Search result for

pipped

(66 entries)
(0.0353 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pipped-, *pipped*, pipp, pippe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pipped มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pipped*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pippin[N] แอปเปิ้ลหลากหลายชนิด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pippig?Pippig! Nackt unter Wölfen (1963)
- Fucking step back. - (Pippa) Oh, my God!ถอยไปซะ โอ้ว พระเจ้า Episode #1.5 (2008)
- (Space) Pippa! - (Kelly) Fuck you!สัตว์ Episode #1.5 (2008)
Pippa!ปิปา Episode #1.5 (2008)
(Space) Pippa!(Space) Pippa! Episode #1.5 (2008)
Pippa!Pippa! Episode #1.5 (2008)
Pippa...Pippa... Episode #1.5 (2008)
Pippa!Pippa! Episode #1.5 (2008)
THUMPING Pippa?ปิปา Episode #1.5 (2008)
P-Pippa!ปิปา Episode #1.5 (2008)
Sync by YesCool - corrected by 4be1 Resync by Pippo InzaghiTHAI SUBTITLE BY ZAHNMIMRES Football, Feminism and You (2009)
Done by: mosito1001 Resync by Pippo InzaghiTHAI SUBTITLE BY ZAHNMIMRES Social Psychology (2009)
She looked like Pippi Longstocking,เธอดูเหมือนปิปปี้ ถุงเท้ายาว Hell-O (2010)
Sync By YesCool Resync by Pippo Inzaghiบทบรรยายไทยโดย ZAHNMIMRES The Science of Illusion (2010)
The Broadway music about Pippa Middleton.เพลงบรอดเวย์ที่เกียวกับพิพพา มิดเดิลตัน (น้องสาวของเคท มิดเดิลตัน) New York (2011)
There I am on the field hockey team... and in "Pippin."นี่มันรูปสมัยชั้นเล่นฮ็อคกี้ และก็ใน "พิพพิน" Flashback (2011)
Even Pippa knew when to pipe down.แม้แต่พิบพ้ายังรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะเงียบเลย I Am Number Nine (2011)
when you started porking Pippi Longstocking you were due for a little self-righteousness,ว่าพอคุณเริ่มอึ๊บแม่ปิ๊ปปี้ถุงเท้ายาว คุณก็เข้าข่ายจะเป็นพวกข้าถูกเสมอนิด ๆ แล้ว August: Osage County (2013)
Well I'm sorry, pippy longstocking, but, uh, I'm done for the night.เอ่อ ขอโทษนะเด็กน้อย แต่ เอ่อ ฉันพอแล้วสำหรับคืนนี้ Bring Down the Hoe (2013)
It's called Pippi Longstocking.ชื่อว่า พิปปี้ลองสต็อคกิ้ง. The Longest Ride (2015)
Yeah, look, pippa, it's... It's complicated.ครับ ฟังนะ พิปป้าคือมันซับซ้อน The Lego Batman Movie (2017)
Yeah, pippa. I couldn't put Zod in a regular prison, right?ใช่พิปป้า ผมจับซ็อดเข้าคุกธรรมดาไม่ได้ The Lego Batman Movie (2017)
Pippo!Pippo! Suburra (2015)
-And then the mushrooms the week before. -Yes, Pippin.กับเห็ด เมื่ออาทิตย์ก่อนโน้น The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Pippin!พิพพิน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
-You look good, Pippin. -Thanks.ดีมากพิ๊พพิน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Pippin.พิ๊พพิน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Pippin!ปิปปิน! The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
-Pippin!พิพพิน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
We will not abandon Merry and Pippin to torment and death.เราจะไม่ทิ้งให้เมอร์รี่กับปิปปิ้นต้องทนทุกข์ทรมานและตาย The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
A little drop of brandy-brandy windy-wandy for Rippy-pippy-pooh?บรั่นดีของเจ้าหมาตัวน้อยๆของฉัน Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Pippin, he's Pippin. Last play of the game!ผ่าน เขาผ่าน\ ตาสุดท้ายของ Chuck Versus the Break-Up (2008)
I don't know. Scottie pippen...- ฉันไม่รู้จัก สก็อตตี้ พิพพิ้น There's No 'I' in Team (2008)
This old coot has developed the most promising new strain of apple since the Albemarle Pippin.Dieser alte Kauz hat wohl die vielversprechendste Apfelsorte seit dem Albemarle Pippin entwickelt. The Remembrance (1980)
Well, neither was the Albemarle Pippin.Das war der Albemarle Pippin auch nicht. The Remembrance (1980)
Congratulations to you, Miss Pipps.Auch Ihnen herzlichen Glückwunsch, Miss Pipps. Bolero (1984)
His real name was... It's Pippo Botticella.Er hiess... er heisst Pippo Botticella. Ginger and Fred (1986)
Pippo says the real artist is like the wolf: when he feels the call of the wild...Pippo sagt immer, "Der wahre Künstler ist wie ein Wolf, der den Ruf der Wildnis hört!" Ginger and Fred (1986)
No, he's not here yet.- Pippo Botticella. - Nein, er ist noch nicht da. Ginger and Fred (1986)
Pippo did not come.Mit uns? Pippo ist nicht da. Ginger and Fred (1986)
Is that you?Pippo? Bist du's? Ginger and Fred (1986)
Nothing, nothing!- Pippo! - Nichts, nichts. Ginger and Fred (1986)
Pippo Botticella!Pippo Botticella! Ginger and Fred (1986)
I'm Pippo Botticella, nickname Fred.Ich bin Pippo Botticella, Künstlername Fred. Ginger and Fred (1986)
Pippo, leave him alone!Pippo, lass ihn! Ginger and Fred (1986)
- Did you hear?Wo ist Pippo? - Haben Sie gehört? Ginger and Fred (1986)
He said "pip".Sie hat Pippo gesagt. Ginger and Fred (1986)
Always calls "Pippo", Who knows why.Sie fragt immer nach Pippo. Ginger and Fred (1986)
- His name's Pippo !Er heisst Pippo! Ginger and Fred (1986)
Consider that there are millions of "Pippos" in this world!Es gibt Millionen von "Pippos". Ginger and Fred (1986)

CMU English Pronouncing Dictionary
PIPP    P IH1 P
PIPPEN    P IH1 P AH0 N
PIPPIN    P IH1 P IH2 N
PIPPERT    P IH1 P ER0 T
PIPPINS    P IH1 P IH2 N Z
PIPPENGER    P IH1 P AH0 N JH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pipped    (v) (p i1 p t)
pippin    (n) (p i1 p i n)
pipping    (v) (p i1 p i ng)
pippins    (n) (p i1 p i n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
tollpippin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピップ[, pippu] (n) pip; blip [Add to Longdo]
ピピンアットマーク[, pipin'attoma-ku] (n) {comp} Pippin ATMARK [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pip \Pip\, v. i. [imp. & p. p. {Pipped}; p. pr. & vb. n.
   {Pipping}.] [See {Peep}.]
   To cry or chirp, as a chicken; to peep.
   [1913 Webster]
 
      To hear the chick pip and cry in the egg. --Boyle.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top