ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plot against

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plot against-, *plot against*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plot against[PHRV] วางแผนล้างต่อต้าน, Syn. conspire against, intrigue against

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have information about a plot against you.ฉันมีข้อมูลของคนที่ต่อต้านคุณ Happily N'Ever After (2006)
Then the plot against my nephew Jabba has succeeded.แปลว่าแผนสังหารแจ๊บบ้า หลานชายของข้าก็จะสำเร็จลง Star Wars: The Clone Wars (2008)
I have discovered a plot against you by one of your own.ข้าค้นพบแผนต่อต้านท่านโดยหนึ่งในพวกท่าน Star Wars: The Clone Wars (2008)
I don't think Bauer's just looking to expose the Russians' involvement in the plot against Hassan.ผมไม่คิดว่าบาวเออร์แค่หาเรื่อง เปิดโปงการสมรู้ร่วมคิดของรัสเซีย ในการต่อต้านฮาซซาน Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
My friends -- they... abandon me... plot against me.เพื่อนของฉัน พวกเขา... ละทิ้งฉัน... วางแผนต่อต้านฉัน Let It Bleed (2011)
My friends... they... abandon me... plot against me.เพื่อนๆของฉัน พวกเขา ทอดทิ้งฉัน วางแผนต่อต้านฉัน The Man Who Knew Too Much (2011)
Founders parties are just an excuse for the council to gather in back rooms and plot against vampires.งานเลี้ยงผู้ก่อตั้งมันก็แค่ ข้ออ้างให้พวกสภา มาสุมหัวกันหาทาง กำจัดแวมไพร์ Disturbing Behavior (2011)
And you still haven't produced a single lead connecting Sergeant Brody to this or any plot against America.จ่าโบรดี้ว่าเค้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายในอเมริกาได้ Semper I (2011)
And conspire to plot against the Corporate Congress.อีกทั้งยังสมคบคิด โดยมิชอบ และต่อต้าน รัฐสภา A Stitch in Time (2012)
Discussing a plot against America?เรื่องการโจมตีอเมริกา Beirut Is Back (2012)
He went on this crazy rant about an assassination plot against a U.S. Congressman.เขาโผงผางโวยวาย เกี่ยวกับโครงเรื่องการลอบสังหาร การต่อต้านสภาของสหรัฐ In Memoriam (2012)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暗算[àn suàn, ㄢˋ ㄙㄨㄢˋ, ] plot against, #22,113 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
陰謀を企てる[いんぼうをくわだてる, inbouwokuwadateru] (exp,v1) to plot against [Add to Longdo]
乗っ取り策[のっとりさく, nottorisaku] (n) plot against (someone) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top