ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

画素

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -画素-, *画素*
Japanese-English: EDICT Dictionary
画素[がそ, gaso] (n) picture element; image pixel; PEL [Add to Longdo]
画素間隔[がそかんかく, gasokankaku] (n) {comp} pel spacing [Add to Longdo]
画素進行方向[がそしんこうほうこう, gasoshinkouhoukou] (n) {comp} pel path [Add to Longdo]
画素配列[がそはいれつ, gasohairetsu] (n) {comp} pel array [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everything that has ever happened in all of human history has happened on that pixel.[JA] 全ての人類の歴史で起こった全てが あの画素の上で起こったのです An Inconvenient Truth (2006)
What does "pixels" mean oh that to shoot very beautiful pictures[JA] この "画素"って何? ああ それだけキレイに 写るってことなんじゃないすか Nankyoku ryôrinin (2009)
Two million pixels of resolution. Everything I ever wanted.[JA] 解像度200万画素 今まで欲しかったやつだ Jupiter Ascending (2015)
I used to draw a portrait in the US armed forces.[CN] 我在当美军的时候也有画素描的 Texture of Skin (2007)
It's one of my specialties, to sketch the people I'm interviewing.[CN] 这是我的一个专长,采访时为受访者画素 Topaz (1969)
Do you mind if I sketch you while we talk ?[CN] 在我们谈话时我可以为你画素描吗? Topaz (1969)
I guess he's feeling pretty good about sketching.[CN] 估计画素描感觉很好吧 Episode #1.3 (2012)
Can you describe this woman well enough for an artist to make a sketch?[CN] 你能形容她,让我们画素描吗? The Brave One (2007)
But your real passion is... uh...[CN] 偶尔会画素描 sketch occasionally. 但你真正喜欢的... But your real passion is... Fredi (2015)
When he goes to sketch, he disappears for a few days.[CN] 他去画素描 就会消失几天 Episode #1.3 (2012)
I'm sketching a model.[CN] 我给一个模特画素描. The Door in the Floor (2004)
Were you going sketching this afternoon?[CN] -下午你要去画素描吗 Rebecca (1940)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
画素[がそ, gaso] pixel, picture element, PEL (abbr.) [Add to Longdo]
画素間隔[がそかんかく, gasokankaku] pel spacing [Add to Longdo]
画素進行方向[がそしんこうほうこう, gasoshinkouhoukou] pel path [Add to Longdo]
画素配列[がそはいれつ, gasohairetsu] pel array [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top