ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conspire against

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conspire against-, *conspire against*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conspire against[PHRV] วางแผนลับเพื่อต่อต้าน, See also: สมคบคิดกันต่อต้าน, Syn. intrigue against

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did you conspire against Gun Wook? To rid this planet of him?คุณร่วมกันวางแผนเพื่อกำจัดเขาใช่มั้ย Episode #1.16 (2010)
If this news is true and the Lannisters conspire against the throne, who but you can protect the King?ถ้านี่เป็นเรื่องจริง และเลนนิสเตอร์คิดกบฏ ต่อกษัตริย์ ใครกันนอกจากท่าน ที่จะปกป้องเขา Winter Is Coming (2011)
The gods conspire against you.พระเจ้าอยู่ข้างคุน A Place in This World (2012)
Let this serve as warning to any slave who would conspire against us.ให้ทำหน้าที่นี้ เป็นทาสเตือนใด ๆ ผู้ที่จะสมคบกับเรา Sacramentum (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top