Search result for

pixel

(34 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pixel-, *pixel*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pixel(พิก'เซลฺ) ย่อมาจาก picture element หมายถึง จุดที่เล็กที่สุดที่รวมตัวกันเป็นภาพ เหมือนอะตอมที่รวมตัวกันเป็นโมเลกุล (อะตอมนั้นไม่อาจจะแยกแยะต่อไปได้อีกแล้ว) จอภาพที่แสดงภาพที่มีจุด เล็ก ๆ มาก จะยิ่งให้ภาพที่คมชัด ในปัจจุบัน จอภาพชั้นดีและมีประสิทธิภาพสูง จะมีถึง 1,280 จุดในแนวตั้ง และ 1,024 จุดในแนวนอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pixel; PEL; picture elementจุดภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pixel; pel; picture elementจุดภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Data services has already blown up the pixels, but we're sending it to the N.S.A.ฝ่ายข้อมูลได้ปรับค่าความเข้ม ของเม็ดสีเพิ่มขึ้นแล้ว และเราได้ส่งข้อมูลไปให้ทาง สภาความมั่นคงแห่งชาติ White to Play (2009)
We replaced pixels and then built a 3-D model of it.เราเอาเม็ดสีแทนที่เข้าไป และสร้างเป็นภาพจำลองสามมิติ Believe (2009)
This was verified by the scanning software at a pixel level.นี่เป็นการดึงภาพจากซอฟ์แวร์ที่สแกน ในแต่ละระดับพิกเซล The X in the File (2010)
Then I translated each pixel of the infrared spectrum into a pixel of the visible color spectrum.แล้วแปลงภาพแต่ละพิกเซล ด้วยแถบสี อินฟาเรด ให้เป็นพิกเซลจากแถบสีที่สามารถมองเห็นได้ The X in the File (2010)
Every computer-generated image, no matter how realistic, breaks down into pixels when you get close enough.ที่อุดมไปด้วย เทไรล คิดว่าเราอาจจะมีชีวิตอยู่ ในลักษณะของการจำลองยักษ์บาง ที่ผู้สร้างของเราอาจจะมีการใช้ Is There a Creator? (2010)
In the past century, physicists have discovered that matter really is made of tiny, little pixels, fundamental, indivisible particles billions of times smaller than an atom.และเขาคิดว่าเขาพบหลักฐาน สำหรับมันในธรรมชาติ มีวิธีหนึ่งที่จะบอกคือ ถ้าคุณกำลังมองหาที่ จำลองคอมพิวเตอร์ Is There a Creator? (2010)
It's quantized. It's made of pixels.นักฟิสิกส์ได้ค้นพบ Is There a Creator? (2010)
Everything is made of individual pixels, which means the universe has a finite number of components, which means it has a finite number of states, which means it's computable.พันล้านครั้งมีขนาด เล็กกว่าอะตอม ทฤษฎีที่อธิบายทั้งหมด นี้กลศาสตร์ควอนตัม Is There a Creator? (2010)
You can build a wide field of your telescope with a huge number of pixels that measure all these stars simultaneously, and then you can watch each and every individual star to see what planet is crossing it.เพื่อดูว่าดาวเคราะห์ จะข้ามมัน เคปเลอร์ทำอย่างนี้มีความ ถูกต้องน่าตื่นตาตื่นใจ โดยทั่วไปจะเป็นกล้องขนาด ใหญ่ที่โคจรอยู่ในอวกาศ Are We Alone? (2010)
I just realized we're about to spend an evening watching a plasma screen with a cluster of dead pixels in the upper left-hand corner.ฉันเพื่อนึกออกว่า เราจะต้องทนดูทีวีจอพลาสม่า ที่มีจุดสีดำๆอยู่บนมุมซ้ายของจอ The Toast Derivation (2011)
Is it about me or the dead pixels?ฉันฉันหรือว่าจุดสีดำๆ บนทีวี The Toast Derivation (2011)
Past the slides and viles, beyond the lines of the police report, between the pixels of all those printed faces of sad dead girls.ภาพและความเลวทรามในอดีต เกินกว่าที่จะอยู่ในรายงานของตำรวจ ท่ามกลางรายละเอียดเหล่านั้น Oeuf (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้านพิกเซล[n.] (lān phiksēl) EN: megapixel   FR: mégapixel [m]
พิกเซลล์[n.] (phiksēl) EN: pixel   FR: pixel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PIXEL    P IH1 K S AH0 L
PIXELS    P IH1 K S AH0 L Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bildpunkt {m}; Pixel {n} [comp.]pixel (picture element) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドット[, dotto] (n,adj-no) (1) dot; point; (2) polka dots; (3) pixel; (P) [Add to Longdo]
ピクセル[, pikuseru] (n) {comp} pixel; picture element; PEL [Add to Longdo]
ピクセルアスペクト比[ピクセルアスペクトひ, pikuseruasupekuto hi] (n) pixel aspect ratio [Add to Longdo]
ピクセルシェーダ[, pikuserushie-da] (n) {comp} pixel shader [Add to Longdo]
ポストピクセルブレンド[, posutopikuseruburendo] (n) {comp} post-pixel blending [Add to Longdo]
モザイク[, mozaiku] (n,adj-no) (1) mosaic; (2) pixelated obscuring in images and video, usu. for censorship; (P) [Add to Longdo]
画素[がそ, gaso] (n) picture element; image pixel; PEL [Add to Longdo]
輝点[きてん, kiten] (n) light spot (e.g. blip on radar); always-on pixel (as a defect in LCD screens, etc.); calescence point [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
像素[xiàng sù, ㄒㄧㄤˋ ㄙㄨˋ, ] pixel, #4,285 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ピクセル[ぴくせる, pikuseru] pixel, picture element, PEL (abbr.) [Add to Longdo]
画素[がそ, gaso] pixel, picture element, PEL (abbr.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pixel
   n 1: (computer science) the smallest discrete component of an
      image or picture on a CRT screen (usually a colored dot);
      "the greater the number of pixels per inch the greater the
      resolution" [syn: {pixel}, {pel}, {picture element}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PIXEL
     PIcture ELement
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 pixel [piksəl]
   pixel
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top