ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plank

P L AE1 NG K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plank-, *plank*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plank(n) แผ่นกระดาน, See also: ไม้กระดาน, Syn. board, beam, strake
plank(n) สิ่งค้ำจุน
plank(n) เวทีที่นักการเมืองยืนพูดหาเสียง
plank(vt) ปูกระดาน
plank(vt) ปรุงอาหารกระทะร้อน
plank(sl) งี่เง่า
planking(n) แผ่นกระดานสำหรับปูพื้น, Syn. plank, floor
plankton(n) สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากในน้ำ
plank down(phrv) จ่ายเงินแล้ว, See also: จ่ายให้เพื่อโอ้อวด
planktonic(adj) เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่ลอยอยู่ในน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plank(แพลงคฺ) n. แผ่นกระดาน, ไม้กระดาน, สิ่งค้ำจุน, สาระสำคัญของนโยบาย. vt. ปูกระดาน
planking(แพลง'คิง) n. แผ่นกระดานสำหรับปูพื้น, การปูกระดาน
plankton(แพลงคฺ'เทิน) n. สิ่งมีชีวิต (พืชและสัตว์) เล็ก ๆ ที่ลอยอยู่ในน้ำตามธรรมชาติ, See also: plantonic adj.
gangplankn. สะพานขึ้นหรือลงเรือ., Syn. gangway

English-Thai: Nontri Dictionary
plank(n) ไม้กระดาน, แผ่นกระดาน
plank(vt) ปูกระดาน
gangplank(n) สะพานลงเรือ, ทางเดินในเรือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
planktonแพลงก์ตอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plankton bloomแพลงก์ตอนสะพรั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
plankplank, แผ่นกั้นน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Planktonแพลงค์ตอน [TU Subject Heading]
Planktonแพลงก์ตอน, Example: สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กและใหญ่ที่ล่องลอยอยู่ใน น้ำ ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ด้วยตัวเอง หรือเคลื่อนที่ด้วยตัวเองได้เพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่ต้องอาศัย กระแสน้ำและลมช่วยพัดพาไป แพลงก์ตอนมีการปรับตัวในด้านรูปร่างและ อวัยวะเป็นพิเศษ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพที่ต้องมีชีวิตล่องลอยอยู่ในน้ำได้ดี เช่น การลดขนาดของเซลล์ลง มีลำตัวกว้างแบน มีลักษณะเป็นแถบหรือเส้น บางชนิดมีหนามหรือระยางค์ แพลงก์ตอนส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก และไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่บางชนิดก็มีขนาดใหญ่ เช่น แมงกะพรุน เราสามารถแบ่งแพลงก์ตอนออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ Phytoplankton และ Zooplankton และยังอาจแบ่งตามลักษณะการดำรงชีวิตและวงจรชีวิตเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ Holoplankton และ Meroplankton [สิ่งแวดล้อม]
Plankton populationsประชากรแพลงค์ตอน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
plankton(n) แพลงก์ตอน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The successful fishermen were already in and had butchered their marlin out... ... carried them laid full-length across two planks to the fish house... ... where they waited for the ice truck to carry them to the market in Havana.ชาวประมงที่ประสบ ความสำเร็จ วันนั้นมีอยู่แล้วใน และเชือดมาร์ลินของพวกเขา ออก The Old Man and the Sea (1958)
What big step? Getting off these lousy planks of wood and going after... going after your fame and fortuneก้าวอะไร The Legend of 1900 (1998)
So, you align thirty six boats there, and cover it with a thousand eight hundred planks of wood.ดังนั้น พระองค์ กระจายเรือทั้งหมดสามสิบหกลำที่นี้ และปิดมันด้วยไม้หนึ่งแสนแปดร้อย Lee San, Wind of the Palace (2007)
So you're saying that whatever was on that plank is now in the President's Secret Book?เธอจะบอกว่า ข้อความบนแผ่นไม้นั่น.. ตอนนี้อยู่ในหนังสือลับประธานาธิบดีเหรอ ? National Treasure: Book of Secrets (2007)
Hidden inside was a plank with Native American writing on it.ที่ซ่อนแผ่นไม้ จารึกอักษรพื้นเมืองอเมริกาเอาไว้. National Treasure: Book of Secrets (2007)
I know for a fact that the plank is no longer in the Resolute desk.ผมดูแล้ว แผ่นไม้นั่น ไม่ได้อยู่ในโต๊ะธัมรงค์ National Treasure: Book of Secrets (2007)
I believe the whereabouts of that plank is now hidden in the President's Book, sir.ผมเชื่อว่า ที่ซ่อนแผ่นไม่นั่น... ...อยู่ในบันทึกลับของประธานาธิบดีครับ National Treasure: Book of Secrets (2007)
Missing plank from the White House. Wow.ไม้ที่หายไปจากทำเนียบขาว National Treasure: Book of Secrets (2007)
"1924. I found a plank in secret desk compartment." ปี 1924 ผมเจอแผ่นไม้ในช่องลับใต้โต๊ะธัมรงค์ National Treasure: Book of Secrets (2007)
Plank photographed and then destroyed.จึงถ่ายภาพไว้ และทำลายทิ้ง. National Treasure: Book of Secrets (2007)
Calm down. I sent a picture of the plank to your cell.ใจเย็น ผมส่งรูปแผ่นไม้ให้พ่อทางมือถือ National Treasure: Book of Secrets (2007)
Her translation on the second half of the planks saysคำแปลแผ่นไม้ส่วนที่ 2 ของเธอบอกว่า National Treasure: Book of Secrets (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plankHe hammered nails into the plank.
plankHe upped one end of the plank.
plankMost whales feel on plankton.
plankThe plank froze to the ground.
plankWhales feed on plankton and small fish.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปะกำ(n) plank, See also: boards for holding things together, Syn. ไม้ปะกำ, Example: เขาใช้ปะกำหาบคานของ 2 กระจาดด้วยความหนัก, Count Unit: ตัว, อัน, Thai Definition: ไม้ที่ทำเป็น 2 ขาสำหรับคาบไม้อื่น
มือลิง(n) rib of a boat, See also: plank to be attacked to the boat side, Count Unit: มือลิง, Thai Definition: ไม้สำหรับติดข้างเรือ อยู่ในระหว่างกงหรือต่อจากกง
มือสี(n) handle of a rice-husking wheel, See also: plank extending from the rice mill to be hooked, Count Unit: อัน, Thai Definition: ไม้ที่ยื่นออกมาจากเครื่องสีข้าวสำหรับเอาขอสับ
ไม้กระดาน(n) board, See also: planks, deal, strip, slat, Syn. ไม้แผ่น, ไม้ระแนง, Example: เรือนนอนปูพื้นด้วยไม้กระดาน, Count Unit: แผ่น, Thai Definition: ไม้ซุงที่เลื่อยออกเป็นแผ่นๆ
ไม้แผ่น(n) board, See also: plank, lath, strip, slat, Example: ไม้ท่อนที่มีขนาดใหญ่นำไปแปรรูปโดยเลื่อยให้เป็นไม้แผ่นมีขนาดต่างๆ ตามความประสงค์ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน, Count Unit: เล่ม
กระดาน(n) board, See also: plank, batten, Example: สะพานนี้ทำด้วยกระดานเพียงแผ่นเดียว, Count Unit: แผ่น, Thai Definition: ไม้ซุงที่เลื่อยเป็นแผ่นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝากระดาน[fākradān] (n) EN: wall plank ; wall board ; wooden wall ; wooden partition ; partition board  FR: cloison en bois [ f ]
กระดาน[kradān] (n) EN: board ; plank ; deal ; batten  FR: planche [ f ]
ไม้[māi] (n) EN: log ; stick ; plank  FR: bâton [ m ]
ไม้กระดาน[mai kradān] (n) EN: board ; plank  FR: planche (en bois) [ f ]
ไม้นิ้ว[māi niū] (n, exp) EN: 1-inch-thick board ; 1-inch-thick plank  FR: planche d'une épaisseur d'un pouce [ f ]
มือลิง[meūling] (n) EN: planks fastened between the ribs of a boat ; rib of a boat
แผ่นกระดาน[phaen kradān] (n, exp) EN: plank  FR: planche [ f ] ; planchette [ f ]
แพลงก์ตัน[phlaēngtan] (n) EN: plankton  FR: plancton [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PLANK P L AE1 NG K
PLANKS P L AE1 NG K S
PLANKING P L AE1 NG K IH0 NG
PLANKTON P L AE1 NG K T AH0 N
PLANKTONIC P L AE0 NG K T AA1 N IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plank (v) plˈæŋk (p l a1 ng k)
planks (v) plˈæŋks (p l a1 ng k s)
planked (v) plˈæŋkt (p l a1 ng k t)
planking (v) plˈæŋkɪŋ (p l a1 ng k i ng)
plankton (n) plˈæŋktən (p l a1 ng k t @ n)
plank-bed (n) plˈæŋk-bɛd (p l a1 ng k - b e d)
plank-beds (n) plˈæŋk-bɛdz (p l a1 ng k - b e d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zǐ, ㄗˇ, ] planks of bed; sleeping-mat, #27,171 [Add to Longdo]
木版[mù bǎn, ㄇㄨˋ ㄅㄢˇ, ] plank; board, #52,595 [Add to Longdo]
浮游生物[fú yóu shēng wù, ㄈㄨˊ ㄧㄡˊ ㄕㄥ ㄨˋ, ] plankton [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bohle { f } | Bohlen { pl }plank | planks [Add to Longdo]
Brett { n } | Bretter { pl }plank | planks [Add to Longdo]
Planke { f }plank; board; planking [Add to Longdo]
Planke { f } [ naut. ]strake [Add to Longdo]
Plankosten { pl }; Richtkosten { pl }; Sollkosten { pl }target cost [Add to Longdo]
Plankostenrechnung { f }standard costing [Add to Longdo]
Plankton { n } [ biol. ]plankton [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プランクトン[purankuton] (n) plankton; (P) [Add to Longdo]
横板[よこいた, yokoita] (n) (1) crosscut plank; (2) rear part of a noh stage [Add to Longdo]
外板[がいはん, gaihan] (n) panels, planks or plating on the hull of a ship or aircraft [Add to Longdo]
橋板[はしいた, hashiita] (n) plank of a bridge; bridge plank [Add to Longdo]
稽古台[けいこだい, keikodai] (n) (1) training partner; (2) training hall (esp. one made of wooden planks and used for dancing practice) [Add to Longdo]
厚板[あついた, atsuita] (n) plank; thick board; plate glass; heavy metal sheet (esp. welding); heavy brocaded obi [Add to Longdo]
桟道[さんどう, sandou] (n) plank road; corduroy [Add to Longdo]
仕切り板[しきりいた, shikiriita] (n) (1) partition board; plank used as a partition; (2) board used in a ship to prevent the cargo from moving around [Add to Longdo]
舟棚;船棚;船枻[ふなだな, funadana] (n) (obsc) planking (on a wooden ship) [Add to Longdo]
植物プランクトン[しょくぶつプランクトン, shokubutsu purankuton] (n) phytoplankton [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plank \Plank\, n. [OE. planke, OF. planque, planche, F. planche,
   fr. L. planca; cf. Gr. ?, ?, anything flat and broad. Cf.
   {Planch}.]
   1. A broad piece of sawed timber, differing from a board only
    in being thicker. See {Board}.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: That which supports or upholds, as a board does a
    swimmer.
    [1913 Webster]
 
       His charity is a better plank than the faith of an
       intolerant and bitter-minded bigot.  --Southey.
    [1913 Webster]
 
   3. One of the separate articles in a declaration of the
    principles of a party or cause; as, a plank in the
    national platform. [Cant]
    [1913 Webster]
 
   {Plank road}, or {Plank way}, a road surface formed of
    planks. [U.S.]
 
   {To walk the plank}, to walk along a plank laid across the
    bulwark of a ship, until one overbalances it and falls
    into the sea; -- a method of disposing of captives
    practiced by pirates.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plank \Plank\, v. t. [imp. & p. p. {Planked}; p. pr. & vb. n.
   {Planking}.]
   1. To cover or lay with planks; as, to plank a floor or a
    ship. "Planked with pine." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To lay down, as on a plank or table; to stake or pay cash;
    as, to plank money in a wager. [Colloq. U.S.]
    [1913 Webster]
 
   3. To harden, as hat bodies, by felting.
    [1913 Webster]
 
   4. (Wooden Manuf.) To splice together the ends of slivers of
    wool, for subsequent drawing.
    [1913 Webster]
 
   {Planked shad}, shad split open, fastened to a plank, and
    roasted before a wood fire.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plank
   n 1: a stout length of sawn timber; made in a wide variety of
      sizes and used for many purposes [syn: {board}, {plank}]
   2: an endorsed policy in the platform of a political party
   v 1: cover with planks; "The streets were planked" [syn:
      {plank}, {plank over}]
   2: set (something or oneself) down with or as if with a noise;
     "He planked the money on the table"; "He planked himself into
     the sofa" [syn: {plank}, {flump}, {plonk}, {plop}, {plunk},
     {plump down}, {plunk down}, {plump}]
   3: cook and serve on a plank; "Planked vegetable"; "Planked
     shad"

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 plank
  board; plank

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 plank /plɑŋk/
  1. shelf
  2. board; plank

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top