ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

paleozoic

P EY2 L IY0 AH0 Z OW1 IH0 K   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paleozoic-, *paleozoic*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paleozoic(เพลีอะโซ'อิค) n.,adj. ยุคที่เริ่มมีปลาแมลงและสัตว์เลื้อยคลาน., Syn. Palaeozoic

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Paleozoic Era; Palaeozoic Eraมหายุคพาลีโอโซอิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Paleozoic era metamorphic rocks.หินโสโครกทื่แปรสภาพในยุค Paleozoic The Plain in the Prodigy (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
PALEOZOIC P EY2 L IY0 AH0 Z OW1 IH0 K

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古生代[Gǔ shēng dài, ㄍㄨˇ ㄕㄥ ㄉㄞˋ, ] Paleozoic (geological era 545-250m years ago, covering Cambrian 寒武紀|寒武纪, Ordovician 奧陶紀|奥陶纪, Silurian 志留紀|志留纪, Devonian 泥盆紀|泥盆纪, Carboniferous 石炭紀|石炭纪, Permian 二疊紀|二叠纪, #60,350 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Paläozoikum [geol.]Paleozoic [Am.]; Palaeozoic [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
古生界[こせいかい, koseikai] (n) Paleozoic group [Add to Longdo]
古生代[こせいだい, koseidai] (n) Paleozoic era [Add to Longdo]
筆石[ふでいし, fudeishi] (n) graptolite (extinct Paleozoic era invertebrate) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paleozoic \Pa`le*o*zo"ic\ (p[=a]`l[-e]*[-o]*z[=o]"[i^]k), n.
   (Geol.)
   The Paleozoic time or strata.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paleozoic \Pa`le*o*zo"ic\ (p[=a]`l[-e]*[-o]*z[=o]"[i^]k), a.
   [Paleo- + Gr. zwh` life, fr. zh^n to live.] (Geol.)
   Of or pertaining to, or designating, the older division of
   geological time during which life is known to have existed,
   including the Silurian, Devonian, and Carboniferous ages, and
   also to the life or rocks of those ages. See Chart of
   {Geology}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Paleozoic
   adj 1: of or relating to or denoting the Paleozoic era
   n 1: from 544 million to about 230 million years ago [syn:
      {Paleozoic}, {Paleozoic era}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top