ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nuptials

N AH1 P CH AH0 L Z   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nuptials-, *nuptials*, nuptial
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nuptials[N] การแต่งงาน, Syn. wedding, matrimony

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nuptials(-ซฺ) n. การสมรส, Syn. wedding

English-Thai: Nontri Dictionary
nuptials(n) การสมรส,การแต่งงาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He begins with congratulations on the approaching nuptials of my eldest daughter, but I shan't sport with your intelligence by reading his remarks on that topic.เขาเริ่มต้นด้วยการยินดีกับการสมรส ที่จะมีในไม่ช้าของลูกสาวคนโตของพ่อ แต่พ่อไม่อาจล้อเลียนกับไหวพริบของเขาได้ เมื่ออ่านพบข้อสังเกตของเขาในหัวข้อนี้ Episode #1.6 (1995)
That your nuptials were rather poorly timed.Your marriage took place at the wrong time! Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Because there aren't gonna be any nuptials to celebrate.เพราะมันคงไม่มี I'm the Good Twin (2012)
All the benefits of your pending nuptials without spending a single gruesome night with the groom.ผลประโยชน์จากการสมรถที่รออยู่ โดยไม่ต้องเสียเวลา แม้แต่คืนเดียวกับเจ้าบ่าว Illusion (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิวาห์[N] wedding, See also: nuptials, matrimony, marriage, Syn. วิวาหะ, วิวาหมงคล, การสมรส, งานสมรส, Ant. การหย่าร้าง, Example: ในช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงเวลาที่นิยมจัดงานวิวาห์, Thai definition: การแต่งงานตามประเพณีไทย ไม่ว่าฝ่ายหญิงจะไปอยู่ที่บ้านฝ่ายชาย หรือฝ่ายชายจะไปอยู่ที่บ้านฝ่ายหญิง หรือจะแยกไปอยู่ตามลำพัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มงคลสมรส[N] wedding, See also: nuptials, nuptial ceremony, matrimony, Syn. งานแต่งงาน, การสมรส, Example: พิธีรดน้ำสังข์น่าจะถือได้ว่า เป็นหัวใจของการทำพิธีมงคลสมรส, Thai definition: การแต่งงานอันเป็นมงคล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กินดอง[n.] (kindøng) EN: wedding ; matrimonial ceremony ; nuptials   FR: mariage [m] ; noce [f] ; épousailles [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
NUPTIALS N AH1 P CH AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nuptials (n) nˈʌpʃlz (n uh1 p sh l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
結婚式[けっこんしき, kekkonshiki] (n) marriage ceremony; wedding; nuptials; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nuptial \Nup"tial\, n.; pl. {Nuptials} (n[u^]p"shalz).
   Marriage; wedding; nuptial ceremony; -- now only in the
   plural.
   [1913 Webster]
 
      Celebration of that nuptial, which
      We two have sworn shall come.      --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Preparations . . . for the approaching nuptials.
                          --Prescott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nuptials
   n 1: the social event at which the ceremony of marriage is
      performed [syn: {wedding}, {wedding ceremony}, {nuptials},
      {hymeneals}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top