Search result for

philanthropist

(28 entries)
(0.0054 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -philanthropist-, *philanthropist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
philanthropist[N] ผู้ใจบุญ, See also: ผู้มีใจรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
philanthropist(ฟิแลน'ธระพิสทฺ) n. ผู้มีใจบุญ,คนใจบุญ,ผู้มีใจรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
philanthropist(n) คนใจบุญสุนทาน,คนใจกุศล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Software billionaire. Philanthropist.มหาเศรษฐีซอฟท์แวร์ ผู้ใจบุญ Ilsa Pucci (2010)
I'm no philanthropist!ฉันไม่ใช่คนใจบุญสุนทานขนาดนั้น City Hunter (2011)
They're all boring doctors curing diseases and lame philanthropists trying to save the world.พวกเขาน่าเบื่อจะตาย หมอรักษาโรคร้าย หรือแม้กระทั่งคนใจบุญที่ทำเพื่อโลกหรอ Despicable B (2012)
I'm a philanthropist.ฉันมันพ่อพระ Break on Through (2012)
Cassie Flood was gonna publish a takedown piece in my magazine showing billionaire philanthropistแคสซี่ ฟลัดกำลังจะลงข่าวล้มยักษ์ ในนิตยสารผม เศรษฐีพันล้าน คนทำงานสาธารณะใจบุญ If It Bleeds, It Leads (2012)
I'm referring, of course, to the late great humanitarian and philanthropist Victoria Grayson.ดิฉันกำลังกล่าวถึงสตรีผู้มีมนุษยธรรม และใจบุญสุนทาน วิคทอเรีย เกรย์สัน Destiny (2012)
Genius, billionaire, playboy, philanthropist.อัจฉริยะ มหาเศรษฐี เพลย์บอย คนใจบุญ The Avengers (2012)
Are you a philanthropist?เจ้าเป็นนักบุญรึไง? In the Name of the Brother (2013)
Auction house owner, philanthropist, real estate magnate.เจ้าของระบบประมูล เป็นคนใจบุญ มีอิทธิพลมากในวงการอสังหาริมทรัพย์ Lady Killer (2013)
This unprecedented giveaway by the philanthropist Richmond Valentine... has already seen over a billion cards distributed.การแจกที่ไม่เคยมีมาก่อนของ ริชมอนด์ วาเลนไทน์... ทำให้มีพวกได้รับแจกซิมการ์ดไปแล้วนับพันราย Kingsman: The Secret Service (2014)
This guy... was living high for 30 years while the city kissed his ass and gave him awards for being such a philanthropist.หมอนี่มีชีวิตหรูหรามา 30 ปี ขณะที่เมืองกำลังเลียก้นเขา และให้รางวัลกับเขา สำหรับการเป็นคนใจบุญ The Balloonman (2014)
Please welcome distinguished businessman, visionary scientist, acclaimed philanthropist and new chairman of development at the Gotham Chamber of Commerce, Mr. Theo Galavan.ขอต้อนรับ นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ, นักวิทยาศาสตร์ผู้ที่มีวิสัยทัศน์, นักบุญที่ได้รับรางวัล และประธานคนใหม่ Rise of the Villains: Damned If You Do... (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนใจบุญ[N] philanthropist, See also: kind-hearted person, Syn. คนใจบุญสุนทาน, Ant. คนใจบาป, Example: พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่ตอนเขาเกิด และได้มีคนใจบุญนำเขามาเลี้ยงจนโต, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ชอบทำบุญสุนทาน หรือมีความเอื้ออารีต่อผู้ตกทุกข์ได้ยากเสมอ

CMU English Pronouncing Dictionary
PHILANTHROPIST    F AH0 L AE1 N TH R AH0 P AH0 S T
PHILANTHROPISTS    F AH0 L AE1 N TH R AH0 P AH0 S T S
PHILANTHROPISTS    F AH0 L AE1 N TH R AH0 P AH0 S S
PHILANTHROPISTS    F AH0 L AE1 N TH R AH0 P AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
philanthropist    (n) (f i1 l a1 n th r @ p i s t)
philanthropists    (n) (f i1 l a1 n th r @ p i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
慈善家[cí shàn jiā, ㄘˊ ㄕㄢˋ ㄐㄧㄚ, ] philanthropist; humanitarian; charity donor, #36,152 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
慈善家[じぜんか, jizenka] (n) charitable person; philanthropist [Add to Longdo]
博愛家[はくあいか, hakuaika] (n) philanthropist [Add to Longdo]
博愛主義者[はくあいしゅぎしゃ, hakuaishugisha] (n) philanthropist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Philanthropist \Phi*lan"thro*pist\, n. [Gr. fila`nqrwpos; fi`los
   loving + 'a`nqrwpos man: cf. F. philanthrope.]
   1. One who practices philanthropy; one who loves mankind, and
    seeks to promote the good of others; especially, a wealthy
    individual who donates large amounts of money to
    charitable or philanthropic causes. Opposite of
    {misanthrope}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 philanthropist
   n 1: someone who makes charitable donations intended to increase
      human well-being [syn: {philanthropist}, {altruist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top