Search result for

วัยชรา

(23 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วัยชรา-, *วัยชรา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัยชรา[N] old age, Syn. วัยแก่, วัยดึก, Ant. วัยเด็ก, Example: ทั้งๆ ที่ท่านอยู่ในวัยชราแล้วแต่ก็ยังรั้งเก้าอี้หัวหน้าพรรคไว้, Thai definition: ระยะที่อายุสูงแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วัยชราน. วัยที่ต่อจากวัยกลางคน อายุเกิน ๖๐ ปี.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Old ageวัยชรา [TU Subject Heading]
Agingวัยชรา, ความชรา, การบ่ม, ความแก่, การแก่ตัวลง, การแก่ตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe he was just sick of being old and wanted to kill himself.บางทีเขาแค่ป่วย ด้วยวัยชรา และต้องการฆ่าตัวตาย Super 8 (2011)
♪ You're gonna get yourself aligned with your old man ♪#เธอกำลังจะพาตัวเอง กับชีวิตในวัยชราBig Brother (2012)
And Blaine and I are like an old married couple- a fabulous old married couple, like Paul Newman and Joanne Woodward.และเบลนกับฉันเหมือนคู่แต่งงานแก่ๆ คู่แต่งงานวัยชราสุดเลิศ เหมือนกับพอล นิวแมนและโจแอน วู้ดเวิร์ด Dance with Somebody (2012)
Age-old cure for anxiety.วัยชราควรเยียวยาความกังวล Lineage (2012)
Muff Potter will be either hung high or probably be dead from old age or something.มัฟส พอเทอจะเป็นได้ทั้งแขวนที่ สูงขึ้นหรือ อาจจะตายจากวัยชราหรือบางสิ่ง บางอย่าง Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
It's about getting older, really. And all that entails.เกี่ยวกับการเข้าสู่วัยชรา และทุกอย่างที่ตามมา The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
- Good news- สำหรับคนหนุ่มและวัยชรา James and the Giant Peach (1996)
- Good news- สำหรับคนหนุ่มและวัยชรา James and the Giant Peach (1996)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วัยชรา[n.] (waicharā) EN: old age   FR: vieillesse [f]
วัยชรา[adj.] (waicharā) EN: geriatric   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
age(เอจฺ) n.,vi.,vt. อายุ, วัยชรา, แก่เข้า, เก่า, ยุค, สมัย, นิติภาวะ, ทำให้เก่า,ทำให้สุกงอม, Syn. lifetime, period, ripen, grow)
decrepit(ดิเครพ'พิท) adj. อ่อนกำลังด้วยวัยชรา,ชรา,แก่ตัว,เก่าแก่,เสื่อมเพราะการใช้มาก, Syn. feeble
dotard(โด'ทิจ) n. ความชรา,ภาวะสติปัญญาอ่อนในวัยชรา,ภาวะสติเลอะเลือน,ความหลงรักอย่างโง่ ๆ ,การโอ๋จนเกินไปจุดเล็ก ๆ บนจอภาพจุดเล็กที่สุดที่สามารถแสดงบนจอภาพได้ วัดขนาดกันเป็นมิลลิเมตร โดยปกติ จะมีขนาด .41 มม. .31 ม.ม. และ .28 ม.ม. ยิ่งจุดเล็กมากเท่าใด ภาพที่ปรากฏบนจอภาพก็จะยิ่งคมชัดและละเอียดขึ้นเท่านั้น นอกจากนั้น ยังใช้วัดระยะห่างระหว่างจุดสองจุดที่เป็นคนละสีในสีเดียวกันด้วย (สีบางสีที่เห็นบนจอภาพเกิดจากการผสมกันระหว่างจุดที่มีสีต่างกัน เช่น สีเทา เกิดจากการผสมกันของสีดำ และขาว)
dote(โดท) {doted,doting,dotes} vi. ให้ความรักมากเกินไป,ชอบมากเกินไป,โอ๋,มีสติเลอะเลือน (โดยเฉพาะในวัยชรา)
elderly(เอล'เดอลี) adj. ค่อนข้างเก่า,ซึ่งมีอายุอยู่ระหว่างวัยกลางคนกับวัยชรา,เกี่ยวกับคนวัยชรา, See also: elderliness n. ดูelderly
geratologyn. ชราภาพวิทยา,การศึกษาเกี่ยวกับวัยชรา., See also: geratologic adj.
gerontocracyn. การปกครองโดยคนวัยชรา
sunsetn. พระอาทิตย์ตกดิน,วัยดึก,วัยชรา

English-Thai: Nontri Dictionary
age(n) อายุ,วัยชรา,ความชราภาพ,ความแก่,ยุค,สมัย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top