ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

octopus

AA1 K T AH0 P UH2 S   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -octopus-, *octopus*, octopu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
octopus[N] ปลาหมึกยักษ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
octopus(ออค'ทะพัส) n. ปลาหมึก pl. octopuses,octopi

English-Thai: Nontri Dictionary
octopus(n) ปลาหมึกยักษ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The octopus is one of the great symbols of Hydra... supremely intelligent, highly adaptable, and they are ruthless killers.ปลาหมึกยักษ์มันเป็นสัญลักษณ์ของพวกไฮดร้า.. มันมีสติปัญญาชั้นสูง ปรับตัวได้เก่งกาจ และเป็นนักฆ่าที่ไร้ความปราณี Many Heads, One Tale (2015)
Octopus and Scrabble?Octopus and scrabble? Gone Girl (2014)
You went to a long-dead octopus for advice, and you're going to blame me for your problems?เธอไปขอคำปรึกษาจาก ปลาหมึกยักษ์ที่ตายไปนานแล้ว แล้วยังจะมีหน้ามาโทษฉัน กับปัญหาของเธอหรอ? Ariel (2013)
One octopus coming up.ปลาหมึกยักษ์มาแล้ว Happy Endings (2013)
You're -- you're saying an octopus did this?คุณ - - คุณบอกว่า ปลาหมึกยักษ์ทำใช่ไหม Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie (2012)
I hear the octopus is sensational.เป็นการจับคู่ที่น่าเร้าใจ The Wake-Up Bomb (2011)
Okay, we've placed the octopus tissue stabilizer.โอเค เราใส่เครื่องรักษาความเสถียร ของเนื้อเยื่อแล้ว Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
What does an octopus have to do with Brown County?ปลาหมึกเกี่ยวอะไร กับบราวน์ เคาธีย์ Mother's Day II (2011)
Verbal dysphasia and octopus loss."และ "Octopus Loss" Cooperative Calligraphy (2010)
This octopus is alive!ปลาหมึกยังไม่ตายน่ะ Departures (2008)
That girl's got more moves than an octopus in a wrestling match.ยายนี่หนะลีลายิ่งกว่า ปลาหมึกเล่นมวยปล้ำซะอีก High School Musical 2 (2007)
You should have seen this octopus furnace at work.พวกนี้ใช่ชีสจริงๆหรอเนี้ย... Juno (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
octopusThat octopus returned to the sea without being eaten.
octopusThe octopus is in the sea.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลาหมึกยักษ์[N] octopus, Example: วันนี้ชาวประมงจับปลาหมึกยักษ์ได้ มีน้ำหนักประมาณ 50 กิโลกรัม, Count unit: ตัว, Thai definition: ปลาหมึกชนิดหนึ่งที่มีหนวด 8 เส้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมึก[n.] (meuk) EN: cuttlefish ; squid ; octopus   FR: calmar [m] ; seiche [f]
งวง[n.] (ngūang) EN: tentacle of a cuttlefish/octopus   FR: tentacule [m]
ปลาหมึกยักษ์[n.] (plāmeuk yak) EN: octopus   FR: poulpe [m] ; pieuvre [f] ; calmar géant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OCTOPUS    AA1 K T AH0 P UH2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
octopus    (n) ˈɒktəpəs (o1 k t @ p @ s)
octopuses    (n) ˈɒktəpəsɪz (o1 k t @ p @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
章鱼[zhāng yú, ㄓㄤ ㄩˊ, / ] octopus, #23,593 [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, ] Octopus octopodia; mantis egg nest, #148,651 [Add to Longdo]
八带鱼[bā dài yú, ㄅㄚ ㄉㄞˋ ㄩˊ, / ] octopus [Add to Longdo]
鱆鱼[zhāng yú, ㄓㄤ ㄩˊ, / ] octopus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たこ焼き;蛸焼[たこやき, takoyaki] (n) octopus dumplings [Add to Longdo]
アクトパス[, akutopasu] (n) octopus [Add to Longdo]
オクトパス[, okutopasu] (n) (1) (abbr) octopus; (2) octopus regulator; alternate 2nd stage air pressure regulator used as an alternate air source in an emergency [Add to Longdo]
タコ足配線;蛸足配線[タコあしはいせん(タコ足配線);たこあしはいせん(蛸足配線), tako ashihaisen ( tako ashi haisen ); takoashihaisen ( tako ashi haisen )] (n) overloading an electrical circuit; piggybacked electrical outlet; "octopus outlet" [Add to Longdo]
一杯[いっぱい, ippai] (adj-na,adv,n,adj-no) (1) amount necessary to fill a container (e.g. a cupful, spoonful, etc.); a drink (i.e. an alcoholic beverage); (2) full; (3) one squid, octopus, crab, etc.; one boat; (adv,adj-no,adj-na) (4) (uk) fully; to capacity; (5) (uk) a lot; much; (n-suf,n-adv) (6) (uk) all of ...; the entire ...; (P) [Add to Longdo]
引っ張りだこ;引っ張り凧;引っ張り蛸[ひっぱりだこ, hipparidako] (n) (1) being very popular; being in great demand; (2) octopus dried on skewers [Add to Longdo]
手長蛸[てながだこ;テナガダコ, tenagadako ; tenagadako] (n) (uk) long-armed octopus (Octopus minor) [Add to Longdo]
真蛸;真章魚[まだこ;マダコ, madako ; madako] (n) (uk) common octopus (Octopus vulgaris) [Add to Longdo]
酢蛸[すだこ, sudako] (n) (sliced and) pickled octopus [Add to Longdo]
水蛸;水章魚[みずだこ;ミズダコ, mizudako ; mizudako] (n) (uk) North Pacific giant octopus (Enteroctopus dofleini) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Octopus \Oc"to*pus\, n. [NL. See {Octopod}.]
   1. (Zool.) A genus of eight-armed cephalopods, including
    numerous species, some of them of large size. See
    {Devilfish}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Any member of the genus {Octopus}.
    [PJC]
 
   3. (Fig.) Something resembling an octopus in having numerous
    controlling arms or branches that reach widely and
    influence many activities; -- used mostly of
    organizations, such as diversified corporations.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 octopus
   n 1: tentacles of octopus prepared as food
   2: bottom-living cephalopod having a soft oval body with eight
     long tentacles [syn: {octopus}, {devilfish}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 octopus /ɔktopɵs/
  1. octopus
  2. octopus

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top