน่งหรืออำนาจ.
geopoliticsn. ภูมิศาสตร์การเมือง

English-Thai: Nontri Dictionary
politics(n) การเมือง,รัฐศาสตร์,รัฐประศาสโนบาย,วิชาการปกครอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
politicsการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
politics, comparativeการเมืองเปรียบเทียบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
politics, partisan; partisan politicsการเมืองแบบยึดแนวทางพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
politics, party; party politicsการเมืองระบบพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
politics, peanutการเมืองแบบเอาแต่ชนะ (การเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
politics, power; power politicsการเมืองแบบใช้อำนาจบังคับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Politics and cultureการเมืองกับวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Politics and governmentการเมืองและการปกครอง [TU Subject Heading]
Politics and literatureการเมืองกับวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Politics in literatureการเมืองในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Politics in motion picturesการเมืองในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Politics, Practicalการเมือง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mastering archery takes one man but politics take many menเป้าหมายของลูกธนูคือปัจเจกชน แต่นโยบายของฝ่าบาทใช้กับมหาชน Portrait of a Beauty (2008)
And he said he would, provided I kept my politics out of his office.ท่านบอกไว้ อย่างขัดเจน The Dark Knight (2008)
Talk about politics and religion. That's always a really good first-date topic.คุยเฉพาะเรื่องการเมืองและศาสนา นั้นแหละ หัวข้อที่ดีที่สุดสำหรับเดทแรก The House Bunny (2008)
A controversial day in politics.วันที่การเมืองมีความเห็นต่างกัน Frost/Nixon (2008)
American politics, governors, senators, congressmen.การเมืองแบบอเมริกัน รัฐบาล วุฒิสมาชิก สภา G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
You know,I got into politics so I could... help people,make the big impact.คุณก็รู้นี่ ผมเข้ามาเล่นการเมืองก็เพื่อให้... ...ช่วยเหลือผู้คนได้ ทำเรื่องใหญ่เรื่องโตได้ Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
You got into politics to protect the civil liberties of the everyday American.คุณเป็นนักการเมืองมีหน้าที่คอยปกป้องพลเมือง อเมริกัน Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
It is a very rough game, almost as rough as politics.มันเป็นกีฬาที่วิบากมาก.. พอๆกับเกมการเมืองเลย Invictus (2009)
No phone calls, no visitors, no meetings, no politics.ห้ามรับสาย.. ห้ามรับแขก.. ห้ามประชุม.. Invictus (2009)
Do not bait Father about politics when he comes.อย่าพูดกับพ่อเรื่องการเมืองเวลาพ่อมา Julie & Julia (2009)
So I got party politics to worry about.ผมเลยเข้าสังกัดพรรคการเมืองเพราะ เป็นห่วงเรื่องนี้ I Lied, Too. (2009)
Stay for a year or two and jump back into the private sector. I hate politics. You know that.เป็นรัฐบาลสักปี2ปี แล้วค่อยกลับไปทำบริษัทส่วนตัว ใช่ แต่การตัดสินใจนี่ มันไม่เกี่ยวกับการเมือง You Got Your Prom Date Pregnant (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
politicsAmerican politics are interesting to watch, especially during a presidential election.
politicsAppreciate the importance of propaganda in politics.
politicsAre you concerned with the politics?
politicsAre you interested in politics?
politicsAre you taking politics this semester?
politicsBecause it is politics that has caused this war, making the war our everyday reality.
politicsGreat Britain is no longer in control of world politics.
politicsHe distanced himself from politics.
politicsHe has fund of information about world politics.
politicsHe has lost interest in politics.
politicsHe holds an extreme opinion in politics.
politicsHe holds only vague opinions about politics.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การบ้านการเมือง[N] politics, See also: political affairs, Example: ประเทศที่มีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ประชาชนจะเสนอแนวความคิดเรื่องการบ้านการเมืองไม่ได้, Thai definition: กิจการบ้านเมืองทั่วๆ ไป
การเมือง[N] politics, See also: political affairs, Syn. การบ้านการเมือง, Example: หลายประเทศพยายามจับตามองการเมืองของประเทศไทยอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเมือง[n.] (kānmeūang) EN: politics ; political affairs   FR: politique [f] ; affaires politiques [fpl]
การเมืองใหม่[n. exp.] (kānmeūang mai) EN: new politics   FR: nouvelle politique [f]
การเมืองไทย[n. exp.] (kānmeūang Thai ) EN: Thai politics   FR: politique thaïlandaise [f]
เล่นการเมือง[v. exp.] (len kānmeūang) EN: be in politics   FR: faire de la politique
พรรคการเมืองใหม่[org.] (Phak Kānmeūang Mai) EN: New Politics party (NPSP)   
ภูมิศาสตร์การเมือง[n. exp.] (phūmisāt kānmeūang) EN: political geography ; geopolitics   FR: géographie politique [f] ; géopolitique [f]
อยู่เหนือการเมือง[X] (yū neūa kānmeūang) EN: above politics   

CMU English Pronouncing Dictionary
POLITICS    P AA1 L AH0 T IH2 K S
POLITICS'    P AA1 L AH0 T IH2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
politics    (n) (p o1 l i t i k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばらまき政治;散播き政治[ばらまきせいじ, baramakiseiji] (n) (See 散播き) money politics; pork-barrel politics [Add to Longdo]
ゲオポリティーク[, geoporitei-ku] (n) geopolitic; geopolitics [Add to Longdo]
テレビ政治[テレビせいじ, terebi seiji] (n) telepolitics [Add to Longdo]
パワーポリティックス[, pawa-poriteikkusu] (n) power politics [Add to Longdo]
ポリティックス[, poriteikkusu] (n) politics [Add to Longdo]
リアルポリティックス[, riaruporiteikkusu] (n) real politics [Add to Longdo]
圧政[あっせい, assei] (n) (1) despotic administration; tyrannical rule; (2) power politics; political pressure [Add to Longdo]
縁故政治[えんこせいじ, enkoseiji] (n) crony politics; nepotistic government [Add to Longdo]
穏健路線[おんけんろせん, onkenrosen] (n) moderate line; middle-of-the-road line (in politics) [Add to Longdo]
恐怖政治[きょうふせいじ, kyoufuseiji] (n) politics of fear [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
政事[zhèng shì, ㄓㄥˋ ㄕˋ, ] politics; government affairs [Add to Longdo]
政治[zhèng zhì, ㄓㄥˋ ㄓˋ, ] politics; political [Add to Longdo]
政治学[zhèng zhì xué, ㄓㄥˋ ㄓˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] politics; political science [Add to Longdo]
政理[zhèng lǐ, ㄓㄥˋ ㄌㄧˇ, ] politics; government affairs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Politics \Pol"i*tics\, n. [Cf. F. politique, Gr. ? (sc.?). See
   {Politic}.]
   1. The science of government; that part of ethics which has
    to do with the regulation and government of a nation or
    state, the preservation of its safety, peace, and
    prosperity, the defense of its existence and rights
    against foreign control or conquest, the augmentation of
    its strength and resources, and the protection of its
    citizens in their rights, with the preservation and
    improvement of their morals.
    [1913 Webster]
 
   2. The management of a political party; the conduct and
    contests of parties with reference to political measures
    or the administration of public affairs; the advancement
    of candidates to office; in a bad sense, artful or
    dishonest management to secure the success of political
    candidates or parties; political trickery.
    [1913 Webster]
 
       When we say that two men are talking politics, we
       often mean that they are wrangling about some mere
       party question.            --F. W.
                          Robertson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 politics
   n 1: social relations involving intrigue to gain authority or
      power; "office politics is often counterproductive" [syn:
      {politics}, {political relation}]
   2: the study of government of states and other political units
     [syn: {politics}, {political science}, {government}]
   3: the profession devoted to governing and to political affairs
   4: the opinion you hold with respect to political questions
     [syn: {politics}, {political sympathies}]
   5: the activities and affairs involved in managing a state or a
     government; "unemployment dominated the politics of the
     inter-war years"; "government agencies multiplied beyond the
     control of representative politics"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 polit.
 
 1. (kıs.) political, politics.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top