ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

palliative

P AE1 L IY0 AH0 T IH0 V   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -palliative-, *palliative*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
palliative[ADJ] ซึ่งช่วยบรรเทา, Syn. alleviative, mitigative, Ant. intensifying
palliative[N] ยาบรรเทาปวด, Syn. alleviation, mitigation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
palliative(แพล'ลิเอทิฟว) n.,adj. (สิ่ง) ซึ่งบรรเทา

English-Thai: Nontri Dictionary
palliative(adj) บรรเทา,เบาบางลง,ทุเลา,ผ่อนคลาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
palliative medicationโอสถบำบัดบรรเทาอาการ, โอสถบำบัดประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palliative treatmentการรักษาบรรเทา, การรักษาประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palliative; alleviative๑. -บรรเทาอาการ, -ประทังอาการ๒. ยาบรรเทาอาการ, ยาประทังอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Palliative careการดูแลเพื่อบรรเทาอาการ [TU Subject Heading]
Palliative treatmentการรักษาเพื่อบรรเทาอาการ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Paging palliative services, extension 3609.ศูนย์กายภาพบำบัด ต่อ 3609 The Axeman Cometh (2013)
Oncology, we're paging palliative services...เนื้องอก เรากำลังติดต่อ ศูนย์กายภาพบำบัด The Axeman Cometh (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
PALLIATIVE    P AE1 L IY0 AH0 T IH0 V
PALLIATIVES    P AE1 L IY0 AH0 T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
palliative    (n) pˈælɪəʴtɪv (p a1 l i@ t i v)
palliatives    (n) pˈælɪəʴtɪvz (p a1 l i@ t i v z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Linderungsmittel {n} | Linderungsmittel {pl}palliative | palliatives [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
緩和ケア[かんわケア, kanwa kea] (n) palliative care [Add to Longdo]
待期療法[たいきりょうほう, taikiryouhou] (n) (obsc) palliative treatment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Palliative \Pal"li*a*tive\, a. [Cf. F. palliatif.]
   Serving to palliate; serving to extenuate, mitigate, or
   alleviate.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Palliative \Pal"li*a*tive\, n.
   That which palliates; a palliative agent. --Sir W. Scott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 palliative
   adj 1: moderating pain or sorrow by making it easier to bear
       [syn: {alleviative}, {alleviatory}, {lenitive},
       {mitigative}, {mitigatory}, {palliative}]
   n 1: remedy that alleviates pain without curing [syn:
      {palliative}, {alleviant}, {alleviator}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top