Search result for

pageant

(33 entries)
(0.0378 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pageant-, *pageant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pageant[N] การประกวด
pageantry[N] พิธีแห่แหน, See also: พิธีเฉลิมฉลอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pageant(แพจ'จันทฺ) n. การแห่แหน, See also: pageantry n.

English-Thai: Nontri Dictionary
pageant(n) การแห่แหน,การแสดงกลางแจ้ง
pageantry(n) ขบวนแห่,การแสดงหรูหรา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pageantละครขบวนแห่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do they run a beauty pageant to select cops?ต้องประกวดขาอ่อน เพื่อเป็นตำรวจหรือเปล่าน้องสาว? Windstruck (2004)
Before my parents split, they used to put her in these pageants.ก่อนที่พ่อแม่ฉันจะแยกกันอยู่ แม่กำลังตั้งครรภ์น้องฉัน Match Point (2005)
Damn faggots with their beauty pageant, go to hell!ไอ้พวกงี่เง่า คิดจะมาประกวดเหรอ? ไปตายซะอีพวกตุ๊ด Go Go G-Boys (2006)
Why is he accompanying you to the Gay Beauty Pageant?งั๊นทำไมเขาถึงชวนนายมาประกวดประชันเวทีเกย์แบบนี้ล่ะ Go Go G-Boys (2006)
If there's one thing my father would have wanted... it's to see Olive perform in the Little Miss Sunshine Pageant.สิ่งที่พ่ออยากได้มากที่สุด นั่นคือการ... ไปดูการแสดงของโอลีฟ งานประกวดลิตเติล มิส ซันไชน์ Little Miss Sunshine (2006)
Little Miss Sunshine Pageant!การประกวดลิตเติล มิส ซันไชน์ Little Miss Sunshine (2006)
Okay, you're out- on the condition that you never enter your daughter in a beauty pageant... in the state of California ever again.โอเค ออกไปกันได้แล้ว ในเงื่อนไขที่ว่าลูกสาวคุณ ไม่สามารถเข้าประกวด ในรัฐแคลิฟอร์เนียอีก Little Miss Sunshine (2006)
This isn't a beauty pageant, and you look just fine.ไม่ได้ไปเดินแบบนะ นี่ก็สวยมากแล้วนะ Sex Is Zero 2 (2007)
Well, I think it's an excellent idea to rethink the Christmas pageant.อืม,ผมว่ามันเป็นความคิดที่เยี่ยมความคิดหนึ่ง เพื่อทบทวนใช้ในงานประกวดคริสมาต์ Doubt (2008)
But I love all pageants. The hymns!แต่ฉันก็ชอบการทั้งหมดของงาน เพลงสวด! Doubt (2008)
The Christmas pageant.งานประกวดคริสมาต์ Doubt (2008)
We must be careful how Donald Miller is used in the pageant.พวกเราต้องระมัดระวัง... เรื่องใช้งานโดนัลด์ มิลเลอร์ ในงานประกวด Doubt (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
PAGEANT    P AE1 JH AH0 N T
PAGEANTS    P AE1 JH AH0 N T S
PAGEANTRY    P AE1 JH AH0 N T R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pageant    (n) (p a1 jh @ n t)
pageants    (n) (p a1 jh @ n t s)
pageantry    (n) (p a1 jh @ n t r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Festumzug {m}; Umzug {m}; Festspiel {n} | historischer Festzug; historischer Umzug; Historienspiel {n}pageant | historical pageant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアページェント[, eape-jiento] (n) air pageant [Add to Longdo]
ページェント[, pe-jiento] (n) pageant [Add to Longdo]
野外劇[やがいげき, yagaigeki] (n) pageant [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盛会[shèng huì, ㄕㄥˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] pageant; distinguished meeting, #10,044 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pageant \Pag"eant\, a.
   Of the nature of a pageant; spectacular. "Pageant pomp."
   --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pageant \Pag"eant\, v. t.
   To exhibit in show; to represent; to mimic. [R.] "He pageants
   us." --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pageant \Pag"eant\ (p[a^]j"ent or p[=a]"jent; 277), n. [OE.
   pagent, pagen, originally, a movable scaffold or stage,
   hence, what was exhibited on it, fr. LL. pagina, akin to
   pangere to fasten; cf. L. pagina page, leaf, slab,
   compaginare to join together, compages a joining together,
   structure. See {Pact}, {Page} of a book.]
   [1913 Webster]
   1. A theatrical exhibition; a spectacle. "A pageant truly
    played." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To see sad pageants of men's miseries. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. An elaborate exhibition devised for the entertainmeut of a
    distinguished personage, or of the public; a show,
    spectacle, or display.
    [1913 Webster]
 
       The gaze of fools, and pageant of a day! --Pope.
    [1913 Webster]
 
       We love the man, the paltry pageant you. --Cowper.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pageant
   n 1: an elaborate representation of scenes from history etc;
      usually involves a parade with rich costumes [syn:
      {pageant}, {pageantry}]
   2: a rich and spectacular ceremony [syn: {pageant}, {pageantry}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top