Search result for

peoples

(36 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peoples-, *peoples*, people
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I, Arthur Pendragon, do pledge life and limb to your service and to the protection of this kingdom and its peoples.ข้า, อาเทอร์ เพนดรากอน ขอปฏิญาณว่าจะมอบชีวิตและกายรับใช้ท่าน อาณาจักรและประชาชน Excalibur (2008)
Look, what I'm asking is that we compensate you for a few hours of your time that will help change peoples' lives.ฟังนะ เรามีคาตอบแทนให เวลา 2-3 ชัวโมงของคุณ จะชวยเปลียนแปลงชีวิตคน Rambo (2008)
I need my peoples, my peoples Take me to my peoplesฉันต้องการผู้คน, ผู้คน พาฉันไปหาคนเหล่านั้น Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I know nothing about them. They know nothing about Jain peoples.ผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพวกเขาเลย และเขาก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเราชาวจาอิน New York, I Love You (2008)
Kate austen is a worldwide hero who saved five other peoples' lives after a plane crashเคท ออสติน วีรสตรีที่ช่วยชีวิต ผู้เคราะห์ร้ายอีก 5 คน หลังเครื่องบินตก Eggtown (2008)
Local peoples are affected by the lack of water.ประชาชนในท้องถิ่นได้รับ ผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ Home (2009)
Must we always build walls to break the chain of human solidarity, separate peoples and protect the happiness of some from the misery of others?เราต้องสร้างกำแพง เพื่อทำลายความเป็นปึกแผ่นของมนุษย์, เพื่อแบ่งแยกคน และเพื่อปกป้องความสุขของบางคน จากความทุกข์ของอีกคนเสมองั้นรึ? Home (2009)
Lesotho, one of the world's poorest countries, is proportionally the one that invests most in its peoples' education.เลโซโท, หนึ่งในประเทศที่จนที่สุดในโลก เป็นประเทศที่ทุ่มงบประมาณ ในเรื่องการศึกษามากที่สุด Home (2009)
In the face of misery and suffering, millions of NGOs prove that solidarity between peoples is stronger than the selfishness of nations.ในการเผชิญหน้า ความทุกข์และความเจ็บปวด NGOs นับล้านพิสูจน์แล้ว ว่าความร่วมมือกัน ระหว่างประชาชนเข้มแข็งกว่า ความเห็นแก่ตัวของบางประเทศ Home (2009)
It can feed the whole planet if meat production doesn't take the food out of peoples' mouths.มันสามารถเลี้ยงคนทั้งโลก ถ้าการผลิตเนื้อไม่แย่งอาหารไปจากคน Home (2009)
There should be no doubt in peoples minds that the city is secure and under our control.จะไม่มีข้อข้องใจสงสัยใด ๆ จากจิตใจของประชาชนเลยว่า เราสามารถควบคุมเมืองนี้ให้อยู่ในความปลอดภัยได้แน่นอน Law Abiding Citizen (2009)
You risked those peoples' safety and your own.คุณเอาความปลอดภัยของคนพวกนั้นเข้ามาเสี่ยง รวมถึงของตัวคุณเองด้วย Scratches (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
peoplesArchaeologists are those who hunt for clues about the lifestyles of ancient peoples.
peoplesEurope is a continent of energetic peoples.
peoplesMany peoples live in Asia.
peoplesThe buying and selling of peoples' personal information is becoming a big issue.
peoplesThere are a lot of different peoples in the world.
peoplesThere are many peoples in Asia.
peoplesThere are several peoples in the country.
peoplesThis does not mean that they have nothing in common with other peoples.
peoplesThis is what they have in common with other peoples.

CMU English Pronouncing Dictionary
PEOPLES    P IY1 P AH0 L Z
PEOPLES'    P IY1 P AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peoples    (v) (p ii1 p l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲルマン人[ゲルマンじん, geruman jin] (n) Germanic peoples [Add to Longdo]
コイサン[, koisan] (n) Khoisan (Khoikhoi and San peoples of Southern Africa) [Add to Longdo]
ゴート族[ゴートぞく, go-to zoku] (n) Goths; Gothic peoples [Add to Longdo]
バンツー族[バンツーぞく, bantsu-zoku] (n) Bantu peoples [Add to Longdo]
ピープルソフト[, pi-purusofuto] (n) {comp} PeopleSoft [Add to Longdo]
ファーストネーション[, fa-sutone-shon] (n) First Nations (i.e. non-Inuit or Metis aboriginal peoples in Canada) [Add to Longdo]
ラテン民族[ラテンみんぞく, raten minzoku] (n) Latin peoples; Latin races [Add to Longdo]
夷;戎[えびす, ebisu] (n) (1) (arch) (See 蝦夷) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) provincial (i.e. a person who lives far from the city); (3) brutish, unsophisticated warrior (esp. used by Kyoto samurai to refer to samurai from eastern Japan); (4) (derog) foreigner; barbarian [Add to Longdo]
異民族[いみんぞく, iminzoku] (n) different race; different ethnic group; different peoples [Add to Longdo]
蝦夷[えぞ;えみし(ok), ezo ; emishi (ok)] (n) (1) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) (えぞ only) (See 蝦夷地) Yezo (northern part of Meiji-era Japan, esp. Hokkaido, but also Sakhalin and the Kuril Islands) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ピープルソフト[ぴーぷるそふと, pi-purusofuto] PeopleSoft [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  peoples
      n 1: the human beings of a particular nation or community or
           ethnic group; "the indigenous peoples of Australia"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top