ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

podge

P AA1 JH   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -podge-, *podge*
English-Thai: Longdo Dictionary
hodgepodge(n) การผสมที่สับสนของสิ่งต่างๆ(เมื่อนำมารวมเข้าด้วยกัน) เช่น I think in that location it is very appropriate because it marries the hodgepodge of architectural styles in that area., S. hotchpotch, hotch pot, hodge podge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hodgepodge(ฮอด'พอดจฺ) n. ของผสม,จับฉ่าย

English-Thai: Nontri Dictionary
hodgepodge(n) ของจับฉ่าย

CMU English Pronouncing Dictionary
PODGE    P AA1 JH

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごた混ぜ[ごたまぜ, gotamaze] (n,adj-na) jumble; hodgepodge [Add to Longdo]
ごった煮[ごったに, gottani] (n) various foods cooked together; hodgepodge; hotchpotch; mulligan stew [Add to Longdo]
寄り合い所帯;寄合所帯[よりあいじょたい, yoriaijotai] (n) congeries of many households; scratch (combined) team; hodge podge of parties [Add to Longdo]
煮込み[にこみ, nikomi] (n) stew; hodgepodge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Podge \Podge\, n. [Cf. G. patsche puddle, mire.]
   1. A puddle; a plash. --Skinner.
    [1913 Webster]
 
   2. Porridge. [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top