Search result for

periods

(31 entries)
(0.0103 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -periods-, *periods*, period
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Guru Hathasmalvena had two main periods of his Gita, or words of wisdom.กูรูฮัทธัสมาลวีนามีช่วงเวลาแห่งจิต หรือช่วงคำคมอยู่ 2 ช่วง The Love Guru (2008)
But in two very different Time periods... where's everyone else?แต่ตกลงใน2ช่วงเวลาที่ต่างกัน คนอื่นๆล่ะ? Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
Maybe all our periods will synchronize.ประจำเดือนเราอาจมาพร้อมกันก็ได้ The Pirate Solution (2009)
Over extended periods of time,ในเวลาพิเศษ Pilot (2010)
There were long periods on Guadalcanal when we really and truly figured none of us uh, would survive, uh, or that we were expandable.บ่อยครั้ง ตอนเราอยู่ที่ "กัวดาลคานาล" เราคิดได้ว่า.. จริงๆแล้วพวกเราคงจะ.. Basilone (2010)
The cooling off periods get shorter and shorter, but not this quickly, so what's driving the escalation?อารมณ์เริ่มค่อยๆสงบลงในระยะเวลาอันสั้น และสั้นลงเรื่อยๆ แต่นี่ไม่ใช่อย่างรวดเร็ว งั้นอะไรที่ีทำให้ยิ่งถลำตัวมากขึ้นล่ะ Episode #1.4 (2010)
You have to meditate for long periods of time without losing focus.เธอต้องตั้งจิตของเธอเป็นเวลานาน โดยที่ไม่เสียสมาธิ. The Last Airbender (2010)
But people who are possessed have periods of lucidity. That's my point.แต่คนที่โดนผีสิง จะมีบางช่วงที่คืนสติ นั่นแหละสำคัญ The Rite (2011)
You were just trying to help yourselves make some money. That's all... I've learned that periods of darkness can overcome us at any time.พวกนายแค่พยายามที่จะ หาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง เท่านั้นเอง... ผมได้เรียนรู้ว่าช่วงที่จิตใจ ตกอยู่ในความมืดมิด Those Kinds of Things (2011)
I've seen Stefan in his darkest periods.ฉันเห็นด้านมืดของสเตฟานมาแล้ว The End of the Affair (2011)
Daniel can only breathe air for short periods of time now.แดเนียลหายใจใต้น้ำได้แค่ช่วงสั้นๆ ตอนนี้ The Tides That Bind (2011)
So, are your periods regular again?ประจำเดือนคุณมาปกติแล้วเหรอ Pilot (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
periodsA business cycle is a recurring succession of periods of prosperity and periods of depression.
periodsAfter dark clouds, you get periods of refreshing clear weather.
periodsI have very heavy periods.
periodsIn in-between periods of reading and writing.
periodsThe plays of Shakespeare fall into four periods.
periodsThe postwar has experienced several long periods of continuous strong prosperity, among which are the Jinmu Boom and the Iwato boom.

CMU English Pronouncing Dictionary
PERIODS    P IH1 R IY0 AH0 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
periods    (n) (p i@1 r i@ d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wochenstunden {pl}periods per week [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
安宅船;阿武船[あたけぶね, atakebune] (n) large warship of the Muromachi and early Edo periods [Add to Longdo]
一向一揆[いっこういっき, ikkouikki] (n) Jodo Shinshu Buddhist uprising (Muromachi and Warring States periods) [Add to Longdo]
一暴十寒[いちばくじっかん, ichibakujikkan] (exp) (1) bursts of exertion will fail to bear fruit if interrupted by long periods of idleness; (2) strenuous efforts, unless sustained, are to no avail (Mencius) [Add to Longdo]
右大臣[うだいじん, udaijin] (n) Minister of the Right (official in Nara and Heian periods) [Add to Longdo]
往来物[おうらいもの, ouraimono] (n) (arch) elementary school textbook, used from late Heian to early Meiji periods [Add to Longdo]
何期も[なんきも, nankimo] (n) many periods [Add to Longdo]
家司[けいし;けし;いえづかさ, keishi ; keshi ; iedukasa] (n) (1) steward in charge of the affairs of nobles of the third rank and higher (from the middle of the Heian period); (2) (See 政所・3) administrative position (Kamakura and Muromachi periods) [Add to Longdo]
弓場始め[ゆばはじめ, yubahajime] (n) (1) ceremony on the fifth day of the 10th lunar month in which the emperor would watch prize archery (Heian and Kamakura periods); (2) first firing of the bow (after the New Year or the reconstruction of the archery range (in military families)) [Add to Longdo]
検非違使[けびいし;けんびいし;けいびいし, kebiishi ; kenbiishi ; keibiishi] (n) police and judicial chief (Heian and Kamakura periods) [Add to Longdo]
古備前[こびぜん, kobizen] (n) (1) Bizen sword (mid-Heian to early Kamakura periods); (2) (See 備前焼) ancient Bizen ware (Kamakura to early Momoyama periods) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top