Search result for

phobia

(51 entries)
(0.1064 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -phobia-, *phobia*
English-Thai: Longdo Dictionary
hypengyophobia(n) โรคกลัวความรับผิดชอบ , S. fear of responsibility
triskaidekaphobia(n) โรคกลัวหมายเลย 13 เช่น There’s a horse named Triskaidekaphobia, fear of the number 13. I now officially suffer from this disease.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
phobia[N] นกเล็กๆ แถบอเมริกาเหนืออยู่ในจำพวก Sayornis
phobia[SUF] ความกลัว, See also: ความเกลียด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
phobia(โฟ'เบีย) n. ความหวาดกลัว,โรคกลัว,ความกังวลชนิดครอบงำ, See also: phobic adj.
acrophobia(แอคโรโฟ' เบีย) n. โรคกลัวความสูง (dread of high places)
aerophobia(แอโรโฟ' เบีย) n. โรคกลัวความสูง, โรคกลัวอากาศ (abnormal fear of air)
agoraphobia(แอกโกราโฟ' เบีย) n. โรคกลัวอยู่ในที่โล่งหรือที่ชุมชน (fear of being in open space)
algophobia(แอลโกโฟ' เบีย) n. โรคกลัวความเจ็บปวด (abnormal dread of pain)
carnophobia(- โฟ'เบีย) โรคไม่ชอบกินเนื้อ
gamophobian. โรคกลัวสมรส
hydrophobia(ไฮดระโฟ'เบีย) n. โรคกลัวน้ำ,ไม่ชอบน้ำ,เกี่ยวกับโรคกลัวน้ำ., See also: hydrophobicity n.
parthenophobian. โรคกลัวผู้หญิง
photophobia(โฟโทโฟ'เบีย) n. ความกลัวแสง

English-Thai: Nontri Dictionary
phobia(n) ความหวาดกลัว,ความกังวล,ความหวาดวิตก
hydrophobia(n) โรคกลัวน้ำ,โรคพิษสุนัขบ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phobiaโรคกลัว, อาการกลัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Because, you know, it's common among post-traumatic patients... to develop phobias--คุณรู้มั๊ย มันไม่แปลกที่เกิดกับคนป่วยที่มีบาดแผลในอดีต... ทำให้เกิดโรคกลัว... . Passengers (2008)
I may seem like an unlikely survivor with all my phobias and irritable bowel syndrom.ผมเริ่มรู้สึกหมดอาลัยตายอยาก ผมอยู่ด้วยความกลัวอย่างหวาดระแวง. Zombieland (2009)
So you might take that if you had, say, a severe phobia of germs.งั้นคุณคงจะกินมันไป ถ้าคุณไม่พูดว่า เป็นเชื้อโรค ที่แสนน่ากลัวมาก Snakehead (2009)
I have a phobia about having a video camera even pointed at me.ฉันกลัวเวลาที่กล้องจับมาที่ฉันขึ้นสมองเลยนะคะ Reflection of Desire (2010)
Sorry, Dr. Cooper, I forgot you have a touch phobia.ขอโทษที ดร.คูเปอร์ ลืมไปว่าคุณเป็นโรคกลัวคนอื่นถูกตัว The Benefactor Factor (2011)
It's not a touch phobia, it's a germ phobia.ไม่ใช่กลัวถูกตัว แต่กลัวเชื้อโรคต่างหาก The Benefactor Factor (2011)
The patient exhibits acute... disorder linked to childhood phobia.ผู้ป่วยที่วิกลจริต เป็นผลโยงจากความกลัวในวัยเด็ก Grave Encounters (2011)
At work, during our first switch. I didn't know of your phobia.ครั้งแรกที่เราสลับร่างกัน ฉันไม่รู้นี่น่า.. Episode #1.15 (2011)
Ever since then, I've had a phobia about drawing blood.ตั้งแต่นั้นมา ฉันก็เลยกังวลเวลาเจาะเลือดนะคะ Episode #1.4 (2011)
You can think of it as a... clown phobia sobriety chip.คิดซะว่ามันเป็น... เหรียญบำบัดโรคกลัวตัวตลกแล้วกัน Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie (2012)
I have an acute phobia of people prying into my personal life..ฉันเป็นโรคหวาดกลัวพวกที่ชอบ สอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านอย่างรุนแรง... Abomination (2012)
It's a phobia, so just don't.มันน่ากลัวฉะนั้นอย่าพูด An Evil Within (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
phobiaHe has his own collection of phobias.
phobiaI have a phobia for that.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความกลัว[n.] (khwāmklūa) EN: fear ; scare ; fright ; phobia   FR: peur [f] ; frayeur [f] ; phobie [f]
โรคกลัวน้ำ[n.] (rōk klūa nām) EN: rabies ; hydrophobia   FR: rage [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PHOBIA    F OW1 B IY0 AH0
PHOBIAS    F OW1 B IY0 AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
phobia    (n) (f ou1 b i@)
phobias    (n) (f ou1 b i@ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あがり症;上がり症;上がり性;あがり性[あがりしょう, agarishou] (n) stage fright; social anxiety disorder; social phobia [Add to Longdo]
アゴラフォビア[, agorafobia] (n) agoraphobia [Add to Longdo]
クモ恐怖症;蜘蛛恐怖症[クモきょうふしょう(クモ恐怖症);くもきょうふしょう(蜘蛛恐怖症), kumo kyoufushou ( kumo kyoufushou ); kumokyoufushou ( kumo kyoufushou )] (n) arachnophobia [Add to Longdo]
テクノフォビア[, tekunofobia] (n) technophobia [Add to Longdo]
ネクロフォビア[, nekurofobia] (n) necrophobia [Add to Longdo]
ホモフォビア[, homofobia] (n) homophobia [Add to Longdo]
外国人恐怖症[がいこくじんきょうふしょう, gaikokujinkyoufushou] (n) xenophobia [Add to Longdo]
外国人嫌悪[がいこくじんけんお, gaikokujinken'o] (n) xenophobia [Add to Longdo]
外国人排斥[がいこくじんはいせき, gaikokujinhaiseki] (n,adj-no) xenophobia; exclusion (of foreigners) [Add to Longdo]
恐妻病[きょうさいびょう, kyousaibyou] (n) wife-phobia [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恐惧症[kǒng jù zhèng, ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ ㄓㄥˋ, / ] phobia [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 phobia \pho"bi*a\ (f[=o]"b[-e]*[.a]) n.
   Any irrational and persistent fear, whether of a situation,
   activity, or object; a phobia typically leads to a strong
   desire to avoid the object of the phobia.
 
   Syn: phobic disorder, phobic neurosis.
     [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -phobia \-pho"bi*a\ (f[=o]"b[-e]*[.a]) suffix
   A combining form used as a suffix to designate specific
   phobias, such as agoraphobia (fear of public places),
   acrophobia (fear of heights). The first part of the combining
   form is usually derived from Greek.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 phobia
   n 1: an anxiety disorder characterized by extreme and irrational
      fear of simple things or social situations; "phobic
      disorder is a general term for all phobias" [syn: {phobia},
      {phobic disorder}, {phobic neurosis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top