ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

planking

P L AE1 NG K IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -planking-, *planking*, plank
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
planking(n) แผ่นกระดานสำหรับปูพื้น, Syn. plank, floor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
planking(แพลง'คิง) n. แผ่นกระดานสำหรับปูพื้น, การปูกระดาน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When the boat seemed a safe distance from the shore, I took a spike, and drove it again and again through the planking of the hull.เมื่อเรือออกจากฝั่งไปได้ไกลพอ... ผมตอกลิ่มเข้าไปที่แผ่นกระดานของตัวเรือ Rebecca (1940)
Can you think of any reason why there should be holes in the planking of the late Mrs. De Winter's boat?คุณพอจะทราบสาเหตุมั้ยว่าทำไม ถึงมีรูที่เรือของอดีตคุณนายเดอ วินเทอร์ Rebecca (1940)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PLANKING P L AE1 NG K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
planking (v) plˈæŋkɪŋ (p l a1 ng k i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
舟棚;船棚;船枻[ふなだな, funadana] (n) (obsc) planking (on a wooden ship) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plank \Plank\, v. t. [imp. & p. p. {Planked}; p. pr. & vb. n.
   {Planking}.]
   1. To cover or lay with planks; as, to plank a floor or a
    ship. "Planked with pine." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To lay down, as on a plank or table; to stake or pay cash;
    as, to plank money in a wager. [Colloq. U.S.]
    [1913 Webster]
 
   3. To harden, as hat bodies, by felting.
    [1913 Webster]
 
   4. (Wooden Manuf.) To splice together the ends of slivers of
    wool, for subsequent drawing.
    [1913 Webster]
 
   {Planked shad}, shad split open, fastened to a plank, and
    roasted before a wood fire.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Planking \Plank"ing\, n.
   1. The act of laying planks; also, planks, collectively; a
    series of planks in place, as the wooden covering of the
    frame of a vessel.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of splicing slivers. See {Plank}, v. t., 4.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 planking
   n 1: planks collectively; a quantity of planks
   2: (nautical) a covering or flooring constructed of planks (as
     on a ship)
   3: the work of covering an area with planks

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top