ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

packed

P AE1 K T   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -packed-, *packed*, pack, packe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
packed[ADJ] แน่น, See also: แออัด, ซึ่งใส่ไว้จนเต็ม, Syn. jamed, congested, overcrowded
packed out[ADJ] ซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนหรือสิ่งของ (คำไม่เป็นทางการ)
packed lunch[N] อาหารที่เตรียมจากบ้านเพื่อไปรับประทานที่อื่น, Syn. box lunch

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
packed biomicriteหินไบโอมิไครต์ตะกอนแน่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
packed decimalทศนิยมอัดแน่น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
packed lanceแลนซ์ออกซิเจนไส้ลวด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
packed parcelหีบห่อพัสดุภัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
packed-cell volume (PCV)ปริมาตรเม็ดเลือดอัดแน่น (พีซีวี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was looking for my book. I suppose I've packed it.เอ่อ ฉันกําลังมองหาหนังสืออยู่ เเต่สงสัยคงจะเก็บใส่กระเป๋าไปเเล้ว Rebecca (1940)
He packed his things ten days ago and went away with his unit.เขาเก็บข้าวของไปเมื่อสิบวันก่อน ไปกับหน่วยของเขา The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Just packed her bags and left.เก็บของใส่กระเป๋าแล้วก็ไปเลย. Suspiria (1977)
"so he packed his few belongings and left the farmดังนั้น เขาจึงเก็บข้าวของที่มีอยู่น้อยนิด และจากไป The Princess Bride (1987)
Hurry, the house is packed.เร็วเข้า, คนเต็มโรงแล้ว. Cinema Paradiso (1988)
I packed my things, said something awful, and left.ผมเก็บข้าวของ พูดบางอย่างไม่ดีแล้วจากมา Field of Dreams (1989)
Karen, get packed. We're moving out of here.คาเรน เก็บของ เราจะย้ายบ้านกัน Goodfellas (1990)
She packed a bag.เธอบรรจุถุง The Shawshank Redemption (1994)
She packed a bag to go and stay with...เธอบรรจุถุงที่จะไปและพักอยู่กับ ... The Shawshank Redemption (1994)
Get packed. Let's go.จัดกระเป๋าซะ Heat (1995)
There is a packed house out there.มีบ้านเต็มไปออกมี The Birdcage (1996)
I'll take him. Get him packed. Tomorrow morning I'll take him.ผมพาเขาไป เตรียมกระเป๋าให้เขา เราเดินทางกันแต่เช้า As Good as It Gets (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
packed10 people were packed into the small room.
packedAbout eighty thousand spectators packed into the stadium last night.
packedAll the coaches of the train were packed to capacity ten minutes before it started.
packedHe packed his bags in haste.
packedI have already packed my things.
packedIt's today's packed-lunch as well, but aren't menus prepared by you and Itsuki low in beta-carotene-rich vegetables?
packedMother sent us grapes packed in a box.
packedPacked into wooden fishing boats like sardines the immigrants undergo the dangerous voyage there.
packedPassengers are packed in like sardines on city buses.
packedShe packed yesterday, so as to be ready early today.
packedThe department store is always packed with customers.
packedThe restaurant is always packed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าวห่อ[N] wrapped food, See also: packed food, Example: เราเอาข้าวห่อของใครของมันออกมาแกะกินกันใต้ต้นไม้, Count unit: ห่อ, Thai definition: ข้าวและกับข้าวที่ใส่เป็นห่อไว้รับประทาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจุหีบห่อด้วยวิธีสุญญากาศ[adj.] (banju hīphø dūay withī sunyākāt) EN: vacuum-packed   
อิ่มตัว[v.] (imtūa) EN: be full ; be stuffed ; be packed full   FR: être saturé ; être rempli
คับคั่ง[v.] (khapkhang) EN: be crowded ; be jammed ; be congested ; be crammed ; be tightly-packed   
แน่น[adj.] (naen) EN: dense ; compact ; crowded ; congested ; packed ; stuffed ; jammed   FR: rempli ; plein ; encombré ; bondé ; entassé ; dense ; ferme
แน่นขนัด[adj.] (naenkhanat) EN: packed   FR: bondé ; comble
หนาแน่น[X] (nānaen) EN: dense ; crowded ; packed ; congested ; thick ; massive ; viscuous   FR: dense ; compact ; épais

CMU English Pronouncing Dictionary
PACKED    P AE1 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
packed    (v) pˈækt (p a1 k t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Festbett {n}packed bed [Add to Longdo]
Füllkörperschüttung {f}packed bed [Add to Longdo]
gedrängt wie die Sardinenpacked like sardines [Add to Longdo]
weggepacktpacked away [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
ぎゅうぎゅう詰め[ぎゅうぎゅうづめ, gyuugyuudume] (exp) jam packed [Add to Longdo]
ぎゅう詰め[ぎゅうづめ, gyuudume] (adj-na,n) packed like sardines; jammed [Add to Longdo]
すし詰め;鮨詰め;寿司詰め;鮨詰[すしづめ, sushidume] (n) jam-packed; packed in like sushi (like sardines) [Add to Longdo]
びっしり[, bisshiri] (adv) closely packed; crowded close; (P) [Add to Longdo]
アルファ化米;α化米[アルファかまい, arufa kamai] (n) (See 糒) cooked and dry packed rice (modern version of hoshii rice); processed quick-cooking rice [Add to Longdo]
アンパック10進表記法;アンパック十進表記法[アンパックじっしんひょうきほう, anpakku jisshinhyoukihou] (n) {comp} unpacked decimal notation [Add to Longdo]
パック10進表記法;パック1十進表記法[パックじっしんひょうきほう, pakku jisshinhyoukihou] (n) {comp} packed decimal notation [Add to Longdo]
レトルト食品[レトルトしょくひん, retoruto shokuhin] (n) packed and sterilised food; retort pack [Add to Longdo]
詰まる[つまる, tsumaru] (v5r,vi) (1) to be blocked; to be packed; (2) to hit the ball near the handle of the bat (baseball); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンパック10進表記法[あんぱっく10しんひょうきほう, anpakku 10 shinhyoukihou] unpacked decimal notation [Add to Longdo]
パック10進表記法[ぱっく10しんひょうきほう, pakku 10 shinhyoukihou] packed decimal notation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pack \Pack\ (p[a^]k), v. t. [imp. & p. p. {Packed} (p[a^]kt); p.
   pr. & vb. n. {Packing}.] [Akin to D. pakken, G. packen, Dan.
   pakke, Sw. packa, Icel. pakka. See {Pack}, n.]
   1. To make a pack of; to arrange closely and securely in a
    pack; hence, to place and arrange compactly as in a pack;
    to press into close order or narrow compass; as, to pack
    goods in a box; to pack fish.
    [1913 Webster]
 
       Strange materials packed up with wonderful art.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Where . . . the bones
       Of all my buried ancestors are packed. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To fill in the manner of a pack, that is, compactly and
    securely, as for transportation; hence, to fill closely or
    to repletion; to stow away within; to cause to be full; to
    crowd into; as, to pack a trunk; the play, or the
    audience, packs the theater.
    [1913 Webster]
 
   3. To shuffle, sort and arrange (the cards) in a pack so as
    to secure the game unfairly; to stack[3] (the deck).
    [1913 Webster +PJC]
 
       And mighty dukes pack cards for half a crown.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence: To bring together or make up unfairly and
    fraudulently, in order to secure a certain result; to
    stack[3]; as, to pack a jury or a caucus.
    [1913 Webster]
 
       The expected council was dwindling into . . . a
       packed assembly of Italian bishops.  --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   5. To contrive unfairly or fraudulently; to plot. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He lost life . . . upon a nice point subtilely
       devised and packed by his enemies.  --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   6. To load with a pack; hence, to load; to encumber; as, to
    pack a horse.
    [1913 Webster]
 
       Our thighs packed with wax, our mouths with honey.
                          --Shack.
    [1913 Webster]
 
   7. To cause to go; to send away with baggage or belongings;
    esp., to send away peremptorily or suddenly; to {send
    packing}; -- sometimes with off; as, to pack a boy off to
    school.
    [1913 Webster]
 
       He . . . must not die
       Till George be packed with post horse up to heaven.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. To transport in a pack, or in the manner of a pack (i. e.,
    on the backs of men or beasts). [Western U.S.]
    [1913 Webster]
 
   9. (Hydropathy) To envelop in a wet or dry sheet, within
    numerous coverings. See {Pack}, n., 5.
    [1913 Webster]
 
   10. (Mech.) To render impervious, as by filling or
     surrounding with suitable material, or to fit or adjust
     so as to move without giving passage to air, water, or
     steam; as, to pack a joint; to pack the piston of a steam
     engine.
     [1913 Webster]
 
   11. To cover, envelop, or protect tightly with something;
     specif. (Hydropathy), to envelop in a wet or dry sheet,
     within numerous coverings.
     [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 packed \packed\ adj.
   1. Same as {jammed}.
 
   Syn: full, jammed, jam-packed.
     [WordNet 1.5]
 
   2. Crowded; as, the theater was packed.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 packed
   adj 1: filled to capacity; "a suitcase jammed with dirty
       clothes"; "stands jam-packed with fans"; "a packed
       theater" [syn: {jammed}, {jam-packed}, {packed}]
   2: pressed together or compressed; "packed snow"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top