ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

petulantly

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -petulantly-, *petulantly*, petulant
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระเง้ากระงอด[ADV] peevishly, See also: petulantly, irritably, snappishly, Syn. เง้างอด, กะบึงกะบอน, Example: ลูกสาวพูดกับแม่อย่างกระเง้ากระงอดเมื่อไม่ได้มีของฝากตน, Thai definition: เง้าๆ งอดๆ, กะบึงกะบอน, โกรธอย่างแสนงอน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
petulantly (a) pˈɛtjuləntliː (p e1 t y u l @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
むっと(P);むうっと;ムッと[, mutto (P); muutto ; mutsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) (むうっと is more emphatic) sullenly; angrily; testily; huffily; petulantly; indignantly; (2) (on-mim) stuffily; stiflingly; (adv) (3) (むうっと only) (on-mim) slowly (exhaling smoke); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Petulantly \Pet"u*lant*ly\, adv.
   In a petulant manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 petulantly
   adv 1: in a petulant manner; "he said testily; `Go away!'" [syn:
       {testily}, {irritably}, {petulantly}, {pettishly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top