ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

passover

P AE1 S OW2 V ER0   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -passover-, *passover*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Passover[N] วันหยุดเพื่อระลึกถึงการอพยพของชาวยิวจากอียิปต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
passover(พาส'โอเวอะ) n. เทศกาลในฤดูใบไม้ผลิ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Before the passover supper tonight--The seder.ก่อนจะถึงอาหารมื้อค่ำคืนนี้ Seder Anything (2009)
Christmas, Passover gift all rolled into one!กับคริสต์มาสกับปัสคารวมกันก็ได้ Original Skin (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
passoverWhen it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem.

CMU English Pronouncing Dictionary
PASSOVER P AE1 S OW2 V ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Passover (n) pˈaːsouvər (p aa1 s ou v @ r)
Passovers (n) pˈaːsouvəz (p aa1 s ou v @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逾越节[yú yuè jié, ㄩˊ ㄩㄝˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] Passover (Jewish holiday) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パスオーバー[, pasuo-ba-] (n) Passover [Add to Longdo]
過越の祭;過越祭;過ぎ越しの祭;過越しの祭[すぎこしのまつり;すぎこしまつり(過越祭), sugikoshinomatsuri ; sugikoshimatsuri ( ka etsu matsuri )] (n) Passover [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Passover \Pass"o`ver\, n. [Pass + over. See Pasch.] (Jewish
   Antiq.)
   (a) A feast of the Jews, instituted to commemorate the
     sparing of the Hebrews in Egypt, when God, smiting the
     firstborn of the Egyptians, passed over the houses of the
     Israelites which were marked with the blood of a lamb.
   (b) The sacrifice offered at the feast of the passover; the
     paschal lamb. --Ex. xii.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Passover
   n 1: (Judaism) a Jewish festival (traditionally 8 days from
      Nissan 15) celebrating the exodus of the Israelites from
      Egypt [syn: {Passover}, {Pesach}, {Pesah}, {Feast of the
      Unleavened Bread}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top