ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

personable

P ER1 S AH0 N AH0 B AH0 L   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -personable-, *personable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
personable[ADJ] หน้าตาดี, See also: น่าดึงดูดใจ, มีเสน่ห์, Syn. attractive, appealing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
personable(เพอ'ซะนะเบิล) adj. หน้าตาดี,สวยงาม,รูปหล่อ,เป็นที่ดึงดูดใจ., See also: personableness n. personably adv., Syn. attractive

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Very personable man.เป็นคนที่มีเสน่ห์มาก Manchester by the Sea (2016)
It be a personable ferment.หมักเองเลยกับมือ The BFG (2016)
He was personable enough to get a job wherever he went, but unassuming enough not to stick out.เขาดูดีพอที่จะได้งานทุกอย่างที่เขาสมัคร แต่ถ่อมตัวพอที่จะไม่โดดเด่นออกมา Profiling 101 (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
PERSONABLE    P ER1 S AH0 N AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
personable    (j) pˈɜːʳsənəbl (p @@1 s @ n @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
気が置けない[きがおけない, kigaokenai] (exp,adj-i) (See 気の置けない) easy to get on with; not needing reserve or formality; personable; affable; approachable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Personable \Per"son*a*ble\ (p[~e]r"s[u^]n*[.a]*b'l), a.
   1. Having a well-formed body, or person; graceful; comely; of
    good appearance; presentable; as, a personable man or
    woman.
    [1913 Webster]
 
       Wise, warlike, personable, courteous, and kind.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       The king, . . . so visited with sickness, was not
       personable.              --E. Hall.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law)
    (a) Enabled to maintain pleas in court. --Cowell.
    (b) Having capacity to take anything granted.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 personable
   adj 1: (of persons) pleasant in appearance and personality

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top