Search result for

paralysis

(53 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paralysis-, *paralysis*, paralysi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
paralysis[N] อัมพาต, Syn. impotence, incapability

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paralysis(พะแรล'ลิซิส) n. อัมพาต, See also: paralytic adj., Syn. palsy
paralysis agitansn. =Parkinson's disease
infantile paralysisโรคโปลิโอ., Syn. poliomyelitis

English-Thai: Nontri Dictionary
paralysis(n) โรคอัมพาต,ความตายด้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paralysis, alcoholicอัมพาตพิษสุรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paralysis, arsenicalอัมพาตพิษสารหนู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paralysis, birth; paralysis, obstetricอัมพาตเหตุบาดเจ็บขณะคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paralysis, centralอัมพาตเหตุประสาทส่วนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paralysis, cerebralอัมพาตเหตุสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paralysis, completeอัมพาตเต็มที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paralysis, compressionอัมพาตเหตุกดอัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paralysis, crossed; hemiplegia, alternate; paralysis, cruciateอัมพาตทแยงซีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paralysis, cruciate; hemiplegia, alternate; paralysis, crossedอัมพาตทแยงซีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paralysis, facial; facioplegia; palsy, facial; prosopoplegiaอัมพาตใบหน้าครึ่งซีก [มีความหมายเหมือนกับ palsy, Bell's] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paralysisอัมพาต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Slow pulse, fever, paralysis.- ชีพจรช้าลง, ไข้สูง, อัมพาต Valiant (2008)
The blocking of neurotransmitters by certain toxins has been proven to cause hallucinations, asphyxiation and paralysis.การกีดขวางสารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท โดยสารพิษชนิดหนึ่ง ที่ทำให้เกิดภาพหลอน ขาดอากาศหายใจและเป็นอัมพาต The Happening (2008)
Everyone there was struck with dementia, paralysis and eventually died.ทำให้ทุกคนในเมืองนั้นเกิดอาการวิกลจริต บางรายเป็นอัมพาต และเสียชีวิต Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
All I know is that it was developed in Sangala, and according to rumors from the village that it was tested on, all the victims suffered from dementia and paralysis.เท่าที่ผมรู้ มันถูกพัฒนาขึ้นในแซงกาล่า และจากที่ผมได้ยินข่าวลือจากหมู่บ้าน ที่ถูกทดสอบโดยอาวุธชีวภาพ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
What you're experiencing is sleep paralysis.ที่คุณเป็นคือหลับอัมพาต Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Neuroproaxia is a temporary paralysisNeuroproaxia จะทำให้อ่อนเพลียชั่วคราว Air: Part 1 (2009)
Look, the paralysis is temporary,ดูสิ จะเป็นอัมพาตชั่วคราวอยู่แล้ว Air: Part 1 (2009)
S heart stopped beating because he's in total paralysis.หัวใจเขาหยุดเต้น เพราะว่าเขาเป็นอัมพาตทุกส่วน Bad Seed (2009)
Alexx said he went into total paralysis.อเล็กซ์บอกว่าเขาเป็นอัมพาตทุกส่วน Bad Seed (2009)
Botulism causes paralysis.อาหารเป็นพิษก่อให้เกิดอาการอัมพาต Bad Seed (2009)
It's quite infamous in the region of Turkey, near the Black Sea, for it's ability to induce an apparently mortal paralysis.เป็นของขึ้นชื่อแถบชาย แดนตุรกีชายฝั่งแบล็คซี ที่ทำให้มีการตายเหมือนโรคอัมพาธ Sherlock Holmes (2009)
Wouldn't take more than one scratch, cause total paralysis.ถูกเข้าหยดเดียว อาจเป็นอัมพาตไปทั้งตัว Predators (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัมพฤกษ์[N] paralysis, See also: palsy, Example: ปัจจุบันนี้คนไทยเราอยู่ดีกินดีมากขึ้นทำให้เป็นโรคหัวใจ อัมพาต อัมพฤกษ์กันมากขึ้น, Thai definition: อาการที่แขนขาอ่อนแรง
อัมพาต[N] paralysis, See also: disability, palsy, Example: หากสมองได้รับความกระทบกระเทือนอาจทำให้กลายเป็นอัมพาตได้, Thai definition: อาการที่อวัยวะบางส่วนเช่นแขนขาเป็นต้นตายไปกระดิกไม่ได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อัมพาต[N] paralysis, See also: disability, palsy, Example: หากสมองได้รับความกระทบกระเทือนอาจทำให้กลายเป็นอัมพาตได้, Thai definition: อาการที่อวัยวะบางส่วนเช่นแขนขาเป็นต้นตายไปกระดิกไม่ได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัมพาต[n.] (ammaphāt) EN: paralysis ; disability ; palsy   FR: paralysie [f] ; apoplexie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PARALYSIS    P ER0 AE1 L AH0 S IH2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paralysis    (n) (p @1 r a1 l @ s i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rekurrenslähmung {f}; Stimmbandlähmung {f} [med.]paralysis of the recurrent nerve [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
金縛り[かなしばり, kanashibari] (n) (1) binding hand and foot; temporary feeling of paralysis; sleep paralysis; (2) (col) being tied down with money; (P) [Add to Longdo]
交通マヒ;交通麻痺;交通まひ[こうつうマヒ(交通マヒ);こうつうまひ(交通麻痺;交通まひ), koutsuu mahi ( koutsuu mahi ); koutsuumahi ( koutsuu mahi ; koutsuu mahi )] (n) traffic paralysis [Add to Longdo]
小児麻痺[しょうにまひ, shounimahi] (n) poliomyelitis; polio; infantile paralysis [Add to Longdo]
進行麻痺[しんこうまひ, shinkoumahi] (n) progressive paralysis (due to neurosyphilis); general paresis [Add to Longdo]
脊髄性小児麻痺[せきずいせいしょうにまひ, sekizuiseishounimahi] (n) (See 小児麻痺) poliomyelitis; polio; infantile paralysis [Add to Longdo]
全身不随[ぜんしんふずい, zenshinfuzui] (n) total paralysis [Add to Longdo]
弛緩性麻痺[しかんせいまひ, shikanseimahi] (n) flaccid paralysis [Add to Longdo]
中気[ちゅうき, chuuki] (n) (1) palsy; paralysis; (2) (See 二十四節気) every second solar term (occurring in the latter half of each month) [Add to Longdo]
中風[ちゅうふう;ちゅうぶ;ちゅうぶう;ちゅうふ, chuufuu ; chuubu ; chuubuu ; chuufu] (n) palsy; paralysis [Add to Longdo]
半身不随[はんしんふずい, hanshinfuzui] (n,adj-no) hemiplegia (paralysis on one side of the body) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bì, ㄅㄧˋ, ] paralysis, numbness [Add to Longdo]
疯瘫[fēng tān, ㄈㄥ ㄊㄢ, / ] paralysis; also tan1 huan4 癱瘓|瘫痪 [Add to Longdo]
瘫痪[tān huàn, ㄊㄢ ㄏㄨㄢˋ, / ] paralysis [Add to Longdo]
风瘫[fēng tān, ㄈㄥ ㄊㄢ, / ] paralysis; also tan1 huan4 癱瘓|瘫痪 [Add to Longdo]
麻痹[má bì, ㄇㄚˊ ㄅㄧˋ, ] paralysis; palsy; numbness; to benumb [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paralysis \Pa*ral"y*sis\, n. [L., fr. Gr. para`lysis, fr.
   paraly`ein to loosen, dissolve, or disable at the side; para`
   beside + ly`ein to loosen. See {Para-}, and {Loose}, and cf.
   {Palsy}.] (Med.)
   Abolition of function, whether complete or partial; esp., the
   loss of the power of voluntary motion, with or without that
   of sensation, in any part of the body; palsy. See
   {Hemiplegia}, and {Paraplegia}. Also used figuratively; as,
   paralysis of the will. "Utter paralysis of memory." --G.
   Eliot.
   [1913 Webster]
 
      Mischievous practices arising out of the paralysis of
      the powers of ownership.         --Duke of
                          Argyll (1887).
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 paralysis
   n 1: loss of the ability to move a body part [syn: {paralysis},
      {palsy}]

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 paralysis
   paralysis
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top