ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

picasso

P IH0 K AA1 S OW0   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -picasso-, *picasso*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Picasso[N] จิตรกรเอกของสเปน (มีอายุในช่วง ค.ศ. 1881 -1973)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
picasso(พิคา'โซ) n. Pablo (เกิดปี1881) จิตรกรที่มีชื่อเสียงของสเปน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Picasso, Pablo, 1881-1973ปีกัสโซ่, ปาโบล, ค.ศ. 1881-1973 [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not Picasso or Corot But a very nice chapeau"ไม่ใช่ปิคาสโซ่รือคอโร่ท์ แต่มันเป็นหมวกใบโตที่สวยงาม The Little Prince (1974)
- That's where they got that Picasso. - Yep.นั้นเป็นที่พวกเขามี พิแคโซ นั้น ใช่ The Blues Brothers (1980)
It's moving day, Picasso!วันนี้ต้องย้ายแล้ว ปิกัสโซ่ *batteries not included (1987)
I heard that. You need cops, Picasso? Come on.ได้ยินนะ จะเรียกตำรวจเรอะปิกัสโซ่ เอาสิ เรียกมาเลย *batteries not included (1987)
Mr Blair, we are buying a Picasso. OK?นายแบลร์เราจะซื้อปิกัสโซ OK? The Russia House (1990)
Anyway, everyone in this room is buying the same Picasso.อย่างไรก็ตามทุกคนในห้องนี้คือการซื้อปิกัสโซเดียวกัน The Russia House (1990)
The bottom-line question is "Did Picasso paint it?"คำถามด้านล่างบรรทัดคือ "ต้อนรับปีกัสโซวาดมันได้หรือไม่" The Russia House (1990)
It is not my Picasso, Russell.มันไม่ได้เป็นของฉันปีกัสโซ, รัสเซล The Russia House (1990)
It is not my Picasso. And I'm not saying it is a Picasso.มันไม่ได้เป็นปิกัสโซ่ของฉัน และฉันไม่ได้บอกว่ามันเป็นปิกัสโซ The Russia House (1990)
- Look, I'm Picasso!- ดู, ฉันคือปิกาซโซ่! Toy Story (1995)
- Something Picasso.- อะไรปิกัสโซ่ไม่รู้ Titanic (1997)
Something Picasso. He won't amount to a thing. He won't, trust me.อะไรปิกัสโซ่ไม่มีทางดังหรอกเชื่อสิ Titanic (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
picassoHave you ever seen the picture painted by Picasso?
picassoHe has a Picasso.
picassoHe has been regarded as Japan's answer to Picasso.
picassoHe has two Picassos.
picassoHe obtained a picture which Picasso had painted in his later years.
picassoI believe it is a genuine Picasso.
picassoI bought a Picasso.
picassoI'd like to buy a Picasso.
picassoI like the style of Picasso, among others.
picassoI like the works of Picasso.
picassoI want to be a Picassos.
picassoPainters such as Picasso are rare.

CMU English Pronouncing Dictionary
PICASSO    P IH0 K AA1 S OW0
PICASSOS    P IH0 K AA1 S OW0 S
PICASSO'S    P IH0 K AA1 S OW0 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毕加索[Bì jiā suǒ, ㄅㄧˋ ㄐㄧㄚ ㄙㄨㄛˇ, / ] Picasso, #25,069 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
タスキモンガラ[, tasukimongara] (n) reef triggerfish (Rhinecanthus rectangulus); picasso triggerfish [Add to Longdo]
ピカソ[, pikaso] (n) Picasso; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Picasso
      n 1: prolific and influential Spanish artist who lived in France
           (1881-1973) [syn: {Picasso}, {Pablo Picasso}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top