Search result for

one of these days

   
34 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -one of these days-, *one of these days*, one of these day
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
one of these days[IDM] บางวัน, See also: สักวัน, สักครั้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One of these days I'll rip that wart out of his face and make him eat it.สักวัน ฉันจะฉีกหน้าเขาออก และให้เขากินเข้าไปซะ Mannequin: On the Move (1991)
Maybe one of these days we can discuss it.บางทีซักวันนึง เราคงได้หารือกันเรื่องนี้ Basic Instinct (1992)
One of these days you're going to have to learn to say yes!วันนี้ลูกต้องได้เรียนรู้ที่จะพูดว่าได้ค่ะ Ken Park (2002)
One of these days you can perform live outside the storeแล้วมาเล่นสดที่หน้าห้างบ้างนะ Swing Girls (2004)
But one of these days we'll find a way to get it back on the map.แต่หนึ่งในวันนี้เราจะหาวิธีที่ จะได้รับกลับในแผนที่ Cars (2006)
Oh one of these days one of us is going to have something when you raise!โอ้ เป็นอีกวันนึง เราคนนึงต้องอะไรแน่ๆ ถ้าเธอเรียกเพิ่ม My Blueberry Nights (2007)
One of these days I'm gonna make you sit downสักวันฉันจะจับนายมานั่ง The Damage a Man Can Do (2008)
All right. Well, one of these days we gotta catch up.ได้เลย งั้น อีก 2-3 วัน ค่อยเจอกันใหม่ Marley & Me (2008)
You know, one of these days you might actually consider taking one of these 10-minute breaks;รู้มั้ย หลายวันมานี้ ถ้าคุณได้พักจริง ๆ สักสิบนาที Changeling (2008)
Maybe one of these days you'll find a way to create Teaching moments without ruining my life.สักวันคุณคงหาวิธีสอน โดยไม่ต้องทำลายชีวิตหนู Wheels (2009)
Maybe one of these days you'll actually be able to drop me offบางทีอาจจะมีสักวันที่เธอจะ ไปส่งฉันลง In This Home on Ice (2010)
You know, one of these days we really ought to write down all of these crazy stories of yours.นายรู้ไหมว่าเรื่องวันนั้น เราควารจะเขียนลงไปใน เรื่องราวบ้าๆของนาย Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
one of these daysDon't fail to come and see me one of these days.
one of these daysHe'll have an accident one of these days if he keeps driving like that.
one of these daysHe shall have a holiday one of these days.
one of these daysI am going to visit the art exhibition one of these days.
one of these daysI am thinking of visiting you one of these days.
one of these daysI'll be able to see you one of these days.
one of these daysI'll call on you one of these days.
one of these daysI'll come and see you one of these days.
one of these daysI'll take you there one of these days.
one of these daysI'm looking forward to seeing you one of these days.
one of these daysI will be seeing her again one of these days.
one of these daysI will call on him one of these days.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วันใด[N] someday, See also: one of these days, Example: วันใดที่ฉันเกิดท้อใจ ฉันจะนึกถึงคำสั่งสอนของแม่เสมอ, Count unit: วัน, Thai definition: เวลาในช่วงวันนั้น
วันหนึ่ง[N] someday, See also: one of these days, Example: เขากล่าวกับทุกคนว่า วันหนึ่งเขาจะต้องขอเธอแต่งงานให้ได้, Count unit: วัน
วันหนึ่งวันใด[N] some day, See also: one of these days, Syn. วันใดวันหนึ่ง, Example: ผมไม่กระทำตนแบบเช้าถึงเย็นถึง หรือไปขอดื่มกาแฟในวันหนึ่งวันใดในแต่ละสัปดาห์ เพราะผมเห็นว่าไม่จำเป็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วันหนึ่งวันใด[n. exp.] (wan neung wan dai) EN: one of these days   FR: un de ces jours

Japanese-English: EDICT Dictionary
いつかそのうち[, itsukasonouchi] (exp) one of these days; before very long; in the near future [Add to Longdo]
いつの日にか[いつのひにか, itsunohinika] (exp) one of these days; someday [Add to Longdo]
その内に[そのうちに, sonouchini] (exp,adv) (uk) (See その内) one of these days; sooner or later; eventually; (P) [Add to Longdo]
近日中に[きんじつちゅうに, kinjitsuchuuni] (exp) one of these days; in a few days [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Day \Day\ (d[=a]), n. [OE. day, dai, dei, AS. d[ae]g; akin to
   OS., D., Dan., & Sw. dag, G. tag, Icel. dagr, Goth. dags; cf.
   Skr. dah (for dhagh ?) to burn. [root]69. Cf. {Dawn}.]
   1. The time of light, or interval between one night and the
    next; the time between sunrise and sunset, or from dawn to
    darkness; hence, the light; sunshine; -- also called
    {daytime}.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. The period of the earth's revolution on its axis. --
    ordinarily divided into twenty-four hours. It is measured
    by the interval between two successive transits of a
    celestial body over the same meridian, and takes a
    specific name from that of the body. Thus, if this is the
    sun, the day (the interval between two successive transits
    of the sun's center over the same meridian) is called a
    {solar day}; if it is a star, a {sidereal day}; if it is
    the moon, a {lunar day}. See {Civil day}, {Sidereal day},
    below.
    [1913 Webster]
 
   3. Those hours, or the daily recurring period, allotted by
    usage or law for work.
    [1913 Webster]
 
   4. A specified time or period; time, considered with
    reference to the existence or prominence of a person or
    thing; age; time.
    [1913 Webster]
 
       A man who was great among the Hellenes of his day.
                          --Jowett
                          (Thucyd. )
    [1913 Webster]
 
       If my debtors do not keep their day, . . .
       I must with patience all the terms attend. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. (Preceded by the) Some day in particular, as some day of
    contest, some anniversary, etc.
    [1913 Webster]
 
       The field of Agincourt,
       Fought on the day of Crispin Crispianus. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       His name struck fear, his conduct won the day.
                          --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
   Note: Day is much used in self-explaining compounds; as,
      daybreak, daylight, workday, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Anniversary day}. See {Anniversary}, n.
 
   {Astronomical day}, a period equal to the mean solar day, but
    beginning at noon instead of at midnight, its twenty-four
    hours being numbered from 1 to 24; also, the sidereal day,
    as that most used by astronomers.
 
   {Born days}. See under {Born}.
 
   {Canicular days}. See {Dog day}.
 
   {Civil day}, the mean solar day, used in the ordinary
    reckoning of time, and among most modern nations beginning
    at mean midnight; its hours are usually numbered in two
    series, each from 1 to 12. This is the period recognized
    by courts as constituting a day. The Babylonians and
    Hindoos began their day at sunrise, the Athenians and Jews
    at sunset, the ancient Egyptians and Romans at midnight.
    
 
   {Day blindness}. (Med.) See {Nyctalopia}.
 
   {Day by day}, or {Day after day}, daily; every day;
    continually; without intermission of a day. See under
    {By}. "Day by day we magnify thee." --Book of Common
    Prayer.
 
   {Days in bank} (Eng. Law), certain stated days for the return
    of writs and the appearance of parties; -- so called
    because originally peculiar to the Court of Common Bench,
    or Bench (bank) as it was formerly termed. --Burrill.
 
   {Day in court}, a day for the appearance of parties in a
    suit.
 
   {Days of devotion} (R. C. Ch.), certain festivals on which
    devotion leads the faithful to attend mass. --Shipley.
 
   {Days of grace}. See {Grace}.
 
   {Days of obligation} (R. C. Ch.), festival days when it is
    obligatory on the faithful to attend Mass. --Shipley.
 
   {Day owl}, (Zool.), an owl that flies by day. See {Hawk owl}.
    
 
   {Day rule} (Eng. Law), an order of court (now abolished)
    allowing a prisoner, under certain circumstances, to go
    beyond the prison limits for a single day.
 
   {Day school}, one which the pupils attend only in daytime, in
    distinction from a boarding school.
 
   {Day sight}. (Med.) See {Hemeralopia}.
 
   {Day's work} (Naut.), the account or reckoning of a ship's
    course for twenty-four hours, from noon to noon.
 
   {From day to day}, as time passes; in the course of time; as,
    he improves from day to day.
 
   {Jewish day}, the time between sunset and sunset.
 
   {Mean solar day} (Astron.), the mean or average of all the
    apparent solar days of the year.
 
   {One day}, {One of these days}, at an uncertain time, usually
    of the future, rarely of the past; sooner or later. "Well,
    niece, I hope to see you one day fitted with a husband."
    --Shak.
 
   {Only from day to day}, without certainty of continuance;
    temporarily. --Bacon.
 
   {Sidereal day}, the interval between two successive transits
    of the first point of Aries over the same meridian. The
    Sidereal day is 23 h. 56 m. 4.09 s. of mean solar time.
 
   {To win the day}, to gain the victory, to be successful. --S.
    Butler.
 
   {Week day}, any day of the week except Sunday; a working day.
    
 
   {Working day}.
    (a) A day when work may be legally done, in distinction
      from Sundays and legal holidays.
    (b) The number of hours, determined by law or custom,
      during which a workman, hired at a stated price per
      day, must work to be entitled to a day's pay.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top