ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

snappishly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snappishly-, *snappishly*, snappish
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snappishly (a) snˈæpɪʃliː (s n a1 p i sh l ii)
snappish (j) snˈæpɪʃ (s n a1 p i sh)
snappishness (n) snˈæpɪʃnəs (s n a1 p i sh n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポンポン(P);ぽんぽん[ponpon (P); ponpon] (n) (1) pompon; pompons; bobbles; (2) (chn) tummy; tumtum; (adv, adv-to) (3) (on-mim) bang-bang; pop-pop; tap-tap; (4) without reservation; unreservedly; snappishly; outspokenly; (P) [Add to Longdo]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snappish(adj) ฉุนเฉียวง่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
snappish(สแนพ'พิช) adj. หุนหันพลันแล่น, ฉุนเฉียว, อารมณ์ร้อน., See also: snappishly adv. snappishness n., Syn. captious

English-Thai: Nontri Dictionary
snappish(adj) ฉุนเฉียว, เร็ว, หุนหัน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระเง้ากระงอด(v) be peevish, See also: be petulant, be irritable, be snappish, Example: อย่ากระเง้ากระงอดให้มากนักเดียวเพื่อนๆ จะเบื่อเธอ
กระเง้ากระงอด(adv) peevishly, See also: petulantly, irritably, snappishly, Syn. เง้างอด, กะบึงกะบอน, Example: ลูกสาวพูดกับแม่อย่างกระเง้ากระงอดเมื่อไม่ได้มีของฝากตน, Thai Definition: เง้าๆ งอดๆ, กะบึงกะบอน, โกรธอย่างแสนงอน
กระชาก(adj) snappish, Ant. อ่อนหวาน, Example: เขาพูดเสียงกระชาก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zackigkeit { f }snappishness [Add to Longdo]
schnippisch { adj }snappish [Add to Longdo]
schnippisch { adv }snappishly [Add to Longdo]
zackigsnappish [Add to Longdo]
zackig { adv }snappishly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snappish \Snap"pish\, a.
   1. Apt to snap at persons or things; eager to bite; as, a
    snapping cur.
    [1913 Webster]
 
   2. Sharp in reply; apt to speak angrily or testily; easily
    provoked; tart; peevish.
    [1913 Webster]
 
       The taunting address of a snappish misanthrope.
                          --Jeffrey.
    [1913 Webster] -- {Snap"pish*ly}, adv. --
    {Snap"pish*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 snappishly
   adv 1: in an ill-natured and snappish manner; "`Don't talk to me
       now,' she said snappishly"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top